Кальчук Д. Ю., Гапонова Л. О.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ТОВАРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ ТОВАРІВ

З розвитком комп’ютерних технологій процес автоматизації управління набуває все більшого значення. Не є винятком і галузь торгівлі. Товарообіг потребує швидкого і надійного введення інформації про товарні одиниці до персонального комп’ютеру для подальшого швидкого вирішення завдань, по­в'я­заних з фіксацією факту його надходження, отримання, відвантаження, про­дажу, передачі на подальші етапи руху.

В останні роки перспективним і швидко розвиваючим напрямком автома­тизації процесу введення обробки інформації у товарообігу стає штрихове кодування.

Штриховий код – чергування темних і світлих смуг різної ширини і їх поєднання, іноді до них додаються цифри.

Швидкість введення штрихового коду в порівнянні зі швидкістю ручного вводу інформації про товарні одиниці зростає в 1,5–2 рази, а достовірність даних підвищується на кілька порядків.

Система кодування та обробки інформації про товар стає економічно доцільною тільки в тому випадку, якщо вона охоплює не менше 85% товарів.

Існують різні способи кодування інформації. Розрізняють лінійні і домірні символіки штрих кодів.

Лінійними (звичайними) на відміну від двомірних називаються штрих ко­ди, які зчитаються в одному напрямку (по горизонталі). Найбільш поширені лінійні символіки: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Лі­ній­ні символіки дозволяють кодувати невеликий об'єм інформації (до 20–30 сим­волів – зазвичай цифр) за допомогою нескладних штрих кодів, що читаються недорогими сканерами.

Рис. 1. Приклад коду символіки EAN-13

Рис. 1. Приклад коду символіки EAN-13

Для того щоб отримати інформацію зі штрих коду її потрібно зчитати. Прилади за допомогою яких це відбувається називаються сканерами.

Сканер штрих коду – це пристрій, який зчитує штрих код, нанесений на упаковку товару, і передає цю інформацію в комп'ютер, касові апарати, POS-тер­мінали.

Штрих код, який несе в собі інформацію для ідентифікації товару нано­ситься на упаковку товару при виробництві виробником або друкується за до­по­могою спеціалізованого принтера – принтера етикеток і зчитується сканером.

Сканери штрих коду широко використовуються в сфері торгівлі та послуг для швидкої ідентифікації товару [2].

По принципу роботи пристрою (сканери), що зчитує штрих код, підроз­діляються на:

- CCD сканери. Найпростіші – це CCD сканери, що використовують у якості джерела випромінювання світлодіоди. CCD сканери недорогі і доступні пристрої. Функціонально цей тип сканерів володіє невеликою відстанню зчи­тування штрих-коду – етикетка зі штрих-кодом повинна бути ідеально рівною і чіткою;

- лазерні сканери. Лазерні сканери – це сканери, що мають як джерело випромінювання малопотужні лазери. Даний вид сканерів має різні характе­ристики і розміри, відстань зчитування цих сканерів досягає декількох десятків сантиметрів при будь-якому нахилі етикетки;

- Image-сканери легко розпізнають коди будь-якого розміру і якості (в т. ч. дріб­­ні, нечіткі, пошкоджені, погано надруковані коди). Image сканери не мають усередині рухомих частин, що робить їх надзвичайно міцними і надійними і збільшує термін експлуатації. Сканери витримують падіння на бетонну підло­гу з висоти до 2-х метрів.

За типом виконання:

- ручні, які оператор підносить до товару та зчитує штрих коду;

- стаціонарні, які закріплені на одному місці, і в цьому випадку вже до них треба підносити промаркірований штрих кодом об'єкт. Стаціонарні сканери штрих коду можуть просто стояти або вбудовуватися в касовий бокс;

- конвеєрні, використовуються в промисловості.

Однією з важливою характеристик сканера є його можливість зчитування, від неї залежать розміри зчитувальних штрих кодів. Деякі моделі сканерів во­ло­діють поліпшеними можливостями для зчитування пошкоджених штрих кодів [3].

Зчитувачі 2D штрих кодів, на відміну від звичайних сканерів штрих коду, спочатку вловлюють їх зображення, потім аналізують отриману картинку, і ли­ше потім витягують з неї і декодують штрих код. Пристрої, що застосовують аналіз відеозображення, необхідні для ефективного зчитування матричних ко­дів, однак можуть читати і звичайні штрих коди. Технологія аналізу відеозобра­ження відкриває можливості для читання підписів, оптичного розпізнавання символів і т. п.

Але зважаючи на ціну таких сканерів доречною буде створення системи яка вмістила в собі функції сканера штрих коду, обліку товару та створення необхідних для користувача звітностей та не вимагала придбання сканеру. Тобто можливість використання замість сканерів зчитування штрих кодів мо­більного пристрою на базі OS «Android» надасть велику перевагу користувачу в порівнянні з вже існуючими методами.

Android – операційна система і платформа для мобільних телефонів та план­шетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Під­тримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).

Проаналізувавши ринок додатків для мобільних пристроїв на базі опера­ційної системи (ОС) «Android», отримали таку інформацію: є безліч додатків які призначенні для отримання інформації про штрих коди [3]. Але не один з додатків не влаштував замовника за своїм функціоналом. Ці додатки умовно можна розділити на певні категорії, а саме:

- додатки, призначені лише для перевірки правильності штрих коду за­значеного на упаковці;

- додатки, які отримавши штрих код надають інформацію лише про краї­ну в якій було виготовлено певний товар;

- додатки, які після сканування штрих коду надають мінімальну інфор­мацію про товар та пропонують пошук в Інтернеті.

У загальному вигляді систему можна розділити на дві частини, а саме апа­ратна та програмна.

В нашій системі до апаратної частини відноситься ПК та мобільний при­стрій. ПК необхідний для роботи додатку, який забезпечує обмін даними між мобільним пристроєм і базою даних (БД) облікової системи. Його можна вста­новити на будь-якому комп'ютері (ПК), який має зв'язок з сервером бази даних або на сам сервер з базою даних.

Мобільний пристрій використовується в якості сканера штрих коду, як вхідна інформація для генерування необхідної звітності на ПК та подальшої роботи.

Обмін даними здійснюється за допомогою веб-сервісів та файлів xml з да­ними про товари. Обмін даними між додатком та ПК здійснюється завдяки безпосередньому підключенню додатку до БД облікової системи [4].

Програмна частина також складається з двох частин. Перша, це додаток який буде працювати на мобільному пристрої на базі ОС «Android». Цей до­даток буде виконувати такі функції, як: сканер штрих коду за допомогою камери, перегляд даних, обмін даними та генерування бланків звітності. Друга частина, це додаток який працюватиме на ПК. Він призначений для обміну даних з мобільного пристрою, роботи з вже існуючою БД, генеруванням необ­хідних звітностей.

База даних являє собою таблиці з переліком товарів розподілених на групи за алфавітним порядком, а також містить інформацію про наявність, обсяг існуючих товарів, їх закупівельну та роздрібну ціну та де що інше.

Сканер штрих коду являє собою модуль додатку який використовуючи камеру мобільного пристрою робить фотозображення штрих коду. Розпізнавши штрих код, додаток переходить до пошуку товару в списку. У разі, якщо пошук буде успішним та товар буде знайдено, додаток переходить до наступного кроку роботи з товарною одиницею. На цьому етапі видається інформація про товарну одиницю та надається можливість редагування даних та введення необ­хідної інформації. Якщо такої товарної одиниці не було знайдено в БД, додаток пропонує внести всю необхідну інформацію до БД.

Використання БД надасть змогу керуванню інформацією з ПК, а саме створення звітності, переобліку товару, обліку прийнятого товару та інше.

Зважаючи на вище сказану інформацію, використання такої системи буде доречне для малого та середнього бізнесу. Оскільки це не призведе до великих затрат та в свою чергу спростить задачу обліку товару.

Список використаних джерел:

1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www .ru.wikipedia.org

2. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www .andriy.co

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www .belkashop.com.ua/index.php?categoryID

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.androidpit.ru/ru/android/tests/test/392834/ Android-QuickMark-QR-Code-Reader