Педан М. С.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ

В наш час динамічного розвитку проблема перекладу власних назв залишається актуальною, адже культурний розвиток та технічний прогрес сприяють, з одного боку, поширенню специфічних найменувань за межі певної культури, а з іншого – виникненню нових найменувань, які потребують адекватного перекладу. Варто підкреслити важливість проблеми перекладу власних назв у художніх творах, які є носіями індивідуальної картини світу письменника.

Для будь-якого перекладача переклад власних назв є, з одного боку, цікавою, а, з іншого, важкою та відповідальною працею, адже недостатнє знання історії, культури, суспільного ладу, особливостей політичного життя може стати причиною неадекватного перекладу, що просто або не буде сприйматись реципієнтом, або буде сприйматись, але не належним чином. Причиною останнього є і те, що власні назви – це назви, які найбільш яскраво відображають своєрідність культури або політичного життя народу-носія. Особливості культури, політики, суспільного життя, тощо можуть бути невідомі певній людині з іншої країни і саме тут вся відповідальність за зрозумілий людині переклад лягає на перекладача. Мета статті полягає у систематизації підходів до перекладу власних назв.

Відомо, що власні назви відносять до «безеквівалентної лексики», і вчені пропонують перекладати їх, враховуючи їхню специфіку. Так, Л. С. Бархударов виділяє такі способи передачі «безеквівалентної лексики», а, отже, і власних назв: перекладацька транслітерація та транскрипція; калькування; описовий переклад; наближений переклад; трансформаційний переклад.

При транслітерації іноземні власні імена та географічні назви передаються літерами української абетки без врахування особливостей вимови:

Hull – Гуль, Walter – Вальтер, Worchester – Ворчестер, Hudson – Гудзон.

Правила транслітерації встановлюються спеціальними стандартами. Міжнародним стандартом ISO 9:1995 Information and documentation- Transliteration of Cyrilliccharacters into Latin characters-Slavic and non-Slavic languages, встановленим Міжнародною організацією стандартизації (International Organization for Standardization –ISO), встановлені правила передачі власних імен та географічних назв мов, які користуються кирилицею, латинським шрифтом. Комісією української правничої термінології Верховної Ради України розроблено обов'язковий для використання у правничих та офіційних текстах стандарт транслітерації українських власних імен та географічних назв літерами та буквосполученнями латинського алфавіту. Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній передачі імені, тобто так, як воно звучить на іноземній мові:

Brighton – Брайтон, New York – Нью-Йорк.

Два зазначені вище способи перекладу часто об'єднують під єдиною назвою транскодування. Розрізняють чотири види транскодування:

-траскрибування або транскрипція;

-транслітерування;

-змішане транскодування (переважне застосування траскрибування із елементами транслітерування);

-адаптивне транскодування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу).

Переклад шляхом калькування полягає у дослівному перекладі власного імені по частинах з наступним складанням цих частин в одне ціле:

Cape of Good Hope – Мис Доброї Надії, New South Wales – Новий Південний Уельс.

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Слід зазначити, що єдиної чіткої системи принципів передачі власних імен та назв не існує. Велике значення тут має традиція. Тільки намаганням зберегти традиційне написання імен, відомих у нас здавен, можна пояснити той факт, що поряд із транскрибуванням імен George (Джордж), Charles (Чарльз), William (Уїльям або Вільям) зберігаються транслітеровані імена королів: Георг IV (George IV), Карл І (Charles I) чи Вільгельм Завойовник (William the Conqueror). Немає єдності у передачі, наприклад, і англійської літери w. Так, ми пишемо Вальтер Скот (Walter Scott), але Уолл Стрит (Wall Street). Останнім часом спостерігається тенденція до переходу від транслітерації до транскрипції, особливо у передачі географічних назв. Так, Worchester поряд з традиційним Ворчестер часто передається Вустер, Hull– Хелл (традиційне Гуль). Проте, Texas за традицією залишається Техасом. І ця непослідовність заходить так далеко, що New Hempshire передається як Нью-Гемпшир (транскрипція), а New Orleans – Новий Орлеан (комбінація калькування та транскрипції з французької вимови). Назви газет та журналів, як правило, транскрибуються:

Times –Таймс, Interational Herald Tribune – Інтернешенел Геральд Тріб'юн.

При передачі назв наукових журналів, як правило, також застосовується транскодування (транскрипція або транслітерація). Однак, досить часто поряд з транскодуванням застосовують і калькування:

«Chemical Abstracts» – «Кемікел ебсректс» («Хімічний реферативний журнал»).

«Solid State Physics» – «Солід стейт фізікс» («Фізика твердого тіла»).

Назви наукових або технічних установ перекладаються:

Institute of Biochemistry – Інститут біохімії, Car Development Centre – Центр проектування автомобілів.

Якщо ж до складу назви входить антропонім, то у перекладі додається слово імені:

M. Planck Institute – Інститут ім. М. Планка, Bertran Russel Centre – Центр імені Бертрана Расселла.

Назви підприємств транскодуються. Деколи до назви додається загальний іменник, який визначає вид підприємства:

Dow Chemical – концерн Доу Кемікал, Coca-Cola – компанія Кока-Кола, Texaco – нафтодобувна компанія Тексако.

Якщо загальний елемент входить до складу назви (company, corpopration), то він не перекладається:

Harris Paint Company – Гарріс Пейнт Компані, Sony Corporation – Соні Корпорейшн.

Абревіатури у складі назв підприємств звичайно транскрибуються:

LG – Компанія Ел-Джі, CHC Ltd – Сі-Ейч-Сі Лімітед.

При перекладі назв організацій спостерігається деяка неоднозначність: як правило, вони перекладаються, але зустрічаються й випадки транскодування:

Federal Bureau of Investigation – Федеральне бюро розслідувань.

Central Intelligence Agency – Центральне розвідувальне управління.

але: Scotland Yard – Скотланд Ярд.

Іноді щоб підкреслити екзотичність уявних світів, у творах жанру фентезі, перекладач створює асторські неологізми, виходячи за рамки встановлених вченими:

Sprawl – Мурашовник – частина міста, Neuromancer – Нейромантик, персонаж, що мандрує інфопростором.

Висновки: серед способів перекладу власних назв прийнято виділяти перекладацьку транслітерацію та транскрипцію; калькування; описовий переклад; наближений переклад та трансформаційний переклад. Однак, іноді для передачі специфічності картини уявного світу, перекладач нерідко змушений відходити від правил, та створювати власні оказіоналізми.