Филипець З. Б.

Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ІНФОМАЦІЙНА ПОСЛУГА

Факторами прямого впливу на розвиток і функціонування підприємства є доступ до інформаційних і консультаційних ресурсів.

Перехід від «ресурсного» до «інформаційного» суспільства означає пе­рехід до суспільно-господарського зв’язку, який базується на виробництві, розповсюдженні і попиті на інформацію, необхідну для ефективного функціо­нування як мікро- так і макроекономічних систем. Стрімкий розвиток інформа­ційного суспільства в першу чергу спричинений двома взаємопов’язаними причинами – довготривалими тенденціями економічного розвитку і техноло­гічними процесами. Розвиток інформаційного суспільства – це на даний час спільна тенденція як для розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються.

Більшість науковців у своїх дослідження приходять до висновку, що ін­формація, знання і інформаційні технології – це невід’ємний елемент, основа і ціль діяльності розвитку всіх країн.

Головним продуктом інформаційного суспільства є інформація і інтелек­туальна власність, а характерними рисами цього суспільства є: зростання інфо­р­матизаціїта ролі інформаційних технологій в суспільних та господарських відносинах; підвищення ролі інформаційних ресурсів, прагнення до їх ство­рення. Інформаційне суспільство – це, фактично, суспільство, в якому розвиток суспільних і, в першу чергу, виробничих відносин, здійснюється за умови, що основна частина валового внутрішнього продукту виробляється не за рахунок матеріального виробництва, а на основі створення і розповсюдження новітніх інформаційних технологій, інформаційних продуктів, тобто результатів інте­лек­туальної праці громадян.

Можливість оперативного отримання достовірної, повної і різносторонньої інформації є насамперед необхідною умовою успішного розвитку будь-якого ви­ду бізнесу, галузі. В кризовій економічній ситуації інформаційні і кон­сультаційні послуги користуються значним попитом, оскільки є великий ризик, пов’язаний зі співпрацею з недобросовісними партнерами, або наявністю труднощів здійснення будь-якого виду діяльності без отримання необхідного інформаційного і консультаційного забезпечення.

Слід визначити, що інформація тісно взаємозв’язана з консультацією. Фактично, вони є складовими єдиного процесу, тому що без використання ін­формації неможливо надати консультацію з будь-якого питання. З іншого боку, консультація має вигляд реалізованої інформації, донесеної до кінцевого спо­жи­вача, який є її замовником. З цього робимо висновок, що поняття «інфор­маційні послуги» і «консультаційні послуги» є взаємопов’язаними. Однак, глиб­ший аналіз доводить, що консультаційні послуги значно складніший вид економічної діяльності, ніж звичайне інформаційне консультування.

Інформація і консультація попри свою подібність мають ряд відмінностей і специфічних особливостей. Результатом консультаційних послуг, на відміну від інформаційних, є надання замовнику потрібної йому інформації і надання до неї роз’яснень та рекомендацій щодо її використання в процесі формування управлінських рішень стосовно виходів з певних ситуацій, підвищення ефек­тив­ності діяльності підприємства. Консультаційні послуги характеризуються, з однієї сторони, своєю незалежністю, тому що їх надають автономні консал­тингові фірми, які обслуговують комерційні чи некомерційні організації, а та­кож і фізичних осіб. З іншої сторони, – це професійно надані послуги, тому що в консультаційній сфері задіяні аналітики з різних сфер економічної діяльності, які вирізняються своїм професіоналізмом. Інформаційні послуги включають в себе тільки дані статистичного, інформаційного, суспільно-відомого чи конфі­денційного характеру, в той час як консультація складається з проаналізованої інформації і передачі власних знань консультанта. Це підтверджує твердження, що консультаційні послуги не є тотожними інформаційним.

Консалтингові послуги часто порівнюють з аудиторськими послугами, ос­кільки ці послуги також є професійно-інтелектуального характеру. Консалтинг і аудит близькі за значенням, але не тотожні поняття, тому що аудит – це про­цедура незалежної оцінки, перевірка бухгалтерської звітності з метою виз­начення її достовірності для підприємства-замовника, а консалтинг – це ін­формаційна діяльність у сфері розвитку і впровадження нових ринкових технологій, надання різноманітних послуг для задоволення інформаційних по­треб користувача [1, c. 8]. Кінцевим продуктом консультаційних послуг є ін­формаційно-управлінські рекомендації.

В аудиторські компанії звертаються з першу чергу з питаннями щодо ве­дення бухгалтерського обліку, аналізування фінансового стану підприємства та з питань юридичного характеру відносно формування фінансової звітності. За видами аудит поділяється на: фінансовий й інвестиційний, промисловий, еко­логічний і аудит персоналу.

В свою чергу консалтинг – це професійна допомога з боку фахівців з уп­равління керівникам підприємств і управлінському персоналу у вирішенні про­блем функціонуванні і розвитку цих підприємств, здійснювана у формі порад, рекомендацій і спільних з клієнтом рішень [2, c. 10]. Аналіз ринку консал­тингових послуг в Україні свідчить, що основними їх видами є: логістичний, маркетинговий, інвестиційний, ІТ-, управлінський, фінансовий консалтинг і кон­салтинг економічної безпеки.

Таким чином, консультаційні послуги є різновидом інформаційних і ауди­торських послуг, суть яких полягає в тому, що окрім надання інформації як у випадку інформаційних послуг, консультанти ще надають чітко направлені рекомендації, методики для управлінської ланки підприємств.

Список використаних джерел:

1. Коломієць Г. С. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів / Г. С. Ко­­ломієць, А. Л. Маньківський. – К.: Либідь, 1991. – 176 с.

2. Посадский А. П. Основы консалтинга: пособ. для преподавателей экономических и биз­нес-дисциплин / А. П. Посадский. – М.: ГУ ВШЭ, 1999. – 240 с.