К. е. н. Бобирь О. І., Крутас О. І.

Дніпропетровський національний університет ім ені О. Гончара, Україна

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів визначено:

- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’яз­кових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

- скорочення податкового боргу до бюджетів кожного рівня (не менше ніж на 10%);

- вжиття заходів щодо легалізації доходів суб’єктів господарювання, що використовують схеми ухилення від сплати податків;

- розширення бази оподаткування шляхом залучення до оподаткування усіх підприємств області не залежно від форм власності та приватних під­приємців.

Пріоритетними напрямами розвитку банківської системи області виз­на­чено подальше підвищення рівня фінансової стабільності банків, зниження ри­зиковості їх кредитної діяльності, збереження позитивної динаміки нарощу­вання обсягів залучених коштів та обсягів кредитування реального сектору економіки області, вжиття заходів для забезпечення довіри населення до бан­ківської системи, поширення безготівкових розрахунків населення, подальший розвиток іпотечного кредитування та довгострокового інвестиційного креди­тування.

Для підвищення конкурентоздатності та демонополізації економіки ре­гіону передбачається здійснити комплекс заходів щодо сприяння розвитку еко­но­мічної конкуренції в підприємницькій діяльності, демонополізації економіки, фінансової, матеріальної, інформаційної, консультативної підтримки суб’єктів господарювання області.

У сфері торгівлі необхідне запровадження заходів щодо подальшого роз­витку здорової конкуренції у сфері торгівлі, зокрема, продовження розвитку ме­режі супермаркетів, торговельних центрів та магазинів торговельних систем, які мають можливість закуповувати товари безпосередньо в товаровиробників, що сприятиме вирішенню питань недопущення безпідставного росту цін.

У рамках регіональної програми розвитку виставково-ярмаркової діяль­ності та реалізації державної стратегії євроінтеграції на регіональному рівні необхідно впровадження основних заходів, спрямованих на підвищення конку­рентоспроможності регіональної економіки, щодо:

- поширення комерційних пропозицій підприємств області через торго­вель­но-економічні місії, інші дипломатичні канали;

- проведення двосторонніх переговорів та зустрічей з пріоритетних пи­тань двостороннього співробітництва, вирішення проблемних питань з краї­на­ми-партнерами, насамперед з Російською Федерацією, Польщею та США на основі загальновизнаних принципів міжнародного права.

З метою розширення міжнародних та міжрегіональних зв’язків, у першу чергу економічних та інвестиційних, поглиблення виробничої кооперації, за­кріп­лення позицій підприємств на стратегічно важливих ринках збуту товарної продукції та послуг, освоєння нових перспективних ринків відповідно до ос­новних напрямів зовнішньоекономічної діяльності, зміцнення експортного по­тенціалу регіону планується участь підприємств області у міжнародних виставках.

З метою концентрації зусиль та ресурсів для розв’язання проблем регіо­нального розвитку, створення умов для динамічного, збалансованого розвитку територій, усунення основних регіональних диспропорцій; реформування міс­цевих бюджетів, зниження диспропорції у ресурсній базі місцевих бюджетів та створення додаткових стимулів для динамічного розвитку регіонів основними пріоритетами регіонального розвитку в 2009 році будуть:

- підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних ці­льових програм розвитку міст та районів – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості і необхідності реалізації на даному етапі розвитку регіонів;

- визначення проблем у кожному місті та районі, які мають негативний вплив на рівень конкурентоспроможності і потенціал зростання, розроблення заходів щодо їх розв’язання;

- розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності та зовнішньоекономічних зв’язків;

- раціональне використання та відновлення природних ресурсів, охорона довкілля;

- забезпечення пріоритетного спрямування інвестиційних ресурсів на роз­будову та модернізацію інфраструктури міст та районів, у тому числі на водо­постачання населених пунктів, теплокомуненергетику, у т. ч. енергозбережен­ня, охорону здоров’я, дорожнє будівництво;

- збереження тенденції до збільшення обсягів залучення фінансових ре­сурсів в аграрний сектор (державна підтримка, пільгові кредити), активізація технічного і технологічного оновлення агропромислового комплексу;

- розвиток малого і середнього бізнесу, залучення до підприємницької діяльності незахищених верств населення, підвищення освітнього рівня нових підприємців;

- розширення сфери застосування робочої сили шляхом збереження дію­чих та створення нових робочих місць;

- скорочення чисельності безробітних, особливо в містах Орджонікідзе, Жов­тих Водах, Нікополі та Покровському, Апостолівському, Юр’ївському районах;

- забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці всіма суб’єк­тами господарювання, сприяння підвищенню рівня заробітної плати, насам­пе­ред у сільських районах.