Афанасьєв І. Є.

Криворізький національний університет, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗПОДІЛОМ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ

Для оцінки ефективності оперативних управлінських рішень у процесі опе­ра­ційно-орієнтованого розподілу запасів залізорудної сировини (ЗРС) відпо­від­но індивідуальних режимів дробильно-збагачувального обладнання (ДЗО) гірничо­рудного підприємства (ГРП) доцільно використовувати системний ана­ліз ви­роб­ничо-економічних ситуацій, спрямований на одночасне вирішення наступних основних завдань: класифікація виробничо-економічних ситуацій; інтерпретація поточної виробничо-економічної ситуації відповідно сформо­ва­ної класифікації; обґрунтування оперативних управлінських рішень щодо коригу­ван­ня відхилень від прогнозних техніко-економічних показників поточної ситуації.

Крім статистики економічних результатів виробничо-господарської діяль­ності ГРП у розрахунках використовуються числові характеристики рудопо­токів, які визначаються в процесі ситуаційного управління наявними запасами ресурсів ЗРС.

Структурно-логічна схема оперативних дій операційного менеджменту ГРП, виходячи із завдань системи операційно-орієнтованого розподілу (СООР) запасів ЗРС наведена на рис. 1. На підґрунті даних статистичної звітності ви­робничо-господарської діяльності ГРП визначаються спричинені факторами внутрішнього і зовнішнього середовища відхилення обсягів виробництва товар­ного концентрату замовленої якості від запланованих. Потім, за допомогою статистичного експерименту або оптимізаційної задачі здійснюється прогноз економічних результатів виробничо-господарської діяльності ГРП на майбутні періоди та розробляються оперативні управлінські рішення.

Рис. 1. Структурно-логічна схема оперативних дій операційного менеджменту ГРП, виходячи із завдань СООР запасів ЗРС

Рис. 1. Структурно-логічна схема оперативних дій операційного менеджменту ГРП, виходячи із завдань СООР запасів ЗРС

Якщо в процесі моделювання виявляється можливість коригування від­хилень без додаткових оперативних дій операційного менеджменту ГРП маємо ситуації:

ситуація 1 – техніко-економічні показники виробничо-господарської діяль­­ності ГРП характеризуються як випадкові величини розподілені за нор­маль­ним законом розподілу та операційно-орієнтований розподіл запасів ресурсів ЗРС не відноситься до розряду проблемних задач;

ситуація 2 – операційно-орієнтований розподіл запасів ресурсів ЗРС від­но­ситься до розряду проблемних задач незалежно від закону розподілу техніко-еко­номічнихпоказників виробничо-господарської діяльності ГРП.

Якщо в процесі моделювання виявляється можливість коригування від­хилень за рахунок додаткових оперативних дій операційного менеджменту ГРП маємо наступну ситуацію:

ситуація 3 – техніко-економічні показники виробничо-господарської діяль­ності ГРП характеризуються як випадкові величини розподілені за довільним законом розподілу та операційно-орієнтований розподіл запасів ресурсів ЗРС не відноситься до розряду проблемних задач.

Для ситуації 1 не виникають суттєві відхилення від прогнозних техніко-економічних показників поточної ситуації. Отже, її можна віднести до розряду безконфліктних, коли не потребується коригування оперативних управлінських рішень щодо операційно-орієнтованого розподілу запасів ресурсів ЗРС від­по­відно індивідуальних режимів ДЗО.

Ситуація 2 відноситься до розряду проблемних, конфліктність якої підси­люється можливими прогнозними відхиленнями. Отже, для ситуації 2 опера­тив­ні управлінські рішення мають надто жорсткі обмеження для їх реалізації щодо коригування процесу операційно-орієнтованого розподілу запасів ресур­сів ЗРС відповідно індивідуальних режимів ДЗО на стику переробної підсис­те­ми ГРП «акумулюючий склад – збагачувальна фабрика».

Для ситуації 3 виникають суттєві відхилення від прогнозних техніко-еко­но­міч­них показників поточної ситуації. Дану ситуацію можна характеризувати як конфліктну, але не проблемну. Для ситуації 3 розробляються рекомендаційні та оперативні управлінські рішення.

Таким чином, вирішення основних завдань системного аналізу виробничо-еко­номічних ситуацій доцільно здійснювати на підґрунті обробки статистичних даних про експлуатаційні техніко-економічні показники запасів ресурсів ЗРС, що надходять на склади-акумулятори ГРП та використання їх уточнення в процесі прогнозування на підґрунті довірчих інтервалів для цих показників.