Кіняк Г. В.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У процесі управлінської діяльності інформація стала більш важливим ре­сурсом, ніж матеріальні, енергетичні, трудові та фінансові ресурси. У техно­ло­гії обробки інформації первинні відомості про виробничі і комерційні операції, випуск продукції, факти придбання та продажу товарів, знання й навички людей, їхні робочі обов'язки виконують роль предметів праці, а отримана внас­лідок цього інформація – продукту праці; вона використовується для аналізу і прий­няття управлінських рішень. Відповідно, великого значення набувають методи обробки й використання інформації, а також технічні засоби, завдяки яким стало можливим перетворення інформації у важливий виробничий ресурс.

Облікова інформація як складова економічної є одним із видів даних, що характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства. Облікова ін­формація відрізняється великим обсягом і різноманітністю, складністю логічної та відносною простотою арифметичної обробки. Їй властивий масовий характер обчислень, які виконують за типовими алгоритмами з певною періодичністю. Облікова інформація має складну ієрархічну структуру, на нижньому щаблі якої містяться інформаційні одиниці – реквізити, що не піддаються подальшому логічному поділу.

Ядром економічної інформації підприємства є облікова інформація. Це по­в'язано з тим, що вона повніша, точніша й оперативніша, всебічніша і достовір­ніша за будь-яку іншу. Вона моделює як зв'язки підприємства з навколишнім середовищем, так і його внутрішню структуру, дає можливість розподіляти права виконавців та їхню відповідальність за економічну ефективність.

При цьому облікова інформація відповідає таким принципам:

1) багатократність використання;

2) концентрація, тобто обираються тільки суттєві ознаки;

3) штучність – інформацію створюють люди (облікові працівники), вона не виникає природно, тобто сама по собі;

4) цілеспрямованість, тобто інформація відповідає визначеним завданням;

5) аналітичність, тобто здатність надавати не лише зафіксовані в доку­мен­тах дані, а й підсумкові, розрахункові, додаткові.

Для того, щоб облікова інформація була корисною, вона має бути достовір­ною і значимою.

Достовірність показує, що інформація повністю відображає господарські процеси на підприємстві, легко перевіряється і служить інтересам конкретної особи.

Значимість облікової інформації полягає в тому, що вона має бути корис­ною для складання планів, ґрунтуватися на зворотному зв'язку і надходити до користувача в потрібний час.

Для того, щоб облікову інформацію однозначно сприймали ті, хто брав участь в її підготовці на підприємстві, і ті, хто використовує її поза межами підприємства, вона має задовольняти такі вимоги:

- порівнюваність і постійність – не можна протягом звітного періоду ви­ко­ристовувати різні методи бухгалтерського обліку, інакше зникає можливість порівнювати дані;

- суттєвість – не потрібно витрачати час на облік незначних факторів. Якщо зусилля щодо обліку дорівнюють за вартістю засобам, які обліковуються, облік необхідно спростити;

- консерватизм – оскільки відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку не завжди є однозначним, необхідно вибирати оцінку, яка є менш оптимістичною, тобто слід враховувати можливий брак прибутку і потенційні збитки. Це забезпечить обережність в оцінці активів, майна і у ви­значенні величини прибутку;

- повноту – містити максимум даних, необхідних користувачу. Подібний підхід дозволяє відокремити явище (інформаційний аспект) від факту (еконо­міч­ний аспект) і зосередити увагу бухгалтера на явищі. З цього випливає, що входом і виходом бухгалтерської системи є не дебет і кредит, тобто не облікові координати, а облікова процедура: вхід – первинні документи (вхідні дані), ви­хід – звітність (результатна інформація). Щоправда, під результатною інформа­цією розуміють не стільки звітність традиційного обліку, скільки модель, яка дозволяє приймати багатоваріантні управлінські рішення. При цьому вартість інформації не має перевищувати витрат на її отримання, тому будь-яка втрата інформації має приносити більші збитки, ніж вартість втрачених даних.

Найголовнішою перевагою облікової інформації є те, що вона виконує три основні вимоги: тимчасовість, якість і кількість. Саме вони визначають важли­вість бухгалтерського обліку для інформаційного забезпечення системи управ­ління. Тимчасовість облікової інформації полягає в тому, що збирання інфор­мації відбувається регулярно) у строки бухгалтерської і статистичної звітності), або епізодично (у разі потреби). Якісний показник говорить сам за себе, адже від нього залежить позитивний результат майбутніх дій керівника. Кількість визначає той обсяг облікової інформації, при якому можливо зробити певні вис­новки або прийняти вірне рішення.

Отже, інформація сама по собі є значною цінністю, незалежно від фактів, які вона фіксує. Ця цінність зумовлена можливостями, котрі вона надає для прий­­няття рішень, тобто потенційними діями.

Список використаних джерел:

1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посіб. /  А. М. Береза. – К.: КНЕУ, 1998.

2. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посіб. / В. П. Маслов. – К.: Слово, 2003.

3. Основи інформаційних систем: навч. посіб. / [В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьо­міна, О. С. Краєва]. – К.: КНЕУ, 1997.