Бєляков В. І., Білоус М. А.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНЬ З МОВ КРАЇН АЗІЇ НА ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Абсолютний прогрес мови, виявляється, перш за все, в розвитку її словникового складу, в процесі пристосування мовної системи до нових потреб комунікації. Значний вплив на словниковий склад мови мають контакти між носіями різних мов. Багатосторонній вплив на словниковий склад мови впродовж досить довгого часу призводить до проникнення певної кількості іншомовних запозичень. Словниковий склад сучасної англійської мови є етимологічно змішаним. Причиною цього є те, що у процесі свого історичного розвитку до словникового складу англійської мови увійшла велика кількість запозичень різного походження.

Актуальність вибору проблеми визначається відсутністю комплексного аналізу процесів і явищ, що відбуваються в словниковому складі англійської мови, зокрема, в публіцистичних текстах. Тому виникає необхідність дослідження змін в шляхах, способах і засобах збагачення словникового складу та процесів формування нових дериваційних елементів.

Мета даної роботи полягає в дослідженні особливостей функціонування і перекладу запозичень з мов азійських країн в англомовному публіцистичному тексті. Аналіз досліджуваного матеріалу здійснювався за допомогою методів теоретичного узагальнення, класифікації та зіставлення, компонентного та етимологічного аналізу та аналізу безпосередніх складників.

Саме поняття «запозичення» можна розглядати в двох ракурсах: як процес, в результаті якого в мові з’являється і закріплюється певний іншомовний елемент; а також як сам такий іншомовний елемент. В даній роботі ми розглядаємо його, як саме іншомовний елемент, що є невід’ємною складовою функціонування та історичної зміни мови. Попри зниження питомої ваги запозичень серед неологізмів англійської мови, можна сказати, що вони продовжують відігравати певну роль у формуванні інноваційного фонду словникового складу, в поповненні арсеналу словотворчих засобів в публіцистичному тексті.

Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку англійської мови спостерігається зміна основних джерел запозичень: від мов європейських країн до мов країн Азії. Провідною сучасною тенденцією впливу мов азійських країн слід вважати перетворення екзотизмів, іншомовних одиниць на справжні запозичення, про що свідчить їх інтеграція в лексико-семантичну систему англійської мови (семантична еволюція, участь у словотворчих і фразотворчих процесах цієї мови). Початок ХХІ сторіччя нерідко називають епохою антитерористичних війн, особливо проти «ісламського екстремізму». Такі війни США й інших західних країн (в Афганістані, Іраку) зумовили і хвилю нових запозичень з мов мусульманських країн. Ці запозичення, в основному, є інтерлінгвальними одиницями. Певна частина таких іншомовних надходжень вживалася і раніше в англійській і в інших мовах, однак ці одиниці виконували, в основному, «екзотичну» функцію, тоді як на даний час спостерігається їх перехід у розряд справжніх запозичень, необхідних лексико-семантичній системі англійської мови.

Насамперед, виділяються назви фундаменталістських рухів, екстремістських організацій. На перший план серед таких запозичень виступає назва екстремістської мусульманської організації – al Qaeda. Слово «al Qaeda» на даний час можна вважати одним із самих частотних слів в англомовних засобах масової інформації. Оскільки назва мусульманської організації аль-Каїда відома широкому колу читачів не лише в Україні, але й в усьому світі, це поняття, як і більшість власних назв, перекладатиметься за допомогою такого перекладацького прийому, як транслітерація. Варто також звернути увагу на те, що для перекладу слів, утворених на основі цього запозичення, скоріш за все слід використати такий самий прийом. В атрибутивній функції це слово вступає в численні словотворчі і синтагматичні зв’язки. Це стосується похідних слів та словосполучень, наприклад, «al-Qaeda mindset», при перекладі якого ми вважаємо доцільним використання прийому описового перекладу і додавання, оскільки в українській мові немає еквівалента-відповідника цьому поняттю, при застосуванні якого не погіршувалося б сприйняття повідомленні реципієнтом.

The 'al-Qaeda' mindset is a mix of revolutionary politics and ultra-conservative, millenarian religion. (The Observer, 17 Mar 2012) / Мислення зразка аль-Каїди – це суміш революційної політики та ультраконсервативної тисячолітньої релігії.

Інше інтерлінгвальне слово – «Taliban» (Taleban) – в англійській мові вживається як для позначення фундаменталістського руху за створення мусульманської держави в Афганістані, так і періоду, коли такий режим правив у цій країні, так і для позначення члена цього руху, особливо бойовика збройних формувань.

In his address to Congress, George W Bush devoted more time to the Afghans than any Bush speech has ever given to any foreign country. He dwelled at length on allmanner of Talibanic arcana. (The Telegraph, 30 Sep 2004) / Джордж Буш в своєму зверненні до Конгресу присвятив афганцям часу більше, ніж якій-небудь іноземній країні в будь-якій промові до цього. Він детально зупинився на різноманітних талібських таємницях.

Похідне від «Taliban» слово «Talibanic» в даному реченні вступає в зв’язок зі словом «arcane», яке в свою чергу позначає поняття «загадки, секрету або таємниці, яка доступна лише посвяченим». Як результат, утворюється нове словосполучення, яке при перекладі можна передати за допомогою кальки «талібськітаємниці».

Розглядаючи фразеологізм «jihad factory», можна побачити, що він позначає не тільки «фабрику зброї» для «джихадів» і табір для їхньої практичної підготовки, але й центри ідеологічної обробки мусульман, котрими вважаються мечеті й ісламські релігійні навчальні заклади.

The Mumbai bombs have swung public opinion against the government's moderate stance on Pakistan, with Indian newspaper editorials calling for «the jihad factorynext door» to be shut down. (The Guardian, 29 Mar 2012) / Бомбардування Мумбаю налаштувало громадськість проти помірної позиції уряду по відношенню до Пакистану, і тому індійські газети закликають закрити табір підготовки джихадів, що знаходиться неподалік.

В даному випадку ми розглядаємо поняття «jihad factory» саме як поняття, що позначає «табір підготовки джихадських екстремістів», використовуючи в якості перекладацького прийому описовий переклад. Проте варто зазначити, що використання кальки при перекладі на українську мову також є допустимим, але за умови надання пояснення щодо значення поняття.

Розповсюдження в англійській мові знаходять такі запозичення з арабської мови, як слово «hawala» «фінансова мережа для матеріального забезпечення фундаменталістських мусульманських організацій». Лексична одиниця «hawala» може вводитися в текст і без дублювання англійськими чи українськими словами або пояснення значення, застосовуючи перекладацький метод транслітерації, і входити до складу словосполучень.

From these countries, the money returns to Afghanistan through the informal Islamic banking system known as hawala to be dispersed to the Taliban. (The SundayTimes, 15 Jan 2012) / З цих країн гроші повертаються до Афганістану через неофіційну ісламську банкову систему, відому також як хавала, і потім надходять до талібів.

Політична активність мусульманської діаспори в багатьох західних країнах, у тому числі й у Великобританії, де мешкає майже два мільйони послідовників ісламу, викликала і функціональну активність в англомовних джерелах слова «ummah», що саме і позначає міжнародну громаду мусульман. Проте, перекладаючи таку мусульманську реалію на українську мову, варто пам’ятати, що в процесі перекладу може довестись прибігти до надання короткого пояснення значення лексеми «умма», оскільки це запозичення не є широковживаним на території України і, зокрема, в її друкованих виданнях.

The true Islamist should fight for a global caliphate, an «ummah». (The Sunday Times, 19 Feb 2012) / Справжній ісламіст повинен боротися за всесвітній халіфат, за «умму».

Серед назв етнічних груп Іраку особливо часто вживається слово «Ma’dan» для позначення шиїтських племен. Ця назва передається також словосполученням «Marsh arabs» – калькою арабського поняття «болотні араби». При перекладі на українську мову словосполучення «Marsh arabs» ми звертаємось до прийому калькування, надаючи надалі транслітеровану назву племені мови-джерела запозичення.

Nassiriya is at the western end of the lands once occupied by 200,000 Marsh Arabs, the Ma'dan, whose culture, thousands of years old, was all but destroyed bySaddam Hussein with terrible loss of life. (The Guardian, 29 Jan 2012) / Насирія знаходиться в західній частині території, яку колись займали 200 тисяч «болотних арабів» племені Мадан, багато з яких загинуло, а їх культура була повністю знищена Саддамом Хусейном.

Прикладом семантичного розвитку запозичень з мов мусульманських країн є і слово «intifada» «повстання палестинців проти ізраїльських окупантів». Згодом це слово набуло переносного значення, використовуючись, наприклад, у такому словосполученні, як «intifada of prices». Для позначення учасника повстання було створене похідне слово «intifadist». На початку нового сторіччя спостерігається «відродження» слова «intifada»: воно знову починає активно вживатися для позначення сучасних реалій, наприклад, для номінації зіткнень між мусульманським населенням і силами правопорядку в країнах Західної Європи.

Israel is mourning its first woman soldier killed in battle during the current intifada. (The Times, 16 Apr 2009) / Ізраїль оплакує свого першого солдата-жінку, що загинула підчас нинішньої інтифади.

Перекладаючи таке поняття, як «intifada»,перекладач має володіти знаннями щодо ступеня підготовленості українського реципієнта. Це необхідно для того, аби точно визначитись щодо бажаності надання пояснення значення іншомовного елемента. У випадку недостатнього володіння читачем предінформацієюстосовно тематики повідомлення перекладач, окрім надання перекладу із застосуванням прийому транслітерації, має також навести короткий коментар, пояснюючий значення запозиченої лексеми.

Тож, розглянувши тему функціонування і перекладу запозичень з країн Азії на прикладі британської і американської преси, можна зробити певні висновки, виділивши такі особливості перекладу. По-перше, урахування та мінімізація перекладачем розходження культурно-історичної предінформації між носіями мови тексту-оригіналу та носіями мови тексту-перекладу. Враховуючи ступінь розходження предінформації, перекладач може використовувати і прийом підстановки (при повному заміщенні предінформації), і прийом «зміщення акцентів» (при великому розходженні в предінформації). Друга особливість перекладу полягає в урахуванні та дотриманні перекладачем мовних норм, що функціонують у мові, якою перекладається текст-оригінал. Слід зазначити, що при перекладі запозичень можуть використовуватися всі прийоми, але не всі вони однаково застосовуються в різних випадках. Різниця в їх застосуванні пояснюється нерівним ступенем необхідної точності та експресивності перекладу в різних сферах. Так, при перекладі запозиченої термінології основною метою є забезпечення максимальної точності, переклад запозичень в художній літературі вимагає передачі конотативних значень слів, при перекладі неологізмів часто необхідна розшифровка і пояснення значення слова. У кожному конкретному випадку перекладач як автор тексту має вирішувати, який спосіб перекладу найбільш точно передасть сенс висловлювання і наміри автора; необхідно враховувати ступінь підготовленості читача в тій чи іншій області, а також стилістичну адекватність.