Д. е. н. Тісунова В. М., Рєзнік О. А. 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Україна; Луганська обласна рада, Україна

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Процес формування правового поля у сфері регулювання процесів регіо­нального розвитку розпочався з 1995 року. До найбільш вагомих норматив­но-правових актів слід віднести Закони України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р., «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р., «Про місцеві державні адміністрації» від 24.12.1999 р. та Постанову КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 ро­ку» від 21.07.2006 р. де було визначено долю регіонів та роль стратегічного управління регіональним розвитком в системі державного управління.

Відповідно до цих нормативно-правових актів 16.10.2008 р. була прийнята Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року. Розробка вказаної Стратегії направлена на визначення ключових проблем регіонального розвитку регіону, пріоритетів державної політики в Лу­ганській області з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів на пе­ріод до 2015 року.

Ефективність економічної політики Луганської області безпосередньо за­лежить також від системи бюджетного регулювання та розширення бюджетної автономії територій. Проте донині постійно збільшується частка загальних до­ходів центру. Подібна тенденція в розподілі доходів може обернутися значною концентрацією економічної політики та соціальних зобов'язань на державному рівні. У такому разі досягнення стійкого економічного зростання та ефектив­ного дотримання соціальних стандартів у регіональному аспекті, швидше за все, в умовах ринкової економіки стане недосяжним. Для вирішення цієї про­блеми необхідно змінити пропорції розподілу доходів, які повинні відповідати, згідно з соціологічними дослідженнями між місцевими та державними бюджетами як 60:40. Зараз у Луганській області залишається всього 40%, що значно нижче від потреби.

Характеризуючи економіко-географічнеположення (ЕГП) Луганської об­лас­ті, відзначимо, що воно є вигідним для економіки області. Луганська об­ласть розташована в межах добре освоєної (господарчої) території, має сусідів, де досить розвинута економіка, близькість ринків збуту та сировини, розвинуту мережу транспортних магістралей, ці складові у перспективі складають пере­ваги для економічного розвитку порівняно з іншими областями України. Тому необхідно використовувати переваги ЕГП Луганської області для трансгра­ничної та міжрегіональної співпраці. Така співпраця дає підстави говорити про можливість створення за участю області єврорегіонів та вільної економічної зони. Що стосується єврорегіонів, то вже є єврорегіон «Донбас», – міжнародна асоціація, договір про створення якої був підписаний 29.10.2010 р. у місті Лу­ганську. Ця угода про асоціацію розповсюджується на прикордонні території Ростовської, Воронежської, Луганської та Донецької областей. Функціонування цього утворення направлено на розширення торговельно-економічних контак­тів, створення спільних підприємств на прикордонних територіях та спрощення переходу кордону для жителів цих територій.

Наступна можливість Луганської області – раціональне використання ре­сурсів області. Використання ресурсів області повинне здійснюватися на основі розробки пріоритетів економічного розвитку, які полягають у розробці цільо­вих комплексних програм, де чітко визначена мета та ресурси, які потрібні для їх досягнення. У цих програмах розвитку області, слід чітко визначити, чого ми хочемо досягти в регіоні, якого конкретного стану життя людей. Для цього треба реально оцінити всі ті ресурси, які є сьогодні в Луганській області, по­чинаючи з мінеральних, земельних ресурсів, основних фондів, інтелектуальних ресурсів. Вони повинні бути ідентифіковані: якими вони є, де знаходяться й куди рухаються.

Не менш важлива можливість розвитку економіки Луганської області по­в'я­зана з максимально активною участю територій в регіональної програми роз­витку внутрішньо обласної кооперації на 2013–2017 роки, яка була затверджена 28.02.2013 р. № 17/14. Найважливішою проблемою, на розв’язання якої спрямо­вана Програма, є низький рівень економічної безпеки і самодостатності регіону внаслідок слабкого використання потенційних можливостей коопераційних зв’яз­ківпідприємств (установ, організацій) усіх форм власності та господарювання.

Метою Програми є створення в області умов для підвищення рівня внут­рішнього попиту, укріплення позицій регіону на національному та міжнарод­ному ринках збуту, проведення імпортозаміщення шляхом поглиблення внут­рішньообласної кооперації у ключових сферах економіки регіону. В той же час ця програма внутрішньообласної кооперації на 2013–2017 роки в цілях та зав­даннях та в строках дії, не підпорядковується державній регіональній та локаль­ній стратегіям Луганської області.

Отже, для вдосконаленням механізму реалізації державної регіональної еко­номічної політики слід урахувати такі чинники:

- державна економічна політика не повинна вести до ослаблення регіонів, оскільки незбалансована концентрація управлінських функцій та фінансових ресурсів у центрі неминуче призведе до зниження ефективності всієї україн­ської ринкової економічної системи та ослабить регіональні важелі дії на про­цес трансформації;

- ефективність управління економікою Луганської області нерозривно пов'я­зана з максимальним використанням існуючих можливостей, переваг, про­гресивних методів та сильних сторін Луганської області (які залежать, переду­сім, від економіко-географічного положення; раціонального використання ре­сурс­них можливостей, а також наявності створених коопераційних зв’язків);

- стратегічні та програмні документи повинні відповідати умовам повно­ти, несуперечливості, недубльованості, досяжності, взаємоузгодженості.