Гладун В. В.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів України є важливою передумовою її економічного зростання, що обумовлює необхі­д­ність забезпечення умов та визначення пріоритетів стратегічного планування роз­витку регіонів з урахуванням їх природно-ресурсного, економічного, нау­ково-технічного, трудового потенціалу, а також особливостей спеціалізації у виробництві товарів та послуг. Регіони України в силу об’єктивних і суб’єк­тивних чинників розвиваються нерівномірно. У свою чергу, нерівномірність регіонального розвитку і рівня життя населення створює передумови для со­ціаль­ної напруги в суспільстві, загрожує територіальній цілісності країни, стри­мує динаміку соціально-економічних показників, уповільнює ринкові перетво­рення та знижує їх ефективність [1].

Для подолання розбалансованості та диспропорцій у розвитку регіонам потрібні чітко означені, науково обґрунтовані соціально-економічні пріоритети з урахуванням довгострокових тенденцій. Питання координації процесів регіо­нального розвитку в Україні вирішувалися та продовжують й зараз вирішу­ватися на державному рівні й забезпечуються нормативно-законодавчими ак­та­ми. Одним з напрямів подальшого регіонального розвитку є адміністративно-те­риторіальне реформування. Не зважаючи на невирішеність багатьох питань, на державному рівні визначені основні пріоритети стратегічного планування роз­витку регіонів, серед яких такі як [2]:

- переорієнтація економіки регіонів на інноваційну модель розвитку;

- розвиток людського потенціалу;

- підвищення інвестиційної привабливості регіонів та активізація іннова­ційної активність в них;

- розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;

- розвиток та зростання ефективності використання природно-ресурсного, економічного потенціалу регіону;

- підвищення конкурентоспроможності регіону.

Для прискорення процесів реалізації стратегічних пріоритетів, розробки та запровадження стратегії соціально-економічного розвитку регіонам потрібний науково обґрунтований організаційний механізм, який містив би процедуру розробки стратегії, розкривав би організаційну та інституційну складові про­цесу стратегічного планування та реалізації стратегії. Даний механізм повинен бути заснованим на загальних засадах управління щодо розробки та реалізації стратегії.

У загальному вигляді стратегічне планування включає аналіз поточного стану об’єкту для якого розробляється стратегічний план, формулювання стра­тегічних цілей та визначення завдань, розробку стратегії, її реалізацію, кон­троль реалізації стратегії, визначення відповідності результатів реалізації стра­тегії поставленим цілям та завданням, коригування стратегії. Виходячи з цього алгоритму, розробку стратегії соціально-економічного розвитку регіону необ­хідно починати з аналізу та оцінки його соціально-економічного розвитку, на основі якого мають бути виявлені стан та тенденція макроекономічної ситуації, оцінено природно-ресурсний, економічний та трудовий потенціал й ефектив­ність їх реалізації. За результатами цих досліджень має бути сформовано ін­формаційне забезпечення стратегічного планування розвитку регіону, на основі якого й визначатимуться пріоритети його подальшого соціально-економічного розвитку.

Якщо ураховувати, що стратегічний план соціально-економічного розвит­ку регіону – це документ, який передбачає постановку цілей розвитку регіону, визначення шляхів досягнення поставлених цілей, аналіз потенційних можли­востей, реалізація яких дозволить досягти успіхів, розроблення методів органі­зації руху за вибраними напрямками, обґрунтування раціональних способів ви­користання ресурсів, а також дозволяє адміністрації регіону й регіональному співтовариству діяти спільно [3], то його результатом має стати стратегія со­ціально-економічного розвитку регіону, як курс дій, набір інструментів та ме­тодів, за допомогою яких вирішуватимуться поставлені завдання.

На основі визначених пріоритетів стратегічного планування формулюють мету та завдання соціально-економічного розвитку регіону. При цьому серед основних стратегічних завдань мають бути підвищення конкуренто­спро­мож­ності регіону та зміцнення його природно-ресурсного потенціалу, забезпечення розвитку людських ресурсів, розвиток міжрегіонального співробітництва, ство­рення інституціональних умов для регіонального розвитку [2].

Після визначення пріоритетів, цілей та завдань соціально-економічного роз­витку регіону, їх узгодження з державними органами управління, ство­рю­ють робочі групи, які розробляють стратегію соціально-економічного розвитку ре­гіону, при цьому визначають конкретні заходи, терміни їх здійснення, відпо­ві­дальних осіб або організацій, фінансові витрати на їх реалізацію, прогнозують очікувані результати. Запровадження стратегії розвитку регіону відбувається в процесі розроблення та реалізації на її базі комплексу програмно-планових і нормативних документів: плану заходів щодо реалізації стратегії; щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону, цільової регіональної про­гра­ми, стратегії розвитку внутрішніх територій регіону. Тому важливим завдан­ням є прискорення та активізація процесів стратегічного планування соціально-еко­номічного розвитку регіонів в Україні, а для цього потрібне чітке розуміння пріоритетів регіонального розвитку.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2850-15

2. Постанова КМУ № 1001 від 21 липня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.3&nreg=1001- cgi?page=2006-%EF

3. Осипов В. М. Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіо­наль­ним розвитком [Електронний ресурс] / В. М. Осипов, І. Д. Півоварчук, І. Л. Парасюк. – Режим доступу: http:// www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/17098/1/13.pdf