Науковий керівник: д. пед. н. Секрет І. В.

Пархоменко А.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ У АНГЛОМОВНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ІНТЕРНЕТ–ДИСКУРСІ

Поряд із загальними сучасними особливостями функціонування суспільно-політичного тексту в інформаційному просторі, необхідно звернути увагу на те, що до вітчизняних публіцистичних видань часто потрапляють статті, які є або повним перекладом іншомовного тексту, або частковим – побудованим на основі іншомовного інформаційного джерела. А оскільки англійська мова на сучасному етапі є основним засобом спілкування у світовій спільноті, тому проблеми перекладу англомовного суспільно-політичного дискурсу української мовою залишаються актуальними.

Однак, не зважаючи на наявні публікації (Н. В. Зененко, Е. Н. Малюга, В. Ю. Рубацька), присвячені проблемам англомовного суспільно-публіцистичного дискурсу, дослідження заголовків повідомлень залишається актуальним і потребує подальших вивчень. Тим більше, якщо йдеться про функціонування суспільно-політичного дискурсу у мережі Інтернет, який відіграє визначальну роль у формуванні світоглядних позицій та настроїв читацької аудиторії.

Вивчення наявних досліджень та власний аналіз заголовків англомовних публікацій суспільно-політичного змісту дозволяють стверджувати, що заголовок є у більшості випадків дзеркальним відображенням статті. У заголовків існує певний стиль, який характеризується особливою експресивністю лексичних і граматичних засобів. Тому окрім зовнішніх засобів привертання уваги читацької аудиторії (великий шрифт, графічне виділення) застосовується низка прийомів лексико-граматичного оформлення повідомлення у заголовку, що і викликає проблеми при перекладі статті. Розглянемо основні з них.

Щоб привернути увагу читача до основної думки повідомлення та з метою економії мовних засобів в заголовках Інтернет – повідомлень артиклі зазвичай опускаються. Наприклад: Russia meteor's origin tracked down – Вчені визначили, звідки прилетів Челябінський метеорит (BBC news,26 лютого 2013 р.).

Щоб зацікавити читача застосовується еліптична форма пасивного стану з опущенням допоміжного дієслова to be для опису подій як в минулому, так і в теперішньому часі. Дія зазвичай виражається формами Indefinite або Continuous. Наприклад: Mexican police charged with rape – Мексиканську поліцію звинуватили у зґвалтуванні (BBCnews, 24 лютого 2013р).

В заголовках Інтернет – повідомлень зазвичай використовують неперфектні часи. Коли йдеться про події, що сталися в недавньому минулому, використовується теперішній неозначений час (Present Indefinite). Наприклад: Putin signs law banning smoking in Russia – У Росії Путін підписав закон про заборону палити в громадських містах (BBC news, 25 лютого 2013). Минулий неозначений час (Past Indefinite) вживається в заголовках, які відносяться до минулих подій і у тих випадках, коли в заголовку є обставина часу, або ж якщо читацькій аудиторії відомо, що подія, про яку йдеться, сталася в певний минулий час. Для позначення майбутнього часу в заголовках широко використовується інфінітив.

Н. В. Зененко вважає, що «в англомовних Інтернет – повідомленнях переважають дієслівні заголовки, що обумовлено метою і функціями, яку призвані виконувати заголовки, а саме – інформативну і рекламну». Заголовок інформує читацьку аудиторію про певну подію або явище, а оскільки повідомлення суспільно-політичного змісту зазвичай висвітлюють один факт, то вони потребують стислого заголовка, в якому необхідно відобразити суть змісту і ставлення автора до даного факту. З погляду інформативності дієслівний заголовок може дати чіткіший підсумок тексту, лаконічно повідомити про певну подію. Дієслівний заголовок може передбачати застосування таких риторичних фігур і тропів, як: еліпси, метафори, ін., задля привернення уваги читачів, формування інтересу до події, про яку йдеться. Надання переваги дієслівним заголовкам обумовлене також тим, що їх стиль і структура є подібними до повсякденного мовлення, і така стратегія дозволяє зробити інформаційне повідомлення ближчим до сприйняття реципієнтом.

Для заголовків англомовного суспільно-політичного дискурсу характерно застосування спеціальних слів, які складають свого роду «заголовний жаргон». Серед них: ban, bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash та ін., які характеризуються не лише частотою їх вжитку, але й універсальністю семантики.

Окрім застосування полісемічних лексем широкого вжитку, необхідно також наголосити на процесах метафоризації лексем, що вживаються у заголовках.

Проблематика аналізу та перекладу заголовків суспільно-політичного дискурсу є проблемою, яка може стати об’єктом дослідження широкого кола фахівців. Вивчення лексико-граматичних особливостей заголовків англомовного суспільно-політичного дискурсу не вичерпується даним дослідженням, а кожна з виявлених особливостей може стати предметом окремого більш детального аналізу.