К. ф.-м. н. Наконечна Т. В., к. т. н. Нікулін О. В. 

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна; Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ТЕСТУВАННЯ З АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Для багатьох спеціальностей навчальними планами підготовки бакалаврів передбачається починати вивчення вищої математики з лінійної і векторної алгебри та аналітичної геометрії на основі курсу математики середньої школи. У зв'язку з переходом до кредитно-модульній системі організації навчального процесуактуальним виявляється тестування студентів при оцінюванні успіш­ності навчання названим розділах математики. До теперішнього часу в Україні був розроблений і апробований ряд підручників і навчальних посібників з ви­щої математики та її застосування при підготовці бакалаврів [1–3]. Однак роз­глянуті в них варіантиконтролю в процесі навчання, у тому числі і модульні контрольні роботи, допускають подальше вдосконалення, оскільки засновані на використанні контрольних питань і вирішенні завдань рівня, складності і трудо­місткості індивідуальних розрахункових робіт. При оцінюванні успішності ос­воєння вищої математики всучасних умовах представляється доцільним вико­рис­товувати досвід і результати розробки структури тестів та організації неза­леж­ного зовнішнього оцінювання з математики. Модульне оцінювання з лінійної й векторної алгебри та аналітичної геометрії у відповідності з робочими навчаль­ними програмами проводиться дляодного змістовного модуля. Від­повідний матеріал по змісту і структурі представлений в посібнику [4] з грифом МОН України. Студенти виконують письмові або електронні контрольні ро­боти протягом 90 хвилин аудиторних занять. Варіанти тестових завдань вклю­чають тести закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із запро­поно­ваного меню, тести відповідності, в яких за результатами вибору заповнюються відповідні таблиці, і тести з короткими числовимивідповідями. За прийнятою моделі варіанта контрольної передбачається використання в тесті від 14 до 20 струк­­турних одиниць-завдань з максимальною сумою балів 30.Можлива авто­ма­тизацію процесу тестування як на етапі виконання завдань (робота в комп'ю­терному класі), так і при їх перевірці та з урахуванням наданих ресурсів(ком­п'ю­терне забезпечення та час роботи). У підсумку студентом заповнюється бланк (електронний або паперовий). В кожному з варіантів передбачається до десяти завдань-тестів закритого типу, наприклад:

1.  Знайти різницю Формула відповідних елементів матриці

Формула

а

б

в

г

1

12

3

–5

2.  Написати рівняння площини, яка проходить через початок координат та паралельна площині Формула

а

б

в

г

Формула

Формула

Формула

Формула

Тести подібної структури, запропоновані для проведення модульних конт­рольних робіт, представлені в посібнику з вищої математики [5]. При апробації по них виконувалося тестування результатів навчання вищої математики (пер­ший семестр) в Дніпродзержинському державному технічному університеті та в інститутіпідприємництва «Стратегія» (м. Жовті Води) в 2008–2012 навчаль­них роках. При перевірці бланків відповідей (рис. 1) підтверджені очікувані по­зитивні результатиінновації за рахунок скорочення трудомісткості оцінювання та підвищення об'єктивності отриманих результатів.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Перший рівень

1) 2) 3) 4)

Формула Формула Формула Формула

5) 6) 7) 8)

Формула Формула Формула Формула

Рис. 1. Фрагмент бланка відповідей

У порівнянні з [5] варіанти тестів були доопрацьовані. Додані один-три тести відповідності із заповненням для кожного таблиці розміром 4×5. Конт­рольна робота завершується кількома (до трьох) завданнями з короткими від­повідями (рис. 2).

Тести закритого типу

Завдання 1

Завдання 2

 ……………………………………………………………….

Завдання 7

Тести відповідності

Завдання 8

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Завдання 9

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Завдання 10

,

Завдання 11

,

Завдання 12

,

Рис. 2. Структура тестового варіанта з алгебри та геометрії

Готується перевидання посібника [5].

Вирішення проблем модернізації вищої освіти в Україні включає вдоско­на­лення навчання, зокрема, з вищої математики. Реалізація відповідних про­грамвимагає застосування нових або видозмінених методик, в тому числі і при контролі навчальним тестуванням. Розроблені, апробовані, підготовлені для по­дальшого використання тести з лінійною і векторної алгебри, аналітичної гео­мет­рії. Готується до публікації перевидання навчального посібника з до­пра­цьо­ваними тестами.

Список використаних джерел:

1. Антоненко В.Ф. Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра: навч. посіб. / В. Ф. Ан­то­ненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук; за заг. ред. проф. Т. І. Олешко. – К.: Книж­кове вид-во НАУ, 2005. – 140 с.

2. Кравченко В. В. Вища математика. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геомет­рія: навч. посіб. / В. В. Кравченко, Т. В. Лубенська, Т. І. Олешко; за заг. ред. проф. Т. І. Олеш­ко. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 144 с.

3. Вища математика: підручник: у 2 кн. Кн. 1. Основні розділи / [Г. Й. Призва, В. В. Пла ­хотник, Л. Д. Гординський та ін. ]; pа ред. Г. Л. Кулініча. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 400 с.

4. Огурцов А. П. Вища математика для підготовки бакалаврів з інженерії: навч. посіб.: ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Диференціальне числення / А. П. Огур­цов, Т. В. Наконечна, О. В. Нікулін; за заг. ред. А.П. Огурцова. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – 428 с.

5. Шумейко О. О. Модульне і підсумкове оцінювання: тести з вищої математики / О. О. Шу­мейко, Т. В. Наконечна, О. В. Нікулін. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2009. – 172 с.