К. е. н. Черемісова Т. А.

ОКВНЗ «Інститут Підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО 4

Активно-пасивні операції підприємств (виробничо-збутова діяльність, ін­вестиційна та фінансова) забезпечують надходження і вибуття грошових кош­тів.Правильність віднесення певної операції до того або іншого виду діяльності потребує детального аналізу. Саме від цього залежить достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Про ці та інші аспекти руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фі­нансової діяльності підприємства у вітчизняній практиці і йтиме мова далі.

Для правильного віднесення певної операції до того або іншого виду діяльності необхідне їх чітке розмежовування, з подальшим аналізом еконо­мічної суті операції, характеру діяльності суб’єкта господарювання та його галузево-функціонального спрямування. Наприклад, реалізація акцій, звичайно є фінансовою діяльністю акціонерного товариства, але є основною (опера­цій­ною) діяльністю фондової біржі. Придбання акцій звичайним підприємством – це інвестиційна діяльність, а купівля акцій інвестиційною компанією є для неї основною (операційною) діяльністю.

Узагальнені напрямки руху грошових коштів у результаті операційної, ін­вестиційної та фінансової діяльності підприємства (не фінансової та не інвес­тиційної установи) на основі даних П(С)БО 4 [1] зображено у табл. 1.

Таблиця1. Рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної

та фінансової діяльності підприємства

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

надходження

вибуття

1

2

- у вигляді виручки від реалізації основної та допоміжної продукції (товарів, робіт, пос­луг), включаючи грошові кошти в складі су­ми непрямих податків, зборів (обов’яз­ко­вих платежів), що включені до ціни її про­дажу

- на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг), що необхідні для реалізації ос­нов­ної діяльності та на здійснення розрахунків з оплати праці

Продовження табл. 1

1

2

- від погашення дебіторської заборго­ва­ності, пов’язаної з операційною діяльністю

- на погашення іншої кредиторської за­боргованості, пов’язаної з операційною діяль­ністю (оплата електроенергії, опалення, МШП та ін.)

- що пов’язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

- що пов’язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

- від продажу акцій або боргових зо­бо­в’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж над­ходження за такими інструментами, що ви­знаються як еквіваленти грошових кош­тів, або за такими, що утримуються для дилер­ських або торговельних цілей)

- для придбання акцій або боргових зобо­в’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що ви­знаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для ди­лерських або торговельних цілей)

- від продажу основних засобів, нема­те­ріальних активів, а також інших довго­стро­кових необоротних активів (крім фі­нан­со­вих інвестицій)

- для придбання основних засобів, не­ма­теріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

- від продажу дочірніх підприємств та ін­ших господарських одиниць (за ви­ра­ху­ван­ням грошових коштів, які були реалі­зо­вані у складі майнового комплексу)

- для придбання дочірніх підприємств та ін­ших господарських одиниць (за вираху­ван­ням грошових коштів, придбаних у скла­ді майнового комплексу)

- у вигляді відсотків за позики, надані ін­шим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими ін­вестиціями в боргові цінні папери, за вико­ристання переданих у фінансову оренду не­оборотних активів тощо

- у вигляді дивідендів як результат прид­бання акцій або часток у капіталі інших під­приємств (крім виплат за такими інстру­мен­тами, які визнаються як еквіваленти грошо­вих коштів, або за такими, що утри­маються для дилерських або торговельних цілей)

- від повернення авансів (крім авансів, по­в’язаних з операційною діяльністю) та по­зик, наданих іншим сторонам (інші надхо­дження, ніж аванси та позики фінансової ус­танови)

- у вигляді авансів (крім пов’язаних з опе­раційною діяльністю) і позик грошовими кош­тами, наданих іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ)

- надходження грошових коштів від ф’ючер­с­них контрактів, форвардних контрактів, оп­ціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності під­при­єм­ства, або коли надходження класи­фікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені вище

- у вигляді виплат грошових коштів за ф’ю­черсними контрактами, форвардними конт­рак­тами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяль­ність), та інші платежі, що не передбачені вище

- що пов’язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності

- що пов’язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності

Закінчення табл. 1

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

1

2

- від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капі­талу;

- для викуплення раніше випущених акцій підприємства та у вигляді сум дивідендів, сплачених грошовими коштами;

- у результаті утворення боргових зобо­в’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгостро­кових зобов’язань, не пов’язаних з опера­цій­ною діяльністю) та інші надходження, що пов’язані з фінансовою діяльністю;

- для погашення отриманих позик, виплати грошових коштів орендодавцю для пога­шен­ня заборгованості за фінансовою орен­дою та за іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю;

- що пов’язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності

- що пов’язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності

Виходячи з даних табл. 1 операційна діяльність забезпечує основну частку доходу підприємства. Інвестиційна діяльність загалом приводить до вибуття грошових коштів. Фінансова діяльність спрямована на збільшення грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства з метою фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності.

Інформація щодо надходження і вибуття грошових коштів підприємств протягом звітного періоду узагальнюється та систематизується у Звіті про рух грошових коштів. Встановлення змісту і форми звіту про рух грошових коштів та загальних вимог до розкриття його статей задля забезпечення єдності відо­б­раження даних щодо руху грошових коштів підприємств передбачає детальну конкретизацію окремих статей їх надходження та витрачання. У той самий час наукове узагальнення статей звіту про рух грошових коштів як результат аналізу, дозволяє виділити основні напрямки руху грошових потоків та зробити висновки про ефективність управлінських рішень.

Закордонний досвід довів, що дані фінансової звітності повинні бути не лише достовірними, але й простими та зрозумілими для користувачів. Саме від цього залежатиме інвестиційна привабливість підприємств.

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» (Форма № 3); Мінфін України; Положення від 31.03.1999 № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99