Рудченко С. М.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ЗАСОБУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У сучасних умовах Інтернет-технології являють собою ефективний інст­ру­мент актуального і достовірного інформаційного забезпечення маркетинговоїдіяльності. На основі технологій Інтернет сформувався глобальний ринок елект­ронної комерції, який надає ряд переваг для реалізації комплексу маркетингових заходів в режимі реального часу: розширення частки ринку завдяки глобальному доступу до інформаційних ресурсів, скорочення часу виведення товару на ринок, розширення товарного асортименту, скорочення накладних витрат по просуванню товарів і послуг, своєчасна зміна маркетингової політики відповідно до ринкової ситуації.

Інтернет відкриває перед спеціалістами з маркетингу нові можливості. Він може активно використовуватись для вирішення широкого колу маркетингових задач, серед яких необхідно виділити дослідження ринку, просування, вико­рис­тання Інтернет в якості каналу збуту. Глобальні комп'ютерні мережі створюють нове середовище інформаційної взаємодії, у тому числі з'являються і нові форми комунікації між дослідником, інтерв'юером і респондентом. Інноваційна методика онлайн-опитування заснована на повсюдній інформатизації населення та використовує опосередковане комп'ютером спілкування, що кардинально змінює відносини «соціолог-респондент». Дослідницький досвід вітчизняних і зарубіжних вчених [8–9] показує, що Інтернет дозволяє прискорити збір первинної інформації.

Варто відзначити, що суттєво змінились і умови використання даного інформаційного каналу. Як доводять дослідження [2], за останні 15 років майже половина населення України отримала доступ до Інтернет.

При цьому, дослідження кількох провідних дослідницьких агенцій в Україні показали, що в абсолютному значенні кількість щоденних активних корис­тувачів Інтернет в Україні становить близько 13 млн. людей, при цьому тільки в 2012 р. аудиторія даного носія збільшилась на 3,1 млн. людей [1].

Таблиця 1. Аудиторія Інтернет-користувачів України [1]

Дані агентства

Щоденні користувачі, млн.

Місячні користувачі, млн.

1

Gemius

13

14,9

2

GfK

-

15,5

3

InMind

13,3

19,7

Відповідно до цих же досліджень 51,5% населення віком від 16 до 49 років вже є активними користувачами.

З точки зору психології людини також варто виділити кілька характерних особливостей Інтернет як засобу комунікації:

1. Анонімність, яка може призвести до безкарності, розкутості і безвід­повідальності поведінки учасників спілкування.

2. Відсутність невербальної інформації. Як правило, спостерігається уста­новка на бажані риси партнера.

3. Добровільність контактів. Користувач добровільно зав'язує контакти, а та­кож може перервати їх у будь-який момент.

4. Стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається у створенні спеціальних знаків для позначення емоцій.

5. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. Найчастіше корис­тувач презентує себе по-іншому, ніж у реальному житті, програє не реалізовані в діяльності поза мережею ролі, сценарії, і, не знаючи співрозмовника, створює його образ, відмінний від реального.

6. Більша, ніж у реальному світі, залежність від співрозмовника у спіл­куванні. Наслідком є порушення безпосереднього живого спілкування.

7. Відсутність єдності простору і часу, тобто Інтернет дає можливість бути одночасно у різних місцях, а також спілкуватися з людьми з інших годинних поясів.

8. Характер спілкування – майже завжди письмовий [3].

Отже, з наведеного вище можна зробити висновок про те, що аудиторія користувачів Інтернет в Україні зростає щорічно. Це відкриває перед підприєм­с­тваминові можливості в сфері реалізації окремих маркетингових функцій.

Зокрема, використання такого методу збору первинних даних як Інтернет-опи­тування має певні особливості з точки зору характеристик Інтернет як за­собу комунікації. Це в першу чергу добровільна участь у дослідженні, можлива вибірковість представників генеральної сукупності, анонімність опитування та відсутність особистого контакту, що підвищує вірогідність отримання прав­ди­вих відповідей. В той же час існує тенденція до прояву нетипової поведінки, а саме обирати варіанти відповідей, що не відповідають реальним купівельним можливостям респондента.

Список використаних джерел:

1. Дайжест Уанета 2012 [Електронний ресурс] / [О. Завойко, Д. Семененко та ін. ]. – Режим доступу: http://www .prodigiagency.com/digest/Prodigi_digest.pdf

2. Кравчук Н. Generation і. В Украине выросло целое поколение, практически живущее в ин­тернете [Електронний ресурс] / Н. Кравчук. – Режим доступу: http://www.korrespondent.net/business/ web/1349734-korrespondent-generation-i-v-ukraine-vyroslo-celoe-pokolenie-prakticheski-zhivushchee-v-internete

3. Дмитрієва О. А. Особливості Інтернет-спілкування [Електронний ресурс] / О. А. Дмит­рієва, О. О. Рибалко // Матеріали конф. з ділової української мови. – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/eltf/rybalko/library/art4.htm

4. Залесский П. Измерение Интернет-аудитории методом личных опросов [Електронний ресурс] / П. Залесский. – Режим доступу: http://www.comcon-2.com/Publication/web-vektor3.htm

Докторов Б. Онлайновые опросы популярны в США. Готова ли к ним Россия? / Б. Док­торов // Broadcasting. – № 6 (10).