Д. е. н. Верхоглядова Н. І., Жигульова К. В

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ефективне використання основних засобів зумовлює необхідність впровадження на підприємстві науково обґрунтованої системи обліку основних за­собів, яка б відповідала вимогам управління. Ринкові відносини обумовлюють об’єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. В нових умовах на підприємстві зростає необхідність ефектив­ніше використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати й удоскона­лювати свою роботу. Вагомий внесок що до проблем аналізу та обліку основ­них засобів зробили провідні вчені-економісти, такі як – С. Рилєєв, М. Шкробанець, О. Коломієць, О. Ареф’єва, Н. Богацька, Ю. Гуцуляк та інші.

Сучасний етап розвитку бухгалтерського обліку характеризується його розподілом на декілька підсистем, а саме, фінансового, внутрішньогоспо­дарсь­кого (управлінського) обліку, що зумовлює особливості організації бухгалтер­сь­кого обліку на підприємстві. Особливе місце в системі бухгалтерського облі­ку займають питання, пов’язані із станом основних фондів. Це пояснюється тим, що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету товариства, точність показників об’єму, стану і руху основних засобів. Згідно з П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які під­приємст­во утримує з метою використання їх у процесі виробництва або по­стачання товарів чи надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або опера­цій­ного циклу, якщо він довший за рік)».

П(С)БО 7 «Основні засоби» [1] визначає критерії віднесення ремонтних витрат на збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів. До них від­носиться вплив проведених ремонтних робіт на майбутні економічні вигоди від використання об’єкта [2].

У бухгалтерському обліку основних засобів важливим питанням є також проблема переведення основних фондів із виробничих у невиробничі і навпаки.

Вивчення теоретичних положень, свідчать, що облік та аналіз основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність використання ос­новних засобів. До кола таких проблем можна віднести:

- різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх оцінки;

- проблеми вдосконалення системи амортизації;

- проблеми підвищення інформативності первинних документів з обліку основних засобів.

Для вирішення даних проблем необхідно:

–  удосконалити методику обліку надходження основних засобів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів;

–  розробити бухгалтерську модель економічного механізму амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;

–  удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних засобів, що підвищить ефективність управління витратами.

Отже, питання обліку основних засобів, постійно знаходиться у центрі уваги. Проблема відтворення основного капіталу є ключовою для забезпечення ста­ло­го розвитку як економіки країни загалом, так і для окремих підприємства. Економічна сутність основних засобів слугують визначальними характерис­ти­ками ідентифікації їх значення в забезпеченні відтворювальних процесів, функ­ціо­ну­ванні та розвитку виробництва [3]. Важливе значення в дослідженні ефек­тив­ності використання основних засобів відіграє оцінювання їх сучасного стану, забезпечення адекватної класифікації, виходячи із сучасних умов госпо­дарювання, та проведення об’єктивного аналізу.

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджено нака­зом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 // Бухгалтерія: збірник систематизованого законодавства. – 2007. – № 1. – С. 101.

2. Булах Л. А. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів / Л. А. Бу­лах // Економіка АПК і природокористування. – 2006. – № 9. – С. 63–67.

3. Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств / Г. Ас­молова // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 24–27.