К. е. н. Піддубна О. О., Матвієнко В. М.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Найважливіший показник для підприємства – фактична собівартість про­дукції, що випускається, яка відображає практично повну діяльність підприєм­с­тва. Від неї залежить ціна, виручка, прибуток та інші фінансові показники підприємства. Підприємцям в умовах ринку необхідно мати своєчасну, об'єк­тивну і повну інформацію про фінансовий стан фірми для прийняття грамотних управлінських рішень і прогнозування своєї діяльності. Основою для розробки і реалізації управлінських рішень є відповідна інформація про стан справ у тій чи іншій сфері діяльності організації в конкретний момент часу. Так, дані об­ліку витрат виробництва (обігу) і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є важливим засобом виявлення виробничих резервів, постійного конт­ролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Це визначає, що ділянка витрат ви­робництва (обігу) і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) зай­має найбільш важливе місце в системі організації.

Для підприємств комунального господарства, в особливості для органі­зацій, що займаються наданням послуг з водопостачання та водовідведення, вивчення цього показника відіграє вирішальну роль для вироблення заходів щодо ефективної діяльності. Це обумовлено не тільки соціальною значущістю надаваних послуг і їх щоденної затребуваністю, але і ринковим середовищем їх функціонування: якщо в період планової економіки при встановленні тарифів на водопостачання та водовідведення враховувалися дотації з місцевого бюд­жету, з переходом на ринкові відносини, скасовані положення, що регламен­тують ці компенсаційні виплати з місцевого бюджету. Ось чому подальше фор­мування витрат послуг з водопостачання та водовідведення являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.

Аналіз собівартості окремих видів послуг КП «Жовтоводський водоканал ДОР» за 2007–2011 роки, показав зростання собівартості (табл. 1).

Таблиця 1. Фактична структура витрат на реалізацію послуг за 2007–2011 роки

Елемент витрат

Сума тис. грн.

2007

2008

2009

2010

2011

Матеріальні витрати

5881,2

7461

8488

9071

9838

Витрати на оплату праці

6006,2

7923

10392

10713

10767

Відрахування на соціальні заходи

2020,4

2817

3531

3977

4045

Амортизація

1463,5

1566

1570

1559

1527

Інші витрати

1295,3

2848

1677

1329

2455

Повна собівартість

16666,6

22615

25658

26649

28632

При цьому матеріальні витрати складають 33–35% від собівартості. Прове­дений аналіз виявив тенденцію зростання майже всіх елементів витрат протя­гом п’яти років, що призвело до того що на сьогодні підприємство є збитковим. Це пояснюється тим, що заплановані витрати, зокрема матеріальні, не відпові­дають фактичним показникам. Цей фактор є визначальним при формуванні при­бутку підприємства, внаслідок чого замість певного планового прибутку підприємство приходить до збитків.

Підвищити рентабельність підприємства можна запровадивши відповідні заходи (зменшення собівартості продукції, зменшення чисельності працюючих та ін.). Отже, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства необ­хідно прогнозувати витрати на наступні періоди.

На сьогоднішній день відома велика кількість методів, методик і способів прогнозування. Всі вони засновані на двох крайніх підходах: евристичному і математичному.

Евристичні методи базуються на використанні явищ або процесів, що не піддаються формалізації.

Для математичних методів прогнозування характерний підбір та обґрун­тування математичної моделі досліджуваного процесу, а також способів визна­чення її невідомих параметрів. Завдання прогнозування при цьому зводиться до вирішення рівнянь, що описують дану модель для заданого моменту часу.

Прогноз витрат може бути отриманий такими методами:

Метод простої лінійної екстраполяції вартості роботи, який використовує лінійну екстраполяцію вартостей, прогнозну підсумкову вартість. Якщо вар­тість роботи розподілена за елементами (статтями) витрат, то кінцева вартість є сумою прогнозних вартостей по кожному елементу.

Метод вартісної пропорції оцінює фактичні витрати на певну дату і вико­рис­товується для обчислення оціночного відсотка виконання роботи. Цей метод не забезпечує незалежної інформації про дійсний відсоток завершеності. Таким чином, прогнозування витрат дозволяє підтвердити брак або надлишок коштів ще до їх виникнення і дає достатню можливість своєчасно вжити коригуючи дії.

Ресурсний метод прогнозування витрат являє собою калькулювання в про­гнозованих цінах і тарифах елементів витрат (ресурсів), необхідних для реалі­зації проекту. Калькулювання майбутніх витрат ведеться на основі виражених у натуральних вимірниках потреб у ресурсах.

Ресурсно-індексний метод – це поєднання ресурсного методу з системою індексів на ресурси (матеріальні, технічні, трудові, обладнання, послуги та ін.). Індекси – це відношення вартості продукції, робіт чи ресурсів у прогнозному рівні цін до вартості у базисному рівні цін. Вони виражаються в безрозмірних величинах, як правило, не більше ніж з двома значущими цифрами після коми. За базисний рівень для визначення індексів зазвичай приймаються поточні ціни попереднього періоду.

Метод поточних і прогнозних індексів.

Інформаційною основою для визначення поточних індексів є дані статис­тичної звітності, первинного бухгалтерського обліку, а також результати спеціаль­нихстатистичних спостережень, організованих регіональними центрами з ціно­утворення.

Серед математичних методів прогнозування в особливу групу виділяються методи екстраполяції, які відрізняються простотою, наочністю і легко реалі­зується на ЕОМ. Такі розрахунки дозволяють пов'язати перспективи розвитку матеріально-технічної бази, підготовки кадрів і досягнення високих кінцевих результатів із фінансовими ресурсами і служать основою вдосконалення плану­вання витрат. Кожне підприємство повинно враховувати різні фактори і управ­ляти процесами так, щоб використовувати їх з метою підвищення ефективності господарської діяльності.

Актуальність вивчення полягає у тому, що підрахунок собівартості є од­нією з основних частин діяльності кожного підприємства, а теоретичні і прак­тичні знання по цій темі дадуть змогу ближче ознайомитись із порядком діяль­ності підприємств у цілому та добре орієнтуватись у порядку створення та підрахунку собівартості. Прогнозування витрат має важливе значення для ке­рівника та менеджерів і відіграє значну роль у прийнятті рішення про закриття, або зміни моделі управління. Ці оцінки мають дуже важливе значення, тому що показують майбутній стан підприємства при подальшому використанні іс­нуючої стратегії виробництва.