Науковий керівник: к. філол. н. Романюха М. В.

Коротка Т. О.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

При перекладі багатокомпонентного терміна необхідно з’ясувати його склад, визначити головне слово та порядок, згідно якому слід розкривати значення даного словосполучення (оскільки порядок слів багатокомпонентного терміну у більшості випадків доведеться підкоряти законам української мови, порядок слів якої відрізняється від порядку слів в англійській мові).

Розглянемо деякі способи перекладу основних продуктивних моделей за якими утворюються багатокомпонентні терміни (БТ).

1. Безприйменникові багатокомпонентні терміни:

а) БТ, що складаються з іменників. В таких словосполученнях головним словом є останнє, переклад починається з головного слова: income statement account – рахунок прибутків та витрат; loan repayment account – рахунок прострочених сум;

б) БТ, що складаються з прикметників (або дієприкметників) та іменників. В таких словосполученнях головним словом є останнє, переклад починається з головного слова: common stock capital accounts – рахунки обліку акціонерного капіталу за звичайними акціями; fixed assets account – рахунок основного капіталу;

в) БТ, що складаються з прикметників (або дієприкметників) та іменників. В таких словосполученнях головним словом є останнє, слова, що стоять ліворуч від нього є визначенням головного слова: certified public accountant – дипломований бухгалтер вищої категорії;

г) БТ, що складаються з прислівника, дієприкметника (або прикметника) та іменника. Головним словом є останнє; слова, що стоять ліворуч від нього є означенням головного слова: fully paied shares – повністю сплачені акції;

д) БТ, що складаються з герундія та інших частин мови. В таких словосполученнях головне змістове навантаження несе герундій, а всі інші слова означають або доповнюють його: employees profit sharing – участь робочих та службовців у прибутках;

е) БТ, в склад яких входить дієслово, яке в таких словосполученнях є головним словом і стоїть на першому місці, та інші частини мови: to accommodateeconomic growth – сприяти економічному росту.

2. Прийменникові БТ характеризуються тим, що головне слово в таких словосполученнях стоїть перед прийменником, а слова, що стоять після прийменника, являються визначенням: acceptance of documents for collection – прийом документів на інкасо.

3. БТ до складу яких входить інфінітив: price subject to change without notice – ціна, що підлягає зміні без попередження.

4. БТ, що складаються з ряду слів, окремі елементи якого пов’язані між собою дефісом: below-line balance account – позабалансовий рахунок.

Говорячи про перекладацьку еквівалентність, ми, перш за все, говоримо про можливість передати початковий варіант тексту мовою перекладу в максимально повному об’ємі. Однак, мовна своєрідність будь-якого тексту, орієнтованість його змісту на певну аудиторію, котра має лише їй властиві «фонові» знання та культурно-історичні особливості, не може бути абсолютно повністю відтворена іншою мовою.

Саме тому переклад не передбачає створення тотожного тексту і відсутність тотожності не може слугувати доказом неможливості перекладу. Втрата якихось елементів при перекладі тексту не означає, що цей текст «неперекладний»: така втрата зазвичай і виявляється, коли він перекладений і переклад співставляється з оригіналом.

При аналізі прийомів перекладу безеквівалентних складних термінів виявляються наступні закономірності:

1. При перекладі безеквівалентної термінології може бути використаний описовий переклад з англійської на українську мову:

holding gain – прибуток від збільшення вартості активів;

listed company – компанія, акції якої продаються на фондовій біржі;

Описовий переклад дозволяє передати значення терміну достатньо точно, але багатокомпонентне словосполучення ускладнює синтаксичну структуру відповідного тексту мови перекладу.

2. При перекладі переважної більшості безеквівалентних термінів може бути застосований прийом калькування: temporary difference – різниця часу; identifiableassets – ідентифіковані активи; unremitted earnings – несплачені доходи; unrealized gain – нереалізований прибуток та ін.

3. При калькуванні можуть використовуватись граматичні і лексичні трансформації:

dilutive effect – ефект розбавлення (заміна частини мови: прикметник – іменник);

translation risk – трансляційний ризик (заміна частини мови: іменник – прикметник);

valuation allowance – оціночний резерв (заміна частини мови і лексична заміна) тощо.

При калькуванні безеквівалентних складних термінів іноземної мови можуть використовуватись і лексико-граматичні трансформації:

customer acceptance – прийнятність товару для покупця;

termination income benefit – грошова допомога, що виплачується по закінченню строку дії договору.

Таким чином, рішення проблеми перекладу безеквівалентних термінів зводиться до використання лексичних і граматичних трансформацій, що дозволяє з найбільшою точністю передати зміст початкового тексту.