К. е. н. Архипенко С. В.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький економічний університет», Україна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Останнім часом ринок ломбардних послуг розвивається високими темпа­ми, незважаючи на недостатню стабільність економічної ситуації в Україні. Кризові явища 2008 року, які негативно позначилися на банківській сфері та на ринку кредитних спілок, створили сприятливі умови для розвитку ломбардного бізнесу: коли банки зазнавали збитків, а кредитні спілки поступово згортали свою діяльність, цей сегмент фінансового ринку набирав обертів. Експерти пояс­нюють таку тенденцію зростанням потреб громадян у невідкладному от­риманні в кредит невеликих сум коштів. Про це, за даними Нацкомфінпослуг, свідчить приріст обсягу виданих кредитів за 2011 рік на 50% загальної суми по­зик [1]. Згортання обсягів банківського кредитування і відсутність альтерна­тив­них видів кредиту і пояснює, на нашу думку, появу нових ломбардів в Україні.

Ломбарди лідирують серед небагатьох фінансових установ із надання «мо­ментальних» короткострокових фінансових кредитів фізичним особам під за­ста­ву майна. Водночас вони залишаються одними із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, виконуючи своєрідну функ­цію соціально-економічних стабілізаторів в умовах соціально-економічних змін. Сьогодні, коли банки поступово відновлюють програми роздрібних позик, проблемою залишається суттєве посилення вимог до позичальників. Тому на послуги ломбардів спостерігається зростання попиту в тих клієнтів, які не відповідають висунутим банками вимогам. А враховуючи те, що після кризи 2008 року кредитоспроможність населення суттєво знизилась, можна говорити про тенденцію до розширення сектору ломбардного кредитування.

За інформацією Всеукраїнської асоціації ломбардів, найчастіше віддають у заставу дорогоцінні метали й камені (під таку заставу в 2012 році було видано понад 90% кредитів), побутову техніку (6,6%); деякі ломбарди приймають під заставу автотранспорт, цінні папери [1]. Досить перспективним, хоча поки недостатньо розвинутим, видом ломбардного кредитування є позика під заставу нерухомості – у цьому випадку ломбарди кредитують під 3,5–6% в місяць на термін не більше року. Для надання таких кредитів необхідний значний обсяг оборотних коштів, тому такі позики зазвичай видають за рахунок ресурсів, за­лучених за рахунок кредитів банківських установ. Але загалом ломбарди про­довжують видавати порівняно невеликі кредити.

Справжній ломбардний бум, що охопив Україну, також можна пояснити відносно низьким порогом входження нових гравців на ринок ломбардних пос­луг, високою рентабельністю і помірним рівнем ризиків. На сьогодні, за інфор­мацією Нацкомфінпослуг, в Україні нараховується понад 400 зареєстрованих ломбардів. Водночас, незважаючи на появу нових гравців, для ринку ломбардів характерним є високий ступінь концентрації бізнесу порівняно з банківським ринком і ринком кредитних спілок. Ще одна особливість вітчизняного ринку ломбардів полягає в тому, що він залишається досить закритим: експерти одноголосно серед основних гравців називають такі ломбарди, як «Скарбниця» (перший в Україні недержавний ломбард, створений ще 1992 року), «Альянс», «Універсальний», «Благо», «Алдан» і «Україна» [1].

Загалом ломбардний бізнес по праву можна назвати сегментом фінан­сового ринку, що сьогодні найбільш динамічно розвивається. За прогнозами експертів, він ще досить довго буде залишатися одним із найважливіших дже­рел кредитування для населення. Водночас зростання пропозиції на ринку лом­бардних послуг приводить до загострення конкуренції між самими ломбардами. Слід зазначити, що основний обсяг операцій ломбардам забезпечують постійні клієнти, а не позичальники, залучені через рекламу або в результаті проведення разових акцій. Вплив фактору перенасичення ринку на прибутковість і період окупності ломбардного бізнесу відзначається багатьма фахівцями ринку. Вони вказують, що збільшення кількості учасників ринку більшою мірою грає на руку споживачам ломбардних послуг, оскільки в боротьбі за клієнта ломбарди дотримуються більш лояльних умов кредитування і застосовують гнучку сис­тему знижок.

Висока конкуренція змушує ломбарди шукати різні шляхи оптимізації пос­луг: багато відділень працюють у цілодобовому режимі, залучають позичаль­ників за допомогою акцій та пропонують бонуси постійним клієнтам. Багато учасників ринку активно впроваджують технології, які раніше широко застосо­вували на банківському ринку. Дедалі складнішими стають і тарифні плани ломбардів, у яких починають ураховувати розмір кредиту, термін його пога­шення, історію запозичень клієнта і багато інших факторів. Іншими словами, ломбарди прагнуть стимулювати запозичення клієнтів.

Ломбарди, порівняно з більш традиційним ринком банківських, послуг мають як переваги, так і недоліки. На наш погляд, до них можна віднести такі:

Таблиця 1. Переваги та недоліки ломбардів порівняно з банками

Переваги

Недоліки

- швидке надання короткострокових неве­ли­ких кредитів на термінові потреби без до­даткових документів;

- отримати позику можна під заставу будь-якого цінного майна;

- кредитна історія клієнта не впливає на рі­шення про кредитування в ломбарді;

- можливість перезастави;

- менш ризикована, ніж у банків, діяль­ність;

- гнучкий графік роботи, наприклад, на від­міну від банків, ломбарди працюють у ви­хідні.

- погана репутація, адже їх часто пов’я­зують із кримінальним сектором. Недовіра з боку населення сильно впливає на обсяги діяльності даних кредитних інститутів;

- ломбард не може надавати великі за об­сягами суми кредитів. Сума кредиту в лом­барді розраховується виходячи з вартості об’єк­та застави, яку він свідомо занижує;

- за чергового прострочення платежу лом­бард може продати заставні предмети, про що позичальника можуть не попередити;

- є обмеження щодо об’єктів застави;

- ломбард не зобов'язаний надавати пози­чальнику інформацію щодо вартості креди­ту та супутніх послуг і може змінювати став­ку за користування позиковими коштами після підписання договору;

- ломбарди не вимагають обов'язкового стра­хування предмета застави. Тому нерід­кими є випадки пограбування сховищ лом­бардів, і, як наслідок, ризик безповоротного зникнення коштовностей клієнтів з лом­бар­ду дуже значний.

Список використаних джерел:

1. Ломбардний бізнес – причини популярності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .news.finance.ua/