Рожко З. П.

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

На етапі сучасного розвитку виробництва виникла необхідність аналі­зу­вати діяльність регіонів України в залежності від їх спеціалізації, так як на да­ний момент виникла проблема виробництва і споживання сільськогосподарської та харчової продукції. Тому не є винятком Вінницький регіон, який завжди був одним із виробників необхідної продукції.

Розвиток регіону залежить від економічного стану підприємств, а він за 2012 р. значно зріс порівняно з попе­редніми роками. За рівнем со­ціально-еко­номічного розвитку серед регіонів України область піднялася і посідає 3 місце піс­ля, м. Києва та Дніпропетровської області. Поточного року обсяги промис­лового виробни­цтва збільшились на 5,9%, а то­варообіг – на 17,8%. Заробітна плата зросла на 17% і складає в середньому 1744,5 грн. Створено більше 9 тис. суб'єктів підпри­ємницької діяльності, що на 47% більше рівня минулого року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надхо­дження до місцевих бюд­жетів збільшились майже на 17%. За­гальний обсяг прямих інозем­них ін­вестицій, за попередніми даними становить понад 200 млн. дол. СІІІА [3].

Серед областей України Він­ниччина займає передові пози­ції практично в усіх галузях аг­ропромислового комплексу. В зерновому виробництві досяг­нуто рекордного для держави показника – зібрано 3,6 млн. тонн зерна.

Розпочато роботу з наведен­ня порядку на ринку молока: як наслідок, введено в дію додат­ково майже 164 молокоприй­мальних пунктів з необхідним облад­нан­ням. Молока сьогодні вироблено 788 тис. тонн – най­більше серед регіонів. Серед областей України, Вінниччина займає перші мі­сця з виробництва молока, чи­сельності поголів'я великої рогатої худоби.

Експорт харчової промисло­вості – 117 млн. дол., що на 12,3% більше до минулого року. 2012 року Вінниччина жити­ме відповідно до Програми со­ціаль­но-економічного розвитку, який складається на кожний рік.

Так, основним підсумком економічного стану Вінниччи­ни 2012 року можна вважати вдале зростання індексу проми­слового. виробництва, зростан­ня надход­жень до Зведеного бюджету та приріст доходів місцевих бюджетів, збільшення обсягів експорту товарів тощо.

Згідно з прогнозами, 2013 року в області очікується зрос­тання обсягів про­мислового ви­робництва на 5%, інвестицій на 9,%. Крім того, зовнішній торго­вельний оборот має збіль­шитися майже на 6%, а вироб­ництво сільсько­госпо­дар­ської продукції – на 1,6%. Також на мешканців Вінницької області очікує зро­стання заробітної плати на 13,%, тож у середньо­му вона має становити 2006 гри­вень, у порівнянні з 1743 гривнями 2012 року [2].

По суті головна мета Прог­рами – успішний соціально-економічний розвиток області 2013 року та закладення підґрунтя для розвитку інвестиційно-іннова­ційної діяльності у майбутньому, а це покращення добробуту населення.

Так, 2013 року адміністрацією підтримується реалізація понад 20 потужних інвестиційно-інноваційних проектів, загальною вартістю більше 19 млрд. грн.

Серед них найбільший вплив матиме будівництво виробни­чого комплексу з вирощування та переробки птиці ВАТ «Миронівський хлібопродукти (бу­де ство­рено 10 тисяч нових ро­бочих місць, вартість проекту 1,5 млрд. дол.; вве­дення в експ­луатацію першої черги – 2013 рік, повне завершення будівни­цтва – 2015 рік); а також будівниц­тво нового цукрового заводу у Шпіково, ПП Кряж (до 2015 р.) Це буде високопродуктивний цукровий завод з виробничими по­тужностями, що дозволяють переробляти 12 тис. т цукру-сирцю на день, буде розташований на площі 38 га. Компанія проінвестує 350 млн. дол. США у спо­рудження заводу. Wiedemann Polska Projekt розробить проект заводу. Сучасні технології дозволять компанії впровадити безвідходне виробництво, що на 75% буде забезпечуватись власними енергоресурсами (біогаз вироблений із жиму) та на 100% електроенергією, яка буде вироблятися на когенераційній установці, розташованій на ТЕЦ потужністю 20 мВт. Компанія планує впровадити техно­логію «сухої» подачі цукрового буряку на переробку, що значно зекономить водні ресурси. Також буде змонтована 6-ступінчата випарна установка з апа­ратам тонкоплівкового типу й така схема кристалізації, що дозволяє отри­му­вати високий відсоток виходу готової продукції – більше 15% при середньому українському показнику 12%. Готова продукція буде фасуватися в мішки з клапанами вагою 25 або 50 кг, мішки з зашиванням по 50 кг, «big-bag» мішки вагою 1 т й складатимуться у двох циліндричних силосах ємністю по 50 тис. т кожний. Передбачається, що завод в Шпіково буде працювати в сезон цукро­варіння не менше 100 днів і буде виробляти більше 180 тис. т цукру на рік [1].

Загалом за останні чотири роки на Вінниччині відбулась суттєва зміна га­лузевої струк­тури промислового виробниц­тва. Натомість у загальному обсязі про­мислового виробни­цтва збільшилась питома вага хімічної промисловості (з 6,3% до 15,3% галузевої структури промислового виробництва), оброблення дере­вини (3,2% до 11,4%).

Висновки. Отже, економіка регіону – це складна, характеристика еко­номічних можливостей під­приємств, щодо виготовлення та продажу на ринку конку­рентоспроможної продукції. На мою думку Вінницький регіон має всі мож­ливості для подальшого розвитку особливо, коли є всі необхідні ресурси і потенціал.

Список використаних джерел:

1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// www.proagro.com.ua/art/4062395.html

2. Барецький В. Стан розвитку економіки області у 2012 році / В. Барецький // За резуль ­татами прес-конфе­ренції в облдержадміністрації від 30.12.2012.

3. Статистичний щорічник Вінни­цької області. – Головне управ­ління статистики у Він ­ниць ­кій області. – Вінниця, 2011 –2012 р.