Водолазська О. А.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗА РЕГІОНАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь еко­но­міки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зрос ­тан ­ня обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл не ­знач ­ної частини внутрішнього валового продукту.

Впродовж останніх років страховий ринок України демонструє стабільні тем­пи зростання. Активи українських страхових компаній з кожним роком зрос­тають (за підсумками 2010 року зросли на 7,8%), вітчизняним страховикам належить переважна частка загального обсягу активів небанківських фінан­сових установ. Сумарний статутний капітал українських страховиків щорічно зростає у середньому на 25%.

Основним макроекономічним індикатором розвитку страхового ринку є співвідношення сукупної страхової премії до ВВП (показник глибини ринку). В Україні співвідношення валових страхових премій до ВВП у 2010 році становило лише 2,1%, при цьому вважається, що для ефективного страхового ринку цей показник повинен бути на рівні 7%.

Динаміка основних показників розвитку страхового ринку до початку 2009 ро­ку в цілому свідчить про зростання обсягів вітчизняного страхового ринку. І все ж та­ки, глобальна фінансова криза, яка розпочалася у 2008 році, торкну­лася ринку страхування, як наслідок відбулося скорочення попиту на страху­вання та об­ся­гу залучених страховими компаніями премій.

Для характеристики страхового ринку України проаналізуємо густоту роз­міщення страхових компаній. Одним із важливих факторів розміщення страхо­ви­ків є наявність потенційних споживачів послуг, тобто фізичних осіб та корпо­ра­тивних клієнтів. Отже, проведемо аналіз співвідношення кількості населення і суб’єктів підприємницької діяльності до чисельності страхових компаній за регіонами України (табл. 1).

У Житомирській та Черкаській областях найбільша кількість громадян та підприємств, що припадають на одну компанію. У Житомирській області кіль­кість населення на 1 страхову компанію складає 1285,8 тис. осіб та 24735 під­приємств на кінець 2009 року, та 1279,7 тис. осіб і 25412 підприємств на кінець 2010 року. Такі незначні зміни відбулися лише завдяки зміні у демографічній ситуації області та кількості суб’єктів підприємницької діяльності, оскільки кількість страхових компаній залишалась сталою і складала лише одну стра­хо­ву компанію. Отже, можна зробити висновок, що в даних регіонах ринок страхових послуг зі страхування фізичних та юридичних осіб недостатньо роз­винений.

В Одеській області відбулося найбільше абсолютне відхилення у меншій бік за кількістю населення на одну страхову компанію та склало 17,4 тис. осіб і 411 підприємств, що припадає на 1 страхову компанію. Отже, в даному регіоні діяльність страхових підприємств покращилась, оскільки відбулось збільшення страхових компаній на 2 одиниці. У всіх інших регіонах кількість страховиків або зменшилась або залишилась сталою.

Таблиця 1. Стан кількості страхових компаній за регіонами України

станом на 31.12.2010 року

Регіон

Кіль­кість компаній

Кількість громадян, що припадає на 1 ком­панію,

тис. осіб

Кількість підприємств, що припадає на 1 ком­панію

Валовий регіональ­ний продукт,

млн. грн.

Дохід на душу населен­ня,

млн. грн.

Донецька обл.

24

184,1

3937,8

28986

21317,3

Дніпропетровська обл.

23

144,9

4506,2

34709

20739,4

Одеська обл.

18

132

4290,8

22544

16275,2

Харківська обл.

17

161,1

4464,3

23639

18450,5

Запорізька обл.

11

163,6

4471,1

23657

20221,4

Київська обл.

7

244,5

7364,1

26140

19513,9

АР Крим

і м. Се­вас­тополь

7

279,2

7711

16507

15480

Полтавська обл.

6

246,6

6147,3

29652

17990,9

Львівська обл.

5

505,2

13151,6

16353

16513,8

Луганська обл.

4

571,6

11315

19788

17850,0

Івано-Франківська обл.

3

459

8320,3

14814

15009,4

Миколаївська обл.

2

591,2

20010,5

20276

16993,4

Чернігівська обл.

2

544,8

9854,5

15406

16625

Житомирська обл.

1

1279,7

25412

14616

15775,9

Рівненська обл.

1

1151,4

20106

13785

14629,8

Черкаська обл.

1

1281,7

28860

17325

15769,2

Сумська обл.

1

1159,3

23824

15711

16875,5

Аналізуючи табл. 1 можна побачити, що рівень економічного розвитку в регіонах України дуже нерівномірний. У Дніпропетровській області обсяги ва­лового регіонального продукту на одну особу майже у три рази перевищують значення цього показника в Рівненській та Чернігівській областях. Най­біль­ши­ми за обсягами валового регіонального продукту у 2010 році були регіони-лідери: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська, Харківська, Київська та Одеська області. Необхідно зазначити, що у 2010 році лідерами страхового рин­ку були Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська та Запорізька облас­ті, які мають найвищий рівень розвитку страхування в Україні. Відповідно у До­нець­кій області відбулося зростання суми надходжень страхових платежів на одну особу, яка становила 725,7 грн. (в Україні середнє значення цього показ­ни­ка становило 167,4 грн.).

Як бачимо, аналіз стратегії поведінки страхових компаній у регіонах Ук­раї­ни показав суттєву залежність від стану економічного розвитку регіону.

Активність на страховому ринку знижується в умовах фінансової кризи. Для того, щоб активізувати страховий ринок важливою умовою є стабільність національної валюти та завершення процесів приватизації в основних галузях національного господарства. Бо страховий захист можна здійснювати лише для власника та в умовах нормального функціонування фінансової системи. В умо­вах зміни форм власності, механізму управління в державному секторі еконо­мі­ки та стабілізації економіки потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків збільшується. Держава також зацікавлена у страховому захисті державного май ­на та підвищенні соціально-економічної захищеності громадян України.