К. ф.-м. н. Василенко О. В., Суслова О. А.

Запорізька державна інженерна академія, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Проблемам моделювання та управління фінансовою діяльністю економіч­них об’єктів присвячено багато праць сучасних науковців, зокрема проблемам оптимізації грошового обігу та бюджетування – це дослідження Модільяні, Мілера, Альтмана, Тоффлера, Ліса, Чессера та ін. Значний внесок у розробку економіко-математичних методів і моделей управління підприємствами здій­с­нено в роботах відомих українських і зарубіжних вчених: В. М. Андрієнка, С. Ва­лека, В. В. Вітлінського, Ф. Глюка, М. Г. Гузя, С. Г. Діордиці , В. Я. Заруби, Т. С. Кле­банової, П. В. Єгорова, С. Кауфмана, Г. Б. Клейнера, К. Ф. Ковальчука, Ю. Г. Ли­­сенка, В. М. Порохні, О. І. Пушкаря, В. Ф. Ситника, А. Уолла та ін. [2; 3].

Метою управління та моделювання фінансової діяльності будь-якого під­приємства є, зокрема, керування грошовим обігом.

Осьовим елементом у будь-якій системі управління грошовим обігом є наяв­­ний бюджет, який є прогнозом надходжень і витрат коштів протягом пла­нового періоду. Наявний бюджет показує, чи може фірма очікувати дефіцит готівки (в цьому випадку її плани повинні бути спрямовані на одержання зовнішнього капіталу) або надлишок готівки (плани підприємства в цьому випадку повинні охоплювати різні напрями інвестування наявних засобів). Тому управління гро­шовими коштами належить до однієї з важливих складових проблем управління фінансовою діяльністю.

Методи математичного та імітаційного моделювання грошового обігу на­лежать до структурованих методів прийняття рішення. Проте вибір аналітичних інструментів здійснюється в межах обраної стратегії чи методу управління грошовими ресурсами, використання яких залежить від умов і факторів, що супроводжують виробничо-фінансову діяльність конкретного підприємства. Вибір того чи іншого методу повинен провадитися шляхом порівняння доходів і витрат, пов'язаних з управлінням грошовими засобами.

Отже, управління грошовими засобами є одним із вагомих елементів проведення бізнесу, якому властива економія у масштабах фінансових опера­цій. З цією метою створені і застосовуються спеціальні методи ефективного використання готівки.

Ми вважаємо найефективнішим методом управління грошовим обігом ме­тод наявного бюджету. Викладемо основні його положення слідуючи [1], але з урахуванням специфічних особливостей господарювання автотранспортного підприємства. Наявний бюджет будується у вигляді таблиці (матриці), в якій відображаються наявні платежі і надходження підприємства за визначений термін у майбутньому. Кожен рядок таблиці характеризує певний тип платежів чи надходжень, а стовпчики – задані відрізки часу, впродовж яких розрахо­вується наявний бюджет (дні, тижні чи місяці).

Позначимо – індекс поточного відрізку часу (для визначеності – місяць). Кожному t відповідає стовпець таблиці, а в рядки розміщуються відповідні числові значення різних показників з дотриманням умов залежності наступних рядків від попередніх і наступних стовпців від попередніх.

Нехай перший рядок таблиці містить прогнозоване значення загальної про­дажі за місяць t – Pt, причому надходження від продажів можуть здійснюватися впродовж кількох наступних місяців різними частинами

Другий рядок таблиці відображає надходження Nt (прогнозовані чи фак­тич­ні), що мають здійснитися протягом місяця t з урахуванням можливих відтермінованих за першим рядком платежів.

Наступним атрибутом таблиці наявного бюджету є прогнозоване значення покупок Qt, які необхідно здійснити для забезпечення виконання плану продажі в наступних місяцях. В цілому

Формула (1)

Конкретний вигляд функціональної залежності можна встановити, ана­лі­зуючи організацію виробництва і технологічний процес виготовлення продукції (надання послуг). При короткому виробничому циклі цю залежність можна подати у вигляді

Формула, (2)

де 0<λ<1 – частка закупок.

Для автотранспортного підприємства формулу (1) можна розглядати у на­ступному вигляді:

Формула, (3)

де Формула – паливо для забезпечення надання послуг в t-ому періоді;

Формула – ремонт автотранспорту в t-ому періоді;

Формула – обслуговування автотранспорту в t-ому періоді.

Наступні рядки матриці наявного бюджету містять:

- витрати на заробітну плату працівникам підприємства Zt;

- витрати на реконструкцію та модернізацію виробництва Rt;

- податки Pt, які потрібно сплачувати в t-ому місяці;

- витрати на оренду офісних, складських, гаражних приміщень At;

- витрати на мобільний зв’язок (компенсація співробітникам) Ct;

- інші витрати Vt.

Сумарні сподівані витрати в t-ому місяці St обчислюються за формулою (4) і записуються у наступному рядку таблиці:

Формула, (4)

Все попереднє дає можливість визначити чистий прибуток (збиток) Yt, який заносимо в наступний рядок після чого залишається останні рядки таблиці пов’язати з обігом грошових коштів.

А саме:

- рядок грошових ресурсів Gt, які мали місце на початку місяця і рядок накопичених протягом місяця грошових коштів Ht.

Нарешті в наступному рядку визначаємо величину необхідного рівня наяв­ного бюджету Bt як суму операційного залишку коштів на рахунку, страхового запасу, спекулятивного запасу, компенсаційного залишку

Порівнюючи необхідну і наявну кількість готівки, можна зробити вис­новки щодо подальших фінансових рішень у даній ситуації. Якщо наявна кількість грошей менша за норматив, то в наступний рядок записуємо величину Dt необхідної позики для підтримання балансу наявного бюджету на рівні Bt:

Формула, (5)

У випадку, коли наявні грошові ресурси перевищують норматив готівки на підприємстві, величину Lt надлишкових грошових ресурсів записуємо в остан­ній рядок таблиці, маючи на увазі, що залишок грошей може бути викорис­таний підприємством для одержання додаткового прибутку.

Кількість рядків матриці може змінюватися залежно від видів надходжень і витрат, які хоче контролювати керівництво підприємства. Ретельно підготов­лений наявний бюджет є необхідною відправною точкою підготовки обґрунто­ваних фінансових рішень для управління підприємством.

Висновок, який можна зробити з проведеного аналізу полягає в тому, що подальший розвиток та розробка системи моделювання та управління фінансовоюдіяльністю повинні спиратись на сучасні інформаційні технології, які, в свою чергу, неможливі без використання сучасних методів економіко-математичного моделювання. Причому, модель, що пропонується в роботі, є динамічною іміта­ційною з лінійними залежностями між прогнозованими факторами, і тому доб­ре алгоритмізується і може бути використана в планово-фінансовій діяльності будь-якого сучасного автотранспортного підприємства.

Список використаних джерел:

1. Олексюк О. С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні / О. С. Олек­сюк. – К.: Наукова думка, 1998. – 507 с.

2. Порохня В. М. Моделювання фінансових потоків / В. М. Порохня. – Запоріжжя: ЗДІА, 2002. – 336 с.

3. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень / В. Ф. Ситник. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.