К. е. н. Ткачова А. В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Україна

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ МІКРОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ

В сучасних умовах господарювання жорстка конкуренція на ринку, поява нових, більш дешевих і достатньо ефективних розробок примушують переглянути існуючі принципи функціонування господарюючих суб’єктів. Багато понять і принципів роботи, які були донедавна цілком прийнятними, почи­нають помітно гальмувати динаміку розвитку бізнесу і вимагають детального аналізу і перегляду з метою їх удосконалення. Для збереження своїх ринкових позицій підприємствам необхідно докладати певних зусиль у напрямі під­ви­щення рівня технологічності і ефективності бізнес-процесів. З’являється не­об­хідність пошуку додаткових можливостей зниження витрат і собівартості про­дукції, підвищення рівня якості обслуговування споживачів, реорганізації і реструктуризації компаній з метою підвищення ефективності бізнесу – тобто необхідність перебудови бізнесу на основі логістичного підходу.

Для більшості керівників вітчизняних підприємств логістичні методи управління достатньо добре відомі. Останніми роками сучасні логістичні концепції успішно застосовуються провідними компаніями у стратегічному і опера­тив­ному управлінні бізнесом. Впровадження сучасного логістичного управління в практику бізнесу дозволяє підвищити організаційно-економічну стійкість підприємства на ринку.

Основним завданням логістики є оптимізація внутрішніх і зовнішніх матеріальних потоків, а також інформаційних та фінансових потоків, що супрово­джують їх, оптимізація бізнес-процесів з метою мінімізації загальних витрат ресурсів. Вирішення завдань оптимізації бізнесу неможливе без відповідного інформаційного супроводу логістичного процесу. Цей факт ставить проблему управління інформаційними потоками підприємства в ряд особливо ак­туаль­них та практично значимих в сучасних умовах стрімкого розвитку інфор­маційних технологій.

Сьогодні більшість теоретичних і практичних розробок вітчизняних та іноземних науковців стосовно принципів логістичного управління суб’єктами господарювання спрямовано на дослідження і пошук шляхів удосконалення уп­равління матеріальними потоками [1–3]. Значно менше наукових праць при­свячено управлінню фінансовими потоками господарюючих суб’єктів [4]. Вод­но­час праці щодо інформаційного забезпечення управління не передбачають використання принципу інтегрованого наскрізного управління потоковими про­цесами суб’єктів господарювання [5–6].

Все це зумовлює необхідність подальшого дослідження інформаційних потоків підприємства і процесу управління ними на основі методу аналогії.

Для формування та прийняття вчасних, але зважених управлінських рішень важливо правильно і раціонально організувати внутрішні інформаційні потоки шляхом розробки, впровадження і використання інформаційних систем для управління потоковими процесами на підприємстві. Такі системи дозво­ляють ухвалювати оптимальні рішення при виконанні різноманітних логіс­тич­них операцій.

Інформаційні потоки підприємства численні та мають різну спрямованість. Підприємство надає постачальнику сировини інформацію, що містить відомості про потребу в сировині і матеріалах. Компанія, обмінюючись інформацією з навколишнім середовищем, звертається в банк із запитом на отримання кредиту. При цьому з банку поступає потік фінансових ресурсів або інформація про відмову в наданні кредиту. Так само, компанія одержує від постачальника потік матеріальних ресурсів або інформацію про відмову в обслуговуванні з бо­ку постачальника.

Інформаційний потік, що зв’язує між собою всі елементи логістичної системи, вимірюється кількістю інформації, яка обробляється або передається за одиницю часу. Одержувана підприємством інформація, що необхідна для управління бізнес-процесами, може бути представлена у вигляді документів, заповнених даними. При цьому під документом розуміється формалізована на рівні мікрологістичної системи (підприємства) інформація.

На основі аналогії інформаційних потоків підприємства з матеріальними, повні витрати підприємства Формула, що включають витрати на отримання інформації про навколишнє середовище мікрологістичної системи в об’ємі V і витрати на її аналіз і ухвалення рішення, дорівнюють:

  Формула, (1)

де Формула – повні витрати підприємства, пов’язані з отриманням і обробкою інформації про навколишнє середовище грн.;

– кількість стандартних документів, що заповнюються протягом аналізованого періоду даними, необхідними для управління бізнес-процесами на підприємстві;

а – витрати на аналіз інформаційного змісту документа і процес ухвалення рішення, грн.;

– витрати на заповнення одного документа, грн. на документ;

V – обсяг інформації (кількість документів).

Оптимальний розмір інформації Vопт у вигляді даних, оброблюваних підприємством, відповідатиме мінімальним повним витратам (рис. 1).

Рис. 1. Визначення оптимального обсягу отримуваної інформації

Рис. 1. Визначення оптимального обсягу отримуваної інформації

Диференціюючи рівняння (1) по та здійснивши необхідні перетворення, отримаємо формулу для розрахунку оптимального об’єму запрошуваної інфор­мації, яка аналогічна розрахунку оптимального розміру замовлення:

  Формула. (2)

Припустимо, що підприємство заповнює даними протягом року 50 доку­ментів, що включають дані про соціально-економічну ситуацію і фінансове положення контрагентів. Витрати на аналіз даних і ухвалення рішення в області логістики складають 12 000 грн. за одну процедуру ухвалення рішення. Витрати на заповнення одного документа дорівнюють 8 500 грн. Тоді, оптимальний об’єм інформації, що поступає в мікрологістичну систему, рівний 12 докумен­там, заповненим даними.

Запропонована модель управління інформаційними потоками мікрологістичної системи дозволяє розраховувати обсяг інформації, при якому повні витрати підприємства, включаючи витрати на отримання інформації про нав­колишнє середовище і витрати на її аналіз та ухвалення рішення, будуть мі­німальними. Ефективне управління інформаційними потоками – дієвий інстру­мент управління, що сприяє підвищенню ефективності роботи компанії, її конкурентоспроможності і, отже, дозволяє збільшити дохід, оскільки опера­тивна і достовірна інформація про хід справ дозволить швидко ухвалювати правильні рішення, вчасно змінювати політику компанії і бути готовим до будь-яких змін ринкової ситуації.

Список використаних джерел:

1. Миротин Л. Б. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и про­це­дуры / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 252 с.

2. Николайчук В. Е. Теория и практика управления материальными потоками (логис­ти­ческая концепция) / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов. – Донецк: КИТИС, 1999. – 413 с.

3. Зеваков А. М. Логистика материальных запасов и финансовых активов / А. М. Зеваков. – СПб.: Питер, 2005. – 350 с.

4. Барыкин С. Е. Совершенствование моделей управления логистическими финансовыми потоками корпорации / С. Е. Барыкин, В. В. Лукинский // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – № 2. – С. 163–176.

5. Костров А. В. Основы информационного менеджмента: учеб. пособ. / А. В. Костров. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.

6. Годин В. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учебник / В. В. Годин. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240 с.