Мартинюк Ю. С., Набока К. С.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНОГО РИНКУ МЕБЛІВ

Меблева промисловість, яка виробляє товари народного споживання, зай­має особливе місце серед деревопереробних галузей промисловості України. Потреба в меблях, залежно від умов життя і економічного стану населення, зменшується або збільшується, але не зникає ніколи. Продукція галузі за­лишається затребуваною, виробництво меблів найбільш близьке до конкуренто­здатного рівня в порівнянні з іншими товарами народного споживання три­валого користування [1].

Криза економіки України загалом у 2008 р. зумовила споживчу кризу (від­мова від купівлі товарів тривалого користування на користь товарів що­денного попиту). Падіння меблевого ринку відбувалося дуже стрімко. В порівнянні з 2008 р. ринок знизив обороти майже удвічі і скоротився до рівня 4 млрд. грн. Починаючи з кінця літа 2009 р. ситуація почала потроху стабілізуватися з тим, щоб до березня 2010 р. почати повільно, але упевнено покращуватися. За перше півріччя 2011 р. спостерігається позитивна динаміка – приріст виробництва склав 19% [2].

Економічна ситуація, що ускладнилася, внесла свої корективи: багато ви­робників знизили темпи виробництва, відмовилися від реклами, тобто від го­лов­ного двигуна будь-якого ринку. Руйнівним для ринку меблів став різкий спад обсягів будівництва житла та зростання інфляції. Також зупинився роз­виток ринку в технологічному й маркетинговому аспектах. Під скорочення по­трапили кращі фахівці галузі, маркетологи, що формували нові продукти.

Сьогодні ринок меблів поступово виходить з кризового стану, але всім учасникам меблевого ринку необхідно ретельно переглянути свої методи ве­дення бізнесу, оскільки зараз меблевики діють вже в суттєво нових еконо­мічних умовах. У зв’язку з активним розвитком українського ринку меблів ви­никла гостра конкуренція практично в усіх його сегментах.

Зараз на ринку меблів залишаться і успішно функціонують виробники та оператори, які приділяють багато уваги саме маркетингу, тобто зросте роль до­сліджень, аналізу, творчого підходу. Успішний меблевик у 2013 році не зобо­в’язаний продавати меблі, він має забезпечити клієнтові затишок, настрій, ор­ганізувати його простір. Слід придивлятися до людей і їхніх нових потреб.

Мета проведеної роботи полягає у визначенні існуючих проблем та по­дальших перспектив розвитку ринку меблів м. П’ятихатки та м. Жовті Води.

У якості об’єкту дослідження були взяті магазин «Євромеблі» м. Жовті Води та магазин «Диван» м. П’ятихатки.

Аналіз проводився у наступній послідовності етапів:

1. Розрахований рівень конкуренції на аналізованих ринках шляхом зна­ходження індексу Херфіндаля-Хіршмана.

2. Реалізоване маркетингове дослідження для виявлення існуючих проблем у функціонуванні досліджуваних підприємств.

3. Розроблений план заходів для покращення та більш повного вико­рис­тання потенціалу підприємства «Євромеблі» та магазину «Диван».

Проведені розрахунки показали, що на ринку меблів м. П’ятихатки і м. Жов­ті Води присутній високий рівень конкуренції, про що свідчать знайдені значення індексу Херфіндаля-Хіршмана:

формула , (1)

де Dі – частка і-го підприємства в загальному обсязі реалізації продукції заданного ассортименту.

Для ринку м. Жовті Води індекс склав 0,1257, для ринку м. П’ятихатки – 0,1258, що говорить про наявність високого рівня конкуренції.

Під час реалізації маркетингового дослідження виявленні наступні про­блеми у функціонуванні підприємств, а саме:

1. Близько 58% опитуваних респондентів не купували жодного разу меб­лів у магазині «Євромеблі» у зв’язки з тим, що 40% опитуваних не знають де знаходиться даний магазин, 10% – не знають взагалі про існування такого магазину і лише 8% – не влаштовує асортимент.

2. Близько 52% респондентів не збираються робити покупки меблів у ма­газині «Диван» через відсутність можливості долати значні відстані до даного магазину. Така ситуація пов’язана з тим, що половина опитуваних респондентів є мешканцями інших населених пунктів П’ятихатського району, а графік марш­рутних таксі досить не зручний для респондентів.

У ході проведеної роботи був розроблений наступний план заходів щодо вирішення існуючих проблем аналізованих підприємств, а саме:

1. Для магазину «Євромеблі» розроблений медіа план для збільшення по­ін­формованості мешканців м. Жовті Води. Цільова аудиторія склала 17020 чол., або 35%. Серед них 6642 жінок, 10378 чоловіків. Бюджет запропонованих за­ходів складає 10216,5 грн. Результати обхвату аудиторії 46,8%.

2. Для магазину «Диван» розроблена пропозиція стосовно здійснення про­дажів через Інтернет-магазин. Для цього необхідно розробити сайт для під­приємства, який водночас буде виступати і рекламним інструментом і віртуаль­ний магазином, де можна розмістити весь асортиментний ряд підприємства з мінімальним витратами в порівнянні з орендою великого приміщення. Для подальшого успішного розвитку та подолання існуючих проблем на ана­лі­зованих підприємствах доцільно запровадити у життя запропоновані рекламні заходи, попередньо (якщо потрібно на вимогу курівництва) прорахувавши еко­номічну ефективність таких заходів.

Список використаних джерел:

1. Становлення та розвиток меблевого ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2011_52/30.htm

2. Перспективы мебельной промышленности в Украине [Електронний ресурс]. – Режим дос ­тупу: http://www.prostocomfort.com.ua/mebel/novosti/perspektivy_ mebelnoy_promyshlennosti_v_ukraine