Науковий керівник: Радченко Т. А.

Кошик А. Г.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ СПОРТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Лексика будь якої мови не є механічною сукупністю слів, а є певною системою, елементи якої співвідносні та взаємопов’язані, підпорядковані внутрішнімзакономірностям цієї системи. З лексикологією мови пов’язана така лінгвістична наука, як фразеологія – порівняно молода наука, яка досліджує лексико-семантичну сполучуваність слів, стійкі мовні звороти, фразеологізми.

Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у працях таких мовознавців як О. Ф. Арсентьєва, Н. Н. Амосова, Л. А. Булаховський, Ф. І. Буслаєв, В. В. Виноградов, П. Й. Горецький, О. В. Кунін, Л. С. Паламарчук, О. О. Потебня, Є. Д. Поліванов, І. І. Срезневський, Г. М. Удовиченко, П. Ф. Фортунатов, О. О.Шахматов, О. С. Юрченко ґрунтовного дослідження синтаксичної природи словосполучень, а також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких комплексів слів.

Фразеологія знайшла своє відображення й у світі спорту. Дослідження спортивних фразеологізмів викликане широкою розповсюдженістю в сучасній англійській мові фразеологізмів спортивного походження та недостатнім вивченням вживання фразеологічних одиниць спортивної фразеології серед англомовних країн.

З точки зору семантичної злитості фразеологічні одиниці класифікують: фразеологічні зрощення, тобто ідіоми, які є абсолютно неподільними, нерозкладними словосполученнями, значення яких не залежить від їх лексичного складу(at bay – у безвихідному становищі); фразеологічні єдності, тобто семантично неподільні цілісні поєднання слів, значення яких вмотивоване окремими значеннями складових слів (front runner – той, хто випереджає своїх конкурентів); фразеологічні сполучення, тобто стійкі вислови, до складу яких увіходять слова з вільним і фразеологічно-зв’язаним значенням (take the lead – взяти на себе керівництво); фразеологічні вирази – стійкі звороти мови, які семантично не діляться і складаються з слів із вільним значенням, але в процесі мовлення відтворюються як сталі мовні одиниці (consolation race – утішний заїзд).

За типами переосмислення спортивні фразеологізми відносять до ідіоматики (to be nowhere – не потрапити до числа фіналістів, потерпіти поразку),ідіофразеоматики (catch smb. off first base – застати кого-небудь за межами першої бази, застати зненацька, піймати на чомусь, «застукати») та фразеоматики (aclean sweep – абсолютне визволення, перемога однієї з сторін).

Для спортивної фразеології характерними є такі види прототипів: розмовні (toe the line – ставати на лінію старту, тобто підкорятися вимогам, чітко дотримуватися правил) та мовні (аs hard as nails – 1) загартований, витривалий, в гарній формі; 2) жорстокий, безсердечний, байдужий).

Для фразеологічних одиниць характерною є висока вмотивованість значення. Більшість спортивних фразеологізмів мають експресивну забарвленість (hold thebelt – зайняти перше місце, висуватися вперед, у значенні – випередити всіх, бути найкращим). Також фразеологізми можуть включати в себе компоненти образності (have a lot on the ball – бути дуже здібним, володіти умінням, досвідом). Розповсюдження категорії емоційності у спортивній фразеології обумовлене емоційною оцінкою того, що відбувається.

Переклад фразеологічних одиниць можна здійснювати за допомогою правил перекладу: пошук еквіваленту (come to grief–зазнати невдачі), пошук аналогу (aska horse the question, to – домагатися від коня напруження всіх сил під час перегонів), калькування (love all – рахунок не відкрито, рахунок 0:0), описовий переклад (get the deadwood on one, to – амер. розм. мати безперечну перевагу над кимсь; поставити когось у тяжке або ніякове становище), комбінований переклад (Hobson’schoice – відсутність вибору).

При перекладі фразеологічних одиниць спостерігається явище антонімії, синонімії та омонімії. Значна кількість фразеологічних одиниць спортивної фразеології має антонімічну пару. Це обумовлюється специфікою спортивних змагань – перемога однієї зі сторін одночасно означає поразку іншої, будь-яка дія однієї зі сторін негайно викликає протилежну дію суперницької сторони (win the first round – виграти перший раунд, на першому етапі боротьби – lose the first round – програти перший раунд, на першому етапі боротьби). Явище синонімії фразеологічних одиниць в спортивній фразеології менш розвинене. Це пов’язано з більшими відмінностями в правилах різних видів спорту, а також з їхньою максимальною однозначністю та неможливістю подвійного трактування (on a sticky wicket – on a bad wicket – бути в скрутному становищі). Явище омонімії не поширене у спортивній фразеології. Це зумовлене тим, що для спортивних фразеологічних одиниць є характерним стійкий дериваційний зв’язок зі спортивними виразами, які в свою чергу тісно пов’язані з правилами того чи іншого виду спорту.

Отже, для точного перекладу спортивних фразеологізмів обов’язковою умовою є однозначність трактування спортивних правил, для того, щоб виключитиможливість появи спірної або неоднозначно трактованої ситуації. Спорт – невід’ємна частина нашого життя, тому подальше дослідження спортивних фразеологізмів англійської мови, їх переклад на українську мову є доцільним.