Ємчук Л. В.

Хмельницький національний університет, Україна

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розвиток інформаційних технологій і систем в сфері управління економіч­ними процесами сприяє їх прискоренню, підвищенню продуктивності праці працівників, зниженню собівартості продукції, підвищенню кваліфікації і про­фесійної підготовки управлінського персоналу. Керівники багатьох вітчизняних машинобудівних підприємств розглядають інформаційні технології як важли­вий фактор, який надає ряд переваг в конкурентній боротьбі. Спектр впливів інформаційних технологій на менеджмент надзвичайно широкий, оскільки ін­фор­маційні технології виступають самим ефективним сучасним інструментом управлінського вирішення економічних задач та сприяють підвищенню рівня дотримання вимог міжнародних стандартів.

Комп’ютерні технології обробки інформації, на яких базуються сучасні інформаційні системи машинобудівних підприємств, дають можливість оптимі­зувати і раціоналізувати управлінську діяльність за рахунок застосування нових засобів збору, передачі і обробки інформації. Запровадження сучасних інфор­маційних технологій і систем в управління машинобудівними підприємствами супроводжується не тільки перебудовою організації процесу автоматизації уп­равлінської діяльності, але і поширенням нових форм та методів її здійснення.

Проте слід зауважити, що на багатьох вітчизняних машинобудівних під­приємствах до цього часу переважають еволюційно сформовані схеми управ­лін­ня, які базуються на багатолітньому досвіду роботи, а не на прозорих і до­ступ­них для аналізу і удосконалення формалізованих моделях. Фактор дина­міки розвитку, необхідності безперервних змін корінним чином вплинув на ситуа­цію, тому вимоги щодо прозорості управління перебувають на сьогоднішній день на першому плані.

Таким чином, сучасні управлінські технології можуть бути реалізовані тільки на основі сучасних інформаційних технологій, які в сукупності стано­в­лять інформаційну систему підприємства. Традиційно під управлінською систе­мою управління підприємством розуміють сукупність організаційних, техніч­них, програмних і інформаційних засобів, об’єднаних в єдину систему, з метою збору, збереження, видачі і обробки необхідної інформації, яка призначена для виконання заданих функцій. Основне призначення інформаційної системи під­приємства – обґрунтоване вирішення управлінських завдань.

Автоматизація управлінського процесу, доступне програмне забезпечення, яке постійно оновлюється, глобальні інформаційні мережі корінним чином змі­нюють всі ланки виробничо-господарської діяльності підприємства від вироб­ництва до споживання. В наш час все більшого значення для вітчизняних ма­шинобудівних підприємств набувають нові інформаційні технології і системи комплексного характеру, які допомагають точно і оперативно у вирішенні про­блем від підготовки виробництва до збуту продукції. Дані факти свідчать про те, що комплексна автоматизація здатна вирішити не тільки задачі бухгал­терського обліку. Її можливості із збирання, зберігання і обробки значних ма­сивів інформації, що відображують рух товарно-фінансових потоків підприєм­ст­ва, до­зволяють організовувати інформаційно-аналітичну роботу з підтримки уп­равлінських рішень на більш високому якісному рівні.

Окремі вітчизняні машинобудівні підприємства вже тривалий період часу використовують програмне забезпечення інформаційних технологій і систем, але останнім часом все частіше виникає потреба в інтеграції окремих ділянок обліку в єдине ціле. Вирішити дані проблеми комплексно, із врахуванням по­треб всіх підрозділів підприємства можуть тільки інтегровані системи управ­ління підприємством, які об’єднують в єдині бази даних розрізнені інформа­ційні потоки. В сучасних програмних продуктах, зорієнтованих на промислове виробництво машинобудівних підприємств, відбувається інтеграція забезпе­чення потреб автоматизованої технологічної підготовки виробництва, оператив­не календарне планування, диспетчерський контроль за станом оброблюваних деталей, тощо. Системи дозволяють за рахунок ефективної організації вироб­ництва мінімізувати норми матеріальних і трудових витрат, підвищити фондо­віддачу технологічного обладнання, знизити собівартість виробів.

На машинобудівних підприємствах також необхідно періодично заправа­джувати нову техніку, нові матеріали, відпрацьовувати прогресивні технологіївиробництва, застосовувати сучасні інформаційні технології управління. Основ­ним питанням при реалізації таких заходів є ефективність того інноваційного бюджету, який на ці цілі передбачають підприємства. Відповідальні особи намагаються арифметично виразити цінність інформаційних технологій, але така оцінка є не завжди достовірною, так як програмне забезпечення постійно оновлюється і процеси інформаційних технологій постійно змінюються. При організації інвестицій в інформаційні технології необхідно дотримуватись наступних правил: рішення про інвестиції в інформаційні технології повинні прийматись на основі оцінки очікуваних економічних вигод; розвиток інформа­ційних технологій необхідно здійснювати у тісному зв’язку із потребами в сфе­рі управління машинобудівних підприємств; перед реалізацією проектів чи завдань необхідно зіставити витрати на інформаційну систему і очікувані переваги з точки зору зростання прибутку і гнучкості вирішення організаційних проблем. Для оцінки економічної ефективності інвестицій в інформаційні технології можна використати наступні методи: оцінку сукупної вартості володіння інформаційними системами, віддачу інвестицій, віддачу активів та ін.

Таким чином, сучасні інформаційні технології і системи мають неоці­нен­ний вплив на розвиток бізнесу, надають йому необмежені можливості для під­вищення ефективності діяльності та управління на тривалий період часу.