Потопа О. В.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води , Україна

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Річний звіт дає змогу користувачам оцінити реальні зміни фінансового ста­ну підприємства за рік. У цих умовах істотно зростає роль такої складової річ­ного фінансового звіту, як примітки. Зауважимо, що примітки мають подава­тися підприємствами лише у складі річного звіту у вигляді уніфікованої таблиці як додаток до річного звіту.

Фінансова звітність використовується не тільки управлінським персоналом підприємства, вона є важливою також і для зовнішніх користувачів.

Актуальною стає необхідність проведення критичної оцінки відповідності вимог з подання облікової інформації у фінансовій бухгалтерській звітності, які визначені в межах вітчизняної нормативно-правової бази, вимогам, що вису­ваються до такої інформації в міжнародній практиці.

Даному питанню присвячені праці багатьох вітчизняних науковців таких, як І. Буфагпіна, Н. Борщ, С. Голов, Б. Гринив, С. Зубілевич, Г. Нашкерская, В. Пархоменко, М. Проданчук, Л. Янчева та багато інших.

Примітки до фінансової звітності – це сукупність показників та пояснень, яка забезпечує обґрунтованість та деталізацію статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено іншими положеннями (стандар­тами) бухгалтерського обліку.

Складовою частиною річної фінансової звітності є Примітки. Обов’яз­ковість подання Приміток у складі річної фінансової звітності визначається За­коном України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], а порядок їх складання – окремими П(С)БО та наказом Міністерства фінансів Ук­раїни від 29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» [2].

Відповідно до П(С)БО 1 [3] Примітки до фінансових звітів за складом по­діляються на три компоненти:

1. Облікова політика.

2. Інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обо­в’язковою за відповідними положеннями.

3. Інформація, що містить додатковій аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 було за­тверджено типову форму фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінан­сової звітності» і порядок її заповнення. Крім надання інформації, у типовій затвердженій формі для різних видів підприємств встановлені різні вимоги до розкриття додаткової інформації.

Підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, зобов’язані розкривати будь-яку інформацію, що стосується даного суб’єкта господарювання, і розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бух­галтерського обліку. Згідно до Закону України «Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні» зобов’язання щодо оприлюднення річної фінан­со­вої звітності покладається на відкриті акціонерні товариства, підприємства-емі­тенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвес­тиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи [4].

Згідно з вимогами П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос­ті» примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, що забез­печує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стан­дартами) [3].

Примітки до річної фінансової звітності включають 17 розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види активів зобов’язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інфор­ма­цією. Для заповнення цієї форми звітності необхідно використати баланс, звіт про фінансові результати, дані синтетичного і аналітичного обліку за ок­ремими рахунками, субрахунками.

Отже, звітність завжди посідала особливе місце в управлінні як окремого суб’єкта підприємницької діяльності, так і держави в цілому, що зумовлено зведеним характером її даних. На основі звітності розкривається стан ви­роб­ничо-фінансової діяльності юридичних осіб та пізнається складність сус­піль­ного життя.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Закон України «Про Примітки до річної фінансової звітності».

3. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

4. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студ. спец. 7.050106 «Облік і аудит» ВНЗ / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2003. – 726 с.