Завальнюк С. О.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Стан, можливості та перспективи розвитку паливно-енергетичного ком­плек­су України є одними з визначальних чинників забезпечення сталого роз­вит­ку суспільства, впливаючи на темпи, масштаби і техніко-економічні показники розвитку всіх галузей народного господарства. Від рівня розвитку паливно-енер­гетичного комплексу залежить ступінь забезпечення країни паливно-енер­ге­тич­ними ресурсами та її енергетичної незалежності, а отже і соціально-економічний розвиток країни в цілому.

Дослідженням основних проблем розвитку паливно-енергетичного ком­плек­су присвячені праці таких провідних науковців, як О. Алимов, М. Амоша, В. Бе­седін, М. Бутко, В. Геєць, Б. Данилишин, М. Долішній, А. Долінський, С. До­рогунцов, С. Іщук, І. Карп, В. Ковалевський, В. Міщенко, О. Михайлюк, В. Коз­лов, Б. Піріашвілі, В. Савченко, В. Симоненко, М. Сургай, О. Шаблій та інші. В цих працях висвітлено теоретичні та практичні засади розвитку економіки, формування енергетичної бази України та окреслені напрями підвищення ефек­тивності функціонування паливно-енергетичного комплексу.

Водночас, слід відзначити цілу низку проблем, які стримують розвиток паливно-енергетичного комплексу України і загрожують підвищенням її енер­ге­тичноїзалежності від інших країн. Слід погодитись з В. Гордієнко, який в своїх наукових працях зазначає, що основними загрозами енергетичній без­пе­ці є ви­со­ка енергоємність ВВП, занадто висока частка імпорту палива з однієї країни в загальному його обсязі, висока частка домінуючого паливного ресурсу у спо­жи­ванні енергоресурсів, значний знос основних виробничих фондів під­приємств паливно-енергетичного комплексу, недостатній обсяг видобутку ву­гіл­­­­ля та не­пов­не завантаження транзитних частин нафто- та газотранспорт­них систем [2].

Розв’язання комплексу проблем в сфері паливної енергетики є неможли­ви­ми без відповідного інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енерге­тич­ного комплексу.

В Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» знайшли відображення основні проблеми в енергетиці, а саме: моральний і фізичний знос основних фондів внаслідок браку державних коштів і непривабливості галузі для при­ватних інвестицій; низька ефективність виробництва й передачі електроенергії; критичний фінансово-економічний стан теплових, генеруючи компаній і енерго­розподільчихкомпаній, велика заборгованість між суб’єктами енергоринку [3].

Науковці пов’язують кризовий стан паливно-енергетичного комплексу Ук­раї­ни з тим, що інвестиційне забезпечення є недостатнім для здійснення на­дійного і економічно прийнятного постачання енергоносіями на вну­тріш­ньому ринку. З огляду на це, в сучасних економічних умовах на перший план виступає питання пошуку джерел залучення інвестиційних ресурсів з метою забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу та розробка ефектив­них методів уп­равління цими ресурсами задля підвищення якості його функціо­нування.

Інвестиції можна вважати джерелом формування виробничого потенціалу, основним механізмом реалізації стратегічних цілей економічного розвитку, най­важливішою умовою забезпечення економічного зростання, головним ін­стру­­ментом реалізації інноваційної політики. З огляду на це, інвестиційне за­безпечення паливно-енергетичного комплексу можна вважати однією з найваж­ли­віших умов розв’язання стратегічних завдань його розвитку та забезпечення ефективності економіки.

На нашу думку, інвестиційне забезпечення розвитку паливно-енергетич­ного комплексу можна визначити як процес залучення фінансових, матеріаль­них, не­ма­теріальних, трудових і природних ресурсів, спрямованих на створення можли­востей для інвестування з визначенням джерел отримання та напрямів їх освоєння.

Цілями інвестиційного забезпечення є задоволення потреб в інвестиційних ресурсах для розвитку паливно-енергетичного комплексу України та розв’язан­ня нагальних проблем в енергетичній сфері шляхом спрямування інвестиційних ресурсів із джерел їх акумулювання до чітко визначених об’єктів інвестування, підвищення його соціально-економічної ефективності та зниження ризиків.

Варто відзначити ключову роль, яку відіграє правова, інформаційна та мотиваційна підтримка інвестування в рамках забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу необхідними інвестиційними ресурсами та підви­щен­ня ефективності їх використання. Інформаційна підтримка полягає в організації належного інформаційного забезпечення процесу інвестування на всі його етапах. Правова підтримка включає формування нормативно-правової бази ін­вес­тування, що відповідає сучасним реаліям. Щодо мотиваційної підтримки інвестування, то вона полягає у формування стимулюючих мотивів еконо­міч­ного та неекономічного характеру щодо здійснення інвестиційної діяльності.

На сучасному етапі функціонування паливно-енергетичного комплексу Ук­раїни інвестиційне забезпечення його розвитку має ґрунтуватись на дотри­ман­ні наступних принципів: визнання енергетичної сфери як одного з головних держав­них пріоритетів інвестиційного розвитку України; вдосконалення норма­тивно-пра­вової бази у сфері інвестиційної діяльності; орієнтація на іннова­цій­ний шлях розвитку паливно-енергетичного комплексу України; збереження та розвиток віт­чизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу в енерге­тич­ній сфері; фінансова підтримка інвестування в паливно-енергетич­ний комплекс, здійснен­ня сприятливої кредитної, податкової політики; сприян­ня розвиткові інвести­ційної та інноваційної інфраструктури; інформаційна підтримка протікання інвестиційного процесу.

Отже, на сучасному етапі функціонування економіки України інвестиційне забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України повинно ві­ді­гравати вирішальну роль в формуванні енергоефективної, незалежної від кон’юнк­­тури світового ринку енергоносіїв економіки.

Список використаних джерел:

1. Бурлака В. Г. Інвестиційні проблеми нафтопереробної промисловості України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.07.01 / В. Г. Бурлака; НАН України. Ін-т економіки. – К., 2001. – 20 с.

2. Гордієнко В. П. Енергетична складова в системі економічної безпеки України / В. П. Гор­дієнко, М. Л. Гончарова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4 (30). – С. 33–36.

3. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010–2014 роки [Електронний ресурс] // Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform

4. Ільчук В. П. Паливно-енергетичний комплекс Чернігівського регіону: стан та перспек­тиви розвитку [Електронний ресурс] / В. П. Ільчук, Н. В. Ребенок. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_35/2.htm