К. е. н. Потапова Н. А

Вінницький національний аграрний університет, Україна

 ЛОГІСТИЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

За останній період розвиток логістичного менеджменту обумовив ідео­ло­гію адміністрування, що ґрунтується на концептуальних засадах моніторингу логістичних потоків в вузлах діагностики. Відображення та супровід системи прийняття рішень здійснюється програмно-апаратними засобами, включеними у інформаційно-аналітичну систему логістичного адміністрування. Зміна сучас­ного бізнес-середовища (віртуальний бізнес та електронна комерція) зробилаінформаційні технології ключовим елементом логістичних систем агрологісти­ки.

Запровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє знизити ло­гістичні витрати та збільшити прибутковість логістичних систем. В більшості випадків рішення щодо інформаційного супроводу логістики приймаються ло­кально і відображують часткові елементи логістики підприємств, в зв’язку з цим постає необхідність у створенні комплексної концепції управління аграрних підприємств на засадах проектів внутрішніх інформаційно-аналітичних систем логістичного адміністрування. Підґрунтям даної концепції є сприйняття логіс­тичного середовища аграрного підприємства як відображення сукупності ін­фор­мації, що характеризує всі ділянки логістики по ключових індикаторах інтегрованих у процеси прийняття рішень.

Концепція логістичного адміністрування повинна забезпечити виконання функцій та процедур управління на всіх стадіях логістичної діяльності під­приємства, а особливо заходів контролю та регулювання всіма її елементами в режимі реального часу. Управління матеріальними та супутніми до них інформаційними і фінансовими потоками відбувається у межах логістичної системи, моніторинг за функціонуванням якої має бути покладено на логіс­тичного адміністратора. Логістична стратегія включає в себе наступні компо­ненти: конфігурація логістичної мережі, розробка організаційної структури логістичної системи, визначення основних направлень та змістовності коорди­нації, формування вимог щодо дотримання якості продукції, розробка ієрар­хічної системи управління запасами та проектування логістичної інформаційної системи.

Моніторинг виконання таких планів є однією із функцій логістичного ад­міністратора, особи яка бере участь у процесі прийняття логістичних рішень за результатами інформації, що надходить із середовища логістичної системи. Логістичне адміністрування можна визначити як комплекс управлінських функ­цій та процедур, направлених на розробку та прийняття стратегічних та так­тичних управлінських рішень в логістичній діяльності підприємства.

Інформаційно-аналітичну систему логістичного адміністрування підприєм­ст­ва АПК (ІАС ЛА) можна визначити як сукупність елементів (програмно-апаратних засобів, інформаційних ресурсів, методик розрахунків), метою функ­ціонування яких є розробка та вибір ефективних варіантів управлінських рі­шень по всіх напрямках логістичної діяльності. Базовим вузлом є контролінг, в результаті якого відбувається дослідження індикаторів та формування управ­лінського впливу по відхиленнях від встановлених параметрів системи.

Система має працювати в режимі виконання сформованих завдань та об­слуговування запитів інформації логістичному адміністратору. У режимі запи­тів адміністратор логістичної системи отримує інформацію про: можливі ва­ріанти управлінських рішень в логістичній діяльності підприємства; аналітичні дані по результатах аналізу та аудиту системи; інформацію по регламентних (поточних) запитах про стан системи. При надані завдань до виконання ІАС ЛА отримує завдання для проведення аналітичної роботи по направленнях: аналізу та аудиту; розробка варіантів управлінських рішень у відповідності з визна­ченими критеріями; оформлення регламентної інформації.

Структурна схема інформаційно-аналітичної системи логістичного адміні­ст­рування є ієрархічною. На кожному рівні ієрархії відбувається процеси, що в цілому мають сформувати процесну модель управління в системі, яка кон­цептуально має відтворювати механізми: управління подіями в логістичній сис­темі; забезпечення сумісності, інтегрованості та перетворення даних; управлін­ня локальними процесами на рівні підсистем; управління відображенням та регламентом часу; управління характеристиками функціонування на рівні критеріїв ефективності.

На рівні об’єктів управління визначаються основні підсистеми логістичної діяльності підприємства АПК, основними серед яких є: підсистема збутової логістики; підсистема логістики виробництва; підсистема транспортної логіс­тики; підсистема складської логістики; підсистема дистрибуції та підсистема логістичного сервісу. По кожній із підсистем блок управління інформацією формує управляючий вплив і відповідності до змін основних параметрів оцінки. Основний процес розрахунків відбувається в аналітично-розрахунковому блоці, згідно з математичною моделлю оцінки. Інформація про поточний стан логіс­тичної системи надходить логістичному адміністратору, до безпосередніх функ­цій якого можна віднести: системний контролінг параметрів логістичної сис­теми; контролінг за технічною підтримкою інформаційних потоків; видача відпо­відних сигналів при отриманні значних відхилень або збоїв в роботи системи; документальне оформлення процесу управління; проведення змін в роботі сис­теми та регулювання процесів, що відбуваються в системі засобом формування управлінської функції.

Результати діяльності адміністратора у визначеному обсязі надаються для зовнішнього користування. При цьому, зовнішні інвестори можуть отримувати результати діяльності логістичної системи і формувати зворотній інформа­цій­ний потік по запитах на обробку.

Таким чином, побудова ефективної архітектури аграрного бізнесу потре­бує запровадження нових інноваційних рішень в менеджменті, одним із яких є концепція управління на основі IT-технологій з побудовою внутрішньої уз­годженості інформаційних потоків та стандартів обробки і передачі інформації.