Шереметинський М. А.

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розмаїтість специфічних умов в інноваційній діяльності, зокрема економіч­них, організаційних й інших призводить до того, що, незважаючи на спільність предмета інновацій, кожне її впровадження є унікальним.

На рис. 1. наводиться класифікація інновацій за основними ознаками, які в основному використовуються на підприємствах харчової промисловості.

Рис. 1. Класифікаційні ознаки інновацій та інноваційних процесів

Рис. 1. Класифікаційні ознаки інновацій та інноваційних процесів

Особливість сучасного підходу до процесу формування інноваційних стра­тегій полягає у створенні системи так званого «нововвідного конвеєра». Суть цього підходу полягає в тому, щоб забезпечити постійне впровадження у ви­робництво нових, сучасніших виробів; постійно скорочувати всі види витрат; підвищувати якісні характеристики інноваційної діяльності; забезпечувати кон­курентні переваги на ринку. Розроблення інноваційної стратегії передбачає прийняття стратегічних завдань (цілей), оцінку можливостей та ресурсів для їх використання; аналіз альтернатив; підготовку конкретних програм, проектів, бюджетів; оцінку сильних та слабких сторін діяльності суб'єктів з урахуванням обраних цілей.

Рис. 2. Визначення етапів розроблення стратегії інноваційного розвитку

Рис. 2. Визначення етапів розроблення стратегії інноваційного розвитку

В інноваційному менеджменті розрізняють:

1. Базові стратегії – модель поведінки підприємства в тій або іншій рин­ковій ситуації (стратегія вибору ринків, стратегія конкуренції на обраному рин­ку, досягнення переваги в конкуренції на основі лідерства в якості продукції, лідерство в цінах, ринкова спеціалізація, тощо. Базові стратегії розвитку поді­ляються на такі групи: 1) стратегії інтенсивного розвитку; 2) стратегії інтегра­ційного розвитку; 3) стратегії диверсифікаційного розвитку; 4) стратегії скоро­чення. Вони виражають загальноприйняті направлення розвитку конкурентних переваг фірми. Їх використовують в якості типових каталогів при підборі аль­тернативних стратегій.

2. Функціональні стратегії – комплекси заходів і програм для окремих функціональних сфер і підрозділів підприємств, по суті це ресурсні програми, що забезпечують практичну реалізацію базових стратегій. Такі стратегії мають незначний інноваційний аспект.

Стратегія нововведень або інноваційна політика передбачає об’єднання ці­лей технічної політики і політики капіталовкладень та спрямована на впро­ва­дження нових технологій і видів продукції. Інноваційна політика фірми орієн­тується на досягнення майбутніх результатів через інноваційний процес.

Стратегії взагалі, і інноваційні в тому числі, направлені на розвиток і ви­користання потенціалу організації і розглядаються як реакція на зміни зовніш­нього середовища. Чисельність інноваційних стратегій обумовлюється складом компонентів внутрішнього середовища підприємства.

Вітчизняним харчовим підприємствам приходиться проявляти велику ак­тивність на ринку через використання всього набору стратегій. За своєю основ­ною тематикою вони в основному патієнти, так як займають вузькоспеціалізовану нішу і не в змозі масово тиражувати свої нові продукти в силу обмеженого по­питу. За своїми чисельними унікальними розробками вони експлеренти, так як мають можливість довести свої новинки лише до стадії досвідного і дрібно серій­ного виготовлення. Через те, що для виживання приходиться займатись задо­воленням локальних муніципальних або регіональних потреб, а також наданням різних послуг організації здійснюють стратегію комутантів.