К. е. н. Лисенко Ю. В., Корнійчук Г. О.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ОЦІНКА ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Останніми роками органи державного управління, наукове, експертне спів­товариства і суспільство в цілому виявляють все більшу зацікавленість у вирішенні проблем управління розробкою і реалізацією програм регіонально­го розвитку.

Перспективи будь-якої країни багато в чому визначаються можливостями найбільш розвинених регіонів, а також поступового наближення до їх рівня територій, що мають конкурентні переваги: природні ресурси, людський ка­пітал або вдале географічне розташування. Для України ключовим чинником, що визначає необхідність підвищення ефективності державного управління в цій сфері, вважається вичерпаність колишньої державної політики регіональ­ного розвитку, заснованої на ідеях скорочення відмінностей і вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.

З одного боку, до теперішнього часу вже створена досить методологічна основа, що детально пропрацювала і науково обґрунтована, для використання і впровадження стратегічного управління в регіональних економічних системах. Але з іншого – існуючі стратегічні плани регіонального розвитку у більшості випадків не виконуються в повному обсязі відповідно до встановлених крите­ріїв ефективності, що свідчить про недосконалість їх розробки і управління реалізацією.

Можна виділити наступні головні причини, що викликають низьку якість планування і реалізації стратегій регіонального розвитку:

- відсутність системної ієрархії цілей стратегічних планів, що не дає мож­ливості виявити причинно-наслідкові зв'язки між цілями різного рівня і визна­ченими для їх досягнення завданнями, що і призводить до невідповідності вста­новленої мети розробленій стратегії;

- відсутність налагоджених механізмів використання досягнутих резуль­татів попередніх програм в майбутніх проектах, що викликає організаційні склад­нощі при переході від етапу до етапу в різні інтервали часу;

- відсутність певних ролей і повноважень учасників по авторизації рі­шень, що не дає можливості прямого співвідношення рішень, що приймаються, з цілями стратегій;

- велика частина пропонованих в стратегіях програмних заходів, заходів носить формальний, декларативний характер і не відповідає вимогам, що пред'яв­ляються до програмних заходів;

- відсутність успішної практики розробки і реалізації міжрегіональних програм і проектів як на рівні одного регіону, так і на державному рівні в ці­лому. Це обумовлене недооцінкою можливостей синергетичної взаємодії і не­достатністю відповідного методичного забезпечення;

- для існуючих програмних документів розвитку регіонів типовим є інер­ційний характер прогнозованих трендів. Він зберігається і в нових розробках.

Дніпропетровська область – регіон, що характеризується вигідним геогра­фічним положенням, багатими природними ресурсами, потужним промисловим та науковим потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв’язку. Займаючи 5,3% території з часткою населення 7,3%, Дніпропетровська область є одним з провідних ре­гіонів України, економічний розвиток якого значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Область має потужну промисловість, сільське госпо­дарст­во, високорозвинену транспортну й фінансову інфраструктури, багаті природні ресурси, родючі землі. Тут діє понад 700 великих промислових підприємств, виробляється майже п’ята частина усієї промислової продукції України. Саме за цим показником область посідає друге місце в Україні(в 2010 році – 17,7%, за 2011 року – 19,1% від загального обсягу). Кількість зайнятих у промис­ловому виробництві складає більше 360,0 тис. осіб (11% населення). Середньо­місячна заробітна плата у промисловості в 2011 році склала 2760 грн. Обсяг промислової продукції в 2011 році склав 157,4 млрд. грн. (47% ВРП області). Надійно підтримує економічні стосунки майже із 140 країнами світу.

Найвищі темпи зростання виробництва в галузях з високою часткою до­даної вартості: машинобудуванні – на 23,5% (за програмою – на 8,4%), ви­робництві харчових продуктів – на 7,1% (за програмою – на 1,5%), легкій промисловості – на 21,0% (за програмою – на 5,5%), крім того, темпи зростання є більшими, ніж у цілому по Україні.

 Ключовими перевагами Дніпропетровської області є те що вона: посідає загальне третє місце за даними моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України; посідає третє місце за внеском до валового регіонального продукту України та виробляє майже 11% ВВП країни; посідає друге місце за обсягами реалізованої промислової продукції; є лідером за складовими: «рівень розвитку бізнесу», «інфраструктура» та «інновації». Проблемні сфери спосте­рігаємо наступні: якість доріг – 17 місце серед регіонів України; охорона здоров’я та початкова освіта – 11 місце серед регіонів України; рівень розвитку інституцій – 13 місце серед регіонів України.

Не дивлячись на існуючи недоліки за роки ринкових реформ Дніпро­пет­ровській області вдалося досягти певних успіхів у побудові нового еконо­міч­ного механізму регулювання соціальних процесів. Регіон за умов впрова­дження децентралізованої моделі управління дістає реальну можливість розширити свої повноваження щодо регулювання процесів раціонального використання регіо­нальних ресурсів та створення умов для підвищення якості життя населення. Сьогодні у Дніпропетровської області розробляються регіональні програми, які не обмежуються лише визначенням перспективних напрямів розвитку регіону.

Проведений аналіз 15 екологічних, 19 економічних та 19 соціальних дію­чих програм на прикладі Дніпропетровської області показав, що прогнозовані і фактичні показники значно відрізняються один від одного.

Таким чином, існуюча система управління розробкою і реалізацією прог­рам регіонального розвитку нині має, швидше, аналітичний, а не управлінськийхарактер, що, на наш погляд, обумовлено фрагментарністю використання сучасних технологій менеджменту на державному рівні. Як показує досвідекономічно розвинених країн, найбільш продуктивним підходом до управління стратегічними програмами регіонального розвитку є використання методів і технологій проектного менеджменту а також концепції зацікавлених сторін.

Список використаних джерел:

1. Офіційний веб-сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.dp.ua

2. Регіональна економіка / [І. Михасюк, М. Яків, З. Залога, С. Сажинець]. – Львів: Українські технології, 2005.