Петрова І. І., Журба Т. С.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» м. Жовті Води, Україна

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Готовою продукцією є виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відпо­ві­дають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним конт­ролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції. Усі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних стадіях технологічного про­цесу, утворюють незавершене виробництво та формують вид виробничого запасу. Готова продукція може мати, а може не мати кількісні та якісні характеристики, але завжди продукція має вартісну характеристику [6].

Дослідженням вказаної проблеми займались такі науковці, як Ф. Ф. Бу­тинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун та ін.

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється, відповідно до По­ло­ження (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», за первісною вартістю, але оскільки така вартість може бути визначена лише після збирання всіх вит­рат пов’язаних з виробництвом, то постає потреба у щоденному обліку наяв­ності та руху готової продукції [1].

Первісна вартість визначається згідно Положення (стандарту) бухгал­­терського обліку 16 «Витрати». Витрати на виробництво включають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні і розподілені постійні накладні витрати [2].

Облік витрат на виробництво готової продукції. У залежності від виду го­тової продукції випуск її відображається в обліку по-різному. Якщо продукція має речовий характер (вибір), то її буде передано на склад.

Якщо продукція не здається на склад, а її передають покупцеві або вона не має натуральних параметрів (робота, або послуга), то факт її випуску відобра­жається в бухгалтерському обліку [7].

Розрахунок (калькулювання) фактичної виробничої собівартості продукції. Калькулювання – це визначення розміру витрат в грошовому виразі, які при­падають на калькуляційну одиницю. За допомогою калькулювання обчислюють собівартість придбаних матеріалів, виконаних робіт, готової продукції тощо [8].

Фактична собівартість продукції необхідна для визначення фактичних ре­зультатів діяльності господарства, ціноутворення, визначення ефективності тех­нологічних та організаційних рішень, встановлення раціональності затрат тощо. При побудові обліку затрат за нормативним методом обов'язково обчислюють нормативну собівартість продукції. Собівартість продукції розраховується за калькуляційними елементами – статтями затрат. Статті затрат – це галузевий аспект побудови обліку, на різних підприємствах вони можуть бути різними і залежать від потреб управління [5].

Якщо об'єкт калькуляції – собівартість продукції (виробу, послуги або ро­боти), то калькуляційними одиницями стосовно готової продукції можуть бути сукупна собівартість, тобто собівартість усієї продукції, яку випустило госпо­дарство, його виробничий підрозділ (цех, бригада, дільниця тощо); собівартість натуральної одиниці виміру — кількісної (шт. тощо) або якісної (сухі речовини, вологість тощо). Ці одиниці виміру виступають послідовно у калькуляційному. Для того щоб обчислити собівартість окремого виду продукції, потрібно знати собівартість сукупної продукції. Неможливо визначити собівартість натураль­ної одиниці виміру, якщо попередньо не визначена собівартість окремого виду продукції. Вищенаведене підтверджує те, що калькулювання собівартості про­дукції – це процес, який складається із трьох послідовних етапів.

Разом з тим слід мати на увазі, що калькуляційний процес не включає усієї складності калькуляцій в господарстві, оскільки крім основної продукції госпо­дарство повинне калькулювати також продукцію допоміжного виробництва, яка використовується основним виробництвом, а також калькулювати напів­фаб­рикати, якщо вони випускаються для реалізації [4].

Собівартість продукції обчислюється за допомогою окремих способів, що залежать від наявності або відсутності тих чи інших факторів калькулювання. Основним вихідним елементом будь-якого виробництва є готова продукція. Разом з тим результатом виробничого процесу може також бути побічна про­дукція, можуть мати місце відходи виробництва, припущений брак. Крім того безперервність технологічного процесу, особливості його організації вимагають рахуватися з наявністю незавершеного виробництва [3].

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджено наказом Мініс­тер­ства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, зареєстрованим в Міністерстві юсти­ції України 02.11.1999р. за № 751/4044 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене наказом Мі­ніс­терства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юс­тиції України 19.01.2000 р. за № 27/4248 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

3. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малюги. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: Рута, 2002. – 576 с.

4. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: збірник нормативно-правових актів / ук­лад. М. І. Камлик. – К.: Атіка; Літера ЛТД, 2001. – 752 с.

5. Хомин П. Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів / П. Я. Хомин, М. І. Камлик. – К.: Атіка; Літера ЛТД, 2002. – 352 с.

6. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вузів спец. 7.050201 «Ме­не­джмент організації» та 7.050107 «Економіка підприємства» / Т. А. Бутинець, С. Л. Чи­жев­ська, С. Л. Береза; за редакцією професора Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

7. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Н. М. Грабова; під ред. М. В. Кужельного. – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А. С. К., 2002. – 266 с.

8. Должанський М. І. Бухгалтерський облік в Україні з викорис­танням Положень (стан­дартів) бухгалтерського обліку: навч. посіб. / М. І. Должан­ський, А. М. Должанський. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494 с.

9. Економіка підприємства: структурно-логічний навч. посіб. / за ред. докт. екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.