Борзенко В. М.

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ВІД ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

В сучасних економічних умовах поєднання інтересів у раціональному використанні промислового і фінансового капіталів є вирішальним чинником створеннясучасного розвитку інноваційних напрямів, інвестування і внутріш­нього руху капіталу, встановлення оптимальних технологічних і комерційних стосунків.

Через формування «фінансових активів, а саме фінансових потоків у формі грошових коштів та їх еквівалентів, заключення контрактів, що надають право отримати грошові кошти від іншого підприємства та обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах» [1] для промислових об’єднань розв’язуються питання забезпечення надійних поставок і реалізації продукції, сприятливі ситуації для поточної діяльності будь-яких суб’єктів господарювання.

Діяльність промислових об’єднань, як і інших структур асоціативного ти­пу, базується на внутрішніх договірних відносинах, «фінансових інструментах, або контрактах, які одночасно приводять до виникнення (збільшення) фінан­сового активу в одного підприємства і фінансового зобов’язання у іншого» [1].

Необхідність об’єднання фінансових та інших активів учасників ставить перед промисловим об’єднанням ланцюг питань стосовно формування та сут­ності фінансової звітності. Поєднання та злиття фінансових активів є допо­між­ним етапом до створення консолідованого балансу, в якому відображаються баланси всіх учасників об’єднання. Необхідно враховувати, що «фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства мо­жуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту» [2].

Підприємства, як учасники об’єднань, «розгорнуто наводить суми надхо­джень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошо­вих коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові опе­рації (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; прид­бання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух гро­шових коштів. Хеджування зміни грошових потоків щодо ризику, пов’язаного з виз­наним активом чи зобов’язанням або з прогнозованою операцією, вплива­тиме на чистий прибуток (збиток)» [2].

Укрупнення виробничих комплексів приводить до консолідації як фінан­сових так і виробничих ресурсів в головній управлінській структурі. Аналіз свідчить, що управлінська структура промислового об’єднання є юридичною особою, заснованою всіма учасниками об’єднання, є по відношенню до них уповноваженим органом, виконує функції інвестиційного інституту, може бути створеною у формі господарчого товариства, асоціації, союзу. Враховуючи ди­намічний характер економічних процесів, необхідно «орієнтуватись на досвід міжнародних фінансово-промислових груп, що протягом останнього часу зму­шені відмовитися від подальшої централізації функцій та ресурсів. На цьому етапі їх увагу було націлено на удосконалення загальної організаційної струк­тури та перебудову фінансових і маркетингових напрямів менеджменту» [3, с. 27].

Отже, кожне промислове підприємство, як учасник об’єднання, зобо­в’я­зане вести окремий баланс стосовно частини власних ресурсів, що використо­вуються поза діяльністю об’єднання. Такий обов’язок відкриває значні можли­вості до вільного маневрування власними ресурсами і зниження собівартості кінцевого продукту та удосконалення облікової політики на рівні промислового підприємства [4].

Необхідно відзначити, що одночасно з діяльністю промислових об’єднань розвивається форма взаємодії фінансових і промислових структур, що дозволяє фінансовим (банківським) установам ефективно розподіляти свої ресурси й су­проводжувати їх використання позичальниками. Промислові об’єднання та під­приємства одержують постійних контрагентів, що здійснюють гнучке та усе­бічне фінансування та обслуговування їх поточної діяльності. Значною мірою такий стан обумовлено тим, що в банківській сфері «на сьогодні практично побудовано систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яка ґрун­тується на вимогах міжнародних стандартів» [5].

Результатом проведеного дослідження є висновок, що процес узгодження фінансових активів на основі сучасних вимог, є ключовим у створенні про­мислових об’єднань, передбачає повну їх взаємодію та контроль представни­ками всіх зацікавлених структур і рівнів управління.

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 «Фінансові інструменти» [Елект­ронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт­ності» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

3. World Inwestment Report 1992 / Transnational Corporations as Engines of Crowth / United Nations. – New York, 1992. – 355 р.

4. Балашова Р. І. Методологічні та практичні аспекти удосконалення облікової політики на підприємстві / Р. І. Балашова // Економіст. – 2001. – № 9. – С. 54–57.

5. Про підготовку заходів для складання фінансової звітності та консолідованої фінан­со­вої звітності банків за 2012 р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звіт­нос­ті» [Електронний ресурс] // Лист Національного банку України №12-111/1016-6125 від 19 червня 2012 р. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua