К. е. н. Яременко В. А.

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

АНАЛІЗ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Конкурентне середовище як об'єкт управлінської дії потребує передусім розробки об'єктивної методології оцінки її якості, результати використання якої повинні мати практичне застосування і забезпечувати реалізацію конкретних заходів, спрямованих на підвищення кінцевих результатів функціонування ін­дустріального сектора економіки країни за рахунок активізації його конку­рент­ного потенціалу на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Для визначення типу ринкової структури використовуються показники ринкової позиції фірми. Вони діляться на прямі: їх значення безпосередньо показує міру впливу фірми на ринок, – і непрямі: вони характеризують ринкову ситуацію в цілому. До прямих показників відносяться індекси Бейна, Тобина і Лернера; до непрямих – індекс Херфиндаля-Хиршмана, індекс концентрації, коефіцієнт відносної концентрації, коефіцієнт ентропії, дисперсія ринкових до­лей, коефіцієнт Джини, індекс Холла-Тайдмана.

На наш погляд, усі пропоновані коефіцієнти можуть бути використані при оцінці конкурентного середовища промислових підприємств, проте смислове навантаження цих коефіцієнтів (за винятком коефіцієнтів концентрації і Хер­финдаля-Хиршмана) не дозволяє використовувати їх в практиці народногоспо­дарського управління, оскільки ніяк не пов'язана з основними функціональними областями і напрямками розвитку конкурентного середовища і не дозволяє прог­­нозувати динаміку кінцевих результатів діяльності промислових під­при­ємств при реалізації конкретних заходів по активізації їх конкурентної діяльності.

Показники повинні охоплювати усі сторони конкуренції, бути макси­маль­но об'єктивні, прості для розрахунку, мати для цієї мети необхідну цифрову базу, бути такими, що легко перевіряються і в той же час не дублювати і не суперечити один одному.

Такого роду досить загальноприйнятим вимогам відповідають пропоновані нами показники:

- число фірм, що випускають або продають однорідну продукцію;

- тривалість ведення конкурентної боротьби;

- кількість видів і типорозмірів продукції, по яких ведеться конкурентна боротьба;

- кількість і об'єм сервісних послуг, що пропонуються в процесі конку­ренції;

- кількість нових видів і моделей продукції, які вироблені в процесі кон­куренції;

- об'єм засобів, що витрачаються на ведення конкурентної боротьби, у то­му числі на економічну розвідку і промислове шпигунство;

- число випадків недобросовісної і нецивілізованої конкуренції;

- збиток від недобросовісної і нецивілізованої конкуренції;

- частка ринку, яка охоплена конкурентною боротьбою, до загального об'єму продажів на ринку;

- кількість картельних угод і їх доля в загальних продажах на ринках;

- об'єм демпінгових продажів;

- кількість разів зниження цін на однорідну продукцію, за продаж якої ведеться конкурентна боротьба;

- середній розмір знижок з ціни по відношенню до первинної ціни;

- співвідношення числа продавців, посередників при продажі і покупців продукції на ринку;

- середнє число годин роботи конкуруючої фірми в рік;

- кількість фірм, що припинили конкурентну боротьбу, у тому числі фірм, які збанкротували.

Приведена методика дозволяє набагато точніше, порівняно з раніше роз­глянутими коефіцієнтами, охарактеризувати закономірності конкретного кон­ку­рентного середовища, виявити напрямки її розвитку і охарактеризувати їх кіль­кісно. Дискусійним моментом методики є механізм агрегації приватних по­казників в інтегральний коефіцієнт, оскільки мультиплікаторна модель, най­простіша, але не завжди найоб’єктивніша.

Відповідно до діючої методології, проведення аналізу і оцінки стану кон­курентного середовища на товарному ринку, включає наступні етапи:

- визначення тимчасового інтервалу дослідження товарного ринку;

- визначення продуктових меж товарного ринку;

- визначення географічних меж товарного ринку;

- визначення складу господарюючих суб'єктів, діючих на товарному ринку;

- розрахунок об'єму товарного ринку і долей господарюючих суб'єктів на ринку;

- визначення рівня концентрації товарного ринку;

- визначення бар'єрів входу на товарний ринок;

- оцінка стану конкурентного середовища на товарному ринку;

- складання аналітичного звіту.

Запропонована методика оцінки якості конкурентного середовища в про­мисловості країни є інструментом оцінки і аналізу конкурентного середовища, що дозволяє здійснювати цілеспрямовану стратегічну дію на неї з метою під­вищення результативності і ефективності конкурентних процесів в промис­ло­вості країни. Методика дозволяє пов'язати в єдиному дослідницькому задумі окремі функціональні сторони конкурентного середовища промислових під­при­ємств, оцінити з використанням кількісних і якісних показників тренди роз­витку конкурентного середовища, охарактеризувати стан конкуренції на кон­крет­ному ринку, у тому числі частку конкурентного ринку і стан конкуренції на нім, отримати характеристики розвитку промисловості в актуальному конку­рент­ному середовищі і визначити результативність і ефективність управ­лін­ської дії на середовище в цілях активізації конкурентного потенціалу промис­лового сектора економіки країни.