Олініченко І. В.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

В умовах економічного розвитку підприємства та максимального набли­ження вітчизняного обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності зрос­тає роль аудиту, як внутрішнього так і зовнішнього.

 Серед підприємств, організацій та установ, що надають послуги фізичним та юридичним особам, вагоме місце займають установи, які надають фінансові послуги (банки, кредитні союзи, спілки тощо). Такі установи здійснюючи свою діяльність генерують значні грошові потоки, отримують високі прибутки. Зважаючи на недосконалість та нестабільність законодавчої бази сьогодні дуже важко не помилитися при відображенні тих чи інших операцій установи в обліку та вірно скласти звітність. Тому, допомога кваліфікованого аудитора має стати невід’ємним елементом діяльності не тільки фінансової установи, а й будь-якого іншого підприємства. Виходячи з цього, організація та функ­ціонування служби внутрішнього контролю у фінансових установах є актуаль­ним питанням на сьогоднішній день.

З 09.01.2013 року вступив в силу ст.15-1 «Внутрішній аудит (контроль)» Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі­нан­сових послуг»згідно з якою в кожній фінансовій установі (страховій, фінан­совій компанії, ломбарді, кредитній спілці та інших фінансових установах) має бути створений структурний підрозділ або визначена особа для проведення внутрішнього аудиту [1].

Внутрішній аудит – незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту фінансової установи, яка полягає в проведенні перевірок та здійсненні оцінки, як правило, таких елементів:

- системи внутрішнього контролю фінансової установи;

- фінансової і господарської інформації;

- економічності та продуктивності діяльності фінансової установи;

- дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог.

З метою забезпечення ефективної діяльності та уникнення помилок при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності фінансових установ Дер­жавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України затвердила Ме­тодологічні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ (далі – Рекомендації) [2].

Дія цих Рекомендацій поширюється на фінансові установи, державне ре­гулювання яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

Відповідно до Рекомендацій, внутрішній аудит визначено як незалежну екс­пертну діяльність служби внутрішнього аудиту фінансової установи, яка по­лягає у проведенні перевірок та здійсненні оцінки системи внутрішнього конт­ролю фінансової установи; фінансової та господарської інформації; дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог.

Внутрішній аудит фінансової установи проводиться з метою забезпечення контролю за: здійсненням діяльності у відповідності з вимогами діючого зако­нодавства, а також політикою бухгалтерського обліку та внутрішніми проце­дурами, встановленими відповідними внутрішніми документами фінансової установи; здійсненням системного аналізу та оцінки діяльності фінансової ус­танови на предмет її фінансової стійкості та платоспроможності; перевіркою та оцінкою ефективності заходів контролю за виконанням прийнятих рішень; своєчасністю, правильністю, повнотою та точністю відображення основної та іншої діяльності у звітності, передбаченій законодавством; управлінням ри­зиками, що виникають в процесі здійснення основної та іншої діяльності, та здій­с­ненням моніторингу діяльності по їх мінімізації; діяльністю агентів та інших посередників і пов’язаних з цим ризиків при укладені ними договорів від імені фінансової установи; відповідністю звітності фінансової установи вимо­гам, встановленим законодавством.

Обсяг та мета внутрішнього аудиту можуть змінюватися в залежності від розміру, структури фінансової установи, вимог її спостережного органу (орган фінансової установи, до компетенції якого відносяться питання стратегічного управління та надзору за діяльністю виконавчого органа фінансової установи і який не виконує функції виконавчого органу установи) [3].

Діяльність служби внутрішнього аудиту має базуватися на Положенні про службу внутрішнього аудиту, затверджене керівником фінансової установи.

Самостійність та об’єктивність внутрішнього аудиту забезпечується:

- забороною виконавчому органу фінансової установи встановлювати будь-які обмеження або обов’язкові вимоги щодо внутрішнього аудиту;

- безпосередньою підзвітністю служби внутрішнього аудиту наглядовому органу фінансової установи;

- забезпеченням відповідного рівня компетентності внутрішніх аудиторів;

- правом керівника служби внутрішнього аудиту звертатися з питань, що знаходяться в межах його компетенції, до членів наглядового органу фінансової установи;

- відсутністю права виконавчого органу фінансової установи змістити з по­сади керівника служби внутрішнього аудиту без згоди наглядового органу фінансової установи;

- встановленням меж, обсягів, програм та частоти здійснення перевірок службою внутрішнього аудиту виключно наглядовим органом фінансової ус­танови;

- забезпеченням захисту від стороннього доступу до інформаційної сис­теми служби внутрішнього аудиту;

- недопущенням конфлікту інтересів внутрішніх аудиторів і членів на­глядового та виконавчого органів фінансової установи.

Одними з головних задач та функцій внутрішнього аудиту є наступні: перевірка та оцінка внутрішнього контролю установи та надання рекомендацій щодо його удосконалення; перевірка фінансової та господарської інформації, в т. ч. звітності; перевірка законності проведення фінансових та інших опера­цій; перевірка та оцінка повноти, своєчасності і достовірності фінансової та іншої звітності; перевірка дотримання принципів та процедур обліку, точності і надійності бухгалтерських записів; перевірка стану бухгалтерського та уп­равлінського контролю, пов’язаного зі збереженням цінностей; перевірка до­три­мання законів, нормативних актів та інших зовнішніх документів, які вста­новлюють вимоги до діяльності фінансової установи; перевірка дотримання прийнятої політики, внутрішніх положень та вимог; оцінка ефективності ви­конання членами виконавчого органу та працівниками фінансової установи по­кладених на них обов’язків та надання рекомендацій щодо її підвищення і т. д.

Служба внутрішнього аудиту комплектується професійно придатними, ква­ліфікованими кадрами, які в змозі виконувати покладені на них функціо­нальні обов’язки. Внутрішні аудитори повинні володіти базовими знаннями у сфері бух­галтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, за­конодав­ства, фінансового, організаційного менеджменту тощо. Вимоги до про­фе­сійної підготовки та професійного досвіду працівни­ків служби внутрішнього аудиту встановлюються положенням про службу внутрішнього аудиту. Нагля­довий орган має заохочувати внутрішніх аудиторів до по­стійного підвищення професійної кваліфікації [4].

Затвердження Держкомісією з регулювання ринків фінансових послуг Ук­раїни цих Рекомендацій підтверджує прагнення держави заявити про необ­хідність організації та ефективного функціонування внутрішнього аудиту. Хоча необхідність створення в підприємствах, організаціях та установах служб внут­рішнього аудиту є очевидною, але ще далеко не всі керівники усвідомлюють значимість аудиту для своєї діяльності.

Подальший розвиток аудиту в Україні має будуватися саме на зацікав­леності в ньому його користувачів. Так, підприємства мають бути зацікавлені в аудиторських перевірках для підвищення ефективності своєї діяльності, вияв­лення резервів економії ресурсів та шляхів їх раціонально використання. Дер­жава, зі свого боку, має бути зацікавлена в проведенні аудиту на підприємствах, організаціях та установах з метою набуття впевненості у достовірності фінан­со­вої та іншої звітності підприємств, своєчасності та повноті розрахунків з бюд­жетом та позабюджетними фондами. Тому такого типу Рекомендації не мають бути останніми.

Подальші дослідження цього питання можуть бути направлені на оцінку системи внутрішнього контролю у фінансових установах.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1219-11

2. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових пос­луг України від 27 вересня 2005 р. № 4660.

3. «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю» Розпорядження від 22 жовтня 2008 р. № 1347-р.

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» від 04.10.2011 р. № 1247.