Колінко Н. О.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРОРІВНІ ТА МІКРОРІВНІ

Активний розвиток будь-якої галузі, залежить від сприйняття її керівників до нововведень. Проте в останні роки рівень інноваційної активності керівників підприємств та організацій дещо знизився, що зумовлено практичною відсут­ністю в Україні умов для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Пе­ред керівниками постають перешкоди фінансового, політичного, правового ха­рактеру на шляху реалізації інновацій.

Основною умовою досягнення довготривалих, позитивних темпів еконо­мічного зростання, як економіки країни загалом, так регіону зокрема, є активна інноваційна діяльність, яка супроводжується ефективним інноваційним керів­ництвом. Інноваційний розвиток підприємства у регіонах є особливо актуаль­ним питанням, адекватне вирішення якого є запорукою економічного зростання України. Однак, проблеми в управлінні інноваційною діяльністю гальмують інноваційні перетворення у регіонах України.

Дослідженню різноманітних аспектів розвитку інноваційної діяльності та розробленню рекомендацій для активізації інноваційної діяльності займались такі науковці, як В. Александрова, В. Геєць, Н. Гладинець, М. Жураковська, В. Зя­ньков, С. Ілляшенко, С. Ковальчук, В. Козик, О. Кузьмін, П. Перерва, В. Стад­ник, Т. Тарасенко, С. Чижов, Н. Чухрай та інші. Зокрема, науковці наголо­шу­ють на недостатній підтримці інноваційної діяльності з боку держави загалом, так і регіону зокрема, та відсутності ефективного управління на рівні під­приємства.

Структура управління інноваційної діяльності повинна розкривати суттєві взаємозв’язки як на макрорівнях (державне управління) так і на мікрорівнях (організаційне управління) рис. 1.

Рис. 1. Структура управління інноваційної діяльності на макрорівні та мікрорівні

Рис. 1. Структура управління інноваційної діяльності

на макрорівні та мікрорівні

Таким чином, макрорівень управління визначає поле інноваційної дія­ль­ності, окреслюючи його межі. Мікрорівень конкретизує варіанти дій ок­ремих суб’єктів підприємницької діяльності у пошуку шляхів розвитку рин­кових мож­ливостей, які спираються на безупинну, послідовну розробку і ви­ведення на ринок різного роду новацій з метою забезпечення тривалого виживання і стій­кого розвитку в конкурентному середовищі.

Усі суб’єкти інноваційної діяльності, як на державному так і на регіо­нальному рівні, зокрема: Верховна Рада України, органи місцевого самовря­ду­вання, Кабінет Міністрів України, регіональні наукові центри НАН та мініс­тер­ства, регіональні центри інноваційного розвитку Державного агент­ства України з інвестицій та розвитку та мережа фінансово-кредитних уста­нов Державної ін­новаційної фінансово-кредитної установи, повинні активно співпрацювати з під­приємництвом області, створюючи сприятливе іннова­ційне середовище для ство­рення, пошуку, впровадження інновацій.

Отже, пропонується розробити і запровадити у практику такий ряд заходів, які будуть спрямовані на активізацію інноваційної діяльності під­приємств:

1. Заходи макрорівня: удосконалення нормативно-правової бази у регулюванні інноваційної діяльності; зниження податкового тиску на інно­ва­ційну діяльність; надання кредитів на пільгових умовах для здійснення інноваційної діяльності; забезпечення державного страхування та відшкодування можливих ризиків від інноваційної діяльності; сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; координація дій фінансових установ та підприємств для фінан­сування інноваційної діяльності; залучення іноземних інвестицій у інноваційне виробництво; формування національної науково-тех­нологічної програми розвитку іноваційної діяльності; формування інноваційних установ як посередника між науковцями та виробниками; створення інформаційної бази інноваційної діяльності.

2. Заходи мікрорівня: проведення власних наукових досліджень; кадрове забезпечення запровадження інновацій; проведення оцінки технологічного та технічного стану підприємства; удосконалення виробничо-тех­нологічних ліній.