Резник Н. І.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ У МОВІ СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗМІ

Для створення якомога яскравішого і виразнішого повідомлення, для приваблення уваги населення, у ЗМІ використовуються різноманітні засоби створення експресії та її інтенсифікація.

У мові сучасних французьких ЗМІ редуплікативні утворення представлені різноманітними структурними типами. Серед них чисті, або абсолютні, складові редуплікації – звуконаслідування і «дитячі» слова (bla-bla-bla – балаканина, gnangnan – рохля, розмазня); абсолютні редуплікації значимих елементів – складні слова, компонент яких, що повторюється, існує як самостійна лексична одиниця (chouchou – улюбленець, серденько); редуплікації – експресивні словоформи, що являють собою нарощування слова шляхом повторення першого складу (guéguerre – чвари, маленька війна, fofolle – пришелепкуватий, з привітом); часткові редуплікації – складні слова зі зміною у другому компоненті (fric-frac – наліт, пограбування, méli-mélo – плутанина).

Серед редуплікативних утворень, що зустрічаються у ЗМІ, велика частина являє собою емоційно-оцінні найменування предметів повсякденного побуту. Наприклад, bouis-bouis – забігалівка, teuf-teuf – драндулет. У заголовку серйозної статті, де мова йдеться про збільшення витрат на утримання автомобіля останній названий teuf-teuf.

Fric-frac sur les teuf-teuf – Крадіжка драндулету.

Що стосується слів teuf-teuf і fric-frac не можна не відмітити особливу роль їх звуконаслідувальної форми, що супроводжує акустичний ефект. Саме завдяки цьому звуконаслідувальні слова – експресивні синоніми нейтральних літературних слів – нерідко конкурують на сторінках газет зі словами абстрактного значення, які позбавлені конотацій.

За свідченням газети «Монд» слово bla-bla («пусті балачки») було «винайдено» П’єром Беларом, журналістом із сатиричного щотижневика «Канар аншене». Численні приклади його вживання у пресі свідчать про те, що журналісти схвалили таку інновацію, а Французька Академія включила його в 1978 році у свій словник і до цього часу використовується.

Evidement tout le monde sait parler derrière un bureau. Assez de bla-bla-bla: on veut du travail pour les jeunes. – Очевидно, усім відомо, як ведуться розмови у робочому кабінеті. Лише пусті балачки: в цьому полягає робота молоді.

«Quelle est cette partie «théorique»? C'est du bla-bla-bla», me réponds-il. – «Це «теоретична» частина? Це називається з пустого в порожнє», відповідає мені він.

Цей неологізм не лише укоренився в усному і писемному мовленні, але й «виробив» похідні: blablater – базікати, blablateur – базіка.

Також певну експресію створює особлива виразна ономатопія, що імітує крики тварин. У французьких ЗМІ такі слова нерідко набувають другорядні значення, вносячи оригінальність в репертуар експресивних засобів. Наприклад, у передовій статті:

Les Français sentent confusément ou non que, pour l'essentiel, le radiotélévision est, comme on dit, «porteuse» de ronron policien des palais officiels. – Французи відчувають плутанину і по суті, як вони говорять, радіо і телебачення є муркотінням чиновників, що засідають у своїх кабінетах.

Переможні крики з приводу вдалого виступу французької футбольної команди позначені словом cocorico:

Cela repose des cocoricos des autres animateurs, et surtout des éternels applaudissements de commande, qui traduisent l'autosatisfaction générale. – Це чути крикиінших футбольних вболівальників, нескінченні оплески команди, що виражають загальне задоволення.

Аналізуючи вживання редуплікативних слів в ЗМІ можна виділити групу лексем, головним призначенням яких є вираження оцінки. Характерно те, що різко переважає негативна оцінка:

Bébête – «дурненький», «дурнуватий». Cela п'interesse que les adeptes du bébête show politique. – Це не цікавить нікого, крім послідовників дурнуватогополітичного шоу.

Сисиl – «глупуватий», «безглуздий», «нудотний». Elle a un langage de petit oiseau, un peu cucul. – Вона може імітувати мову птахів, трохи безглуздо.

Zozo – «придурок», «придуркуватий», «безглуздий». Ces zozos pourraient gêner voir entraver notre campagne de tirs. – Ці придурки можуть втручатися у починання нашої кампанії.

На газетних сторінках можна знайти словоформи, в яких уловлюється новий смисловий відтінок по відношенню до тематики вихідного слова. Так, «guerre» – «війна», «guéguerre» – «маленька війна», «боротьба через дрібниці» – «несправжня війна».

La guéguerre dans les couloirs des chaînes du service public. – Сутичка в кулуарах громадських установ обслуговування.

У мовній формі guéguerre сама ідея війни наближається до побутового рівня.

У ЗМІ в ряду іпостасей сучасної французької жінки значаться «справжня жінка» – la femme-femme (абсолютна редуплікація), «слабка стать» – la femmefaible (атрибутивне поєднання), «молодичка» – la femmelette (емоційно-оцінне функціональне утворення), «непрацююча жінка» – la femme au foyer (стійке поєднання).

Сучасною тенденцією розвитку редуплікативних форм у французькій мові є ще один вид абсолютної редуплікації значимих елементів – підсилювальне повторення. Це явище спостерігається у класі прикметників. Подвійне слово називає ту ж ознаку, що і просте, але підкреслює більш високу ступінь цієї ознаки. Наприклад, copain-copain – інтенсивна словоформа від copain – приятельський. Функціонально-семантичні особливості форм типу copain-copain, joli-joliдозволяють припустити їх кінцеву лексикалізацію і перетворення у самостійні номінативні лексичні одиниці. У тексті газети зустрічаються і вільні лексичні повтори, що виконують ту ж інтенсифікуючу функцію.

Les camarades auront compris qu'il ne s'agit plus de prêcher «prêchi-prêcha» – Товариші зрозуміють, що не треба вдаватися до пустих балачок.

Лексичні повтори являють собою «стандартну» реакцію мовця на певну ситуацію, що достатньо часто повторюється. Вони володіють певною стійкістю,відтворюваністю форми. Наприклад, найбільш часто зустрічаються вислови boucler la boucle («зробити петлю», пов'язано з авіаційною термінологією), la boucleest bouclée. В газетному варіанті цей повтор дуже переосмислений.

Toutes les actions reviennent dans le réticule de l'Etat. La boucle est bouclée – Держава знову займається усіма колишніми справами. Діло зроблено.

C'est une conclusion qui, en quelque sorte, boucle la boucle de cette histoire de l'Etat – Це рішення, y деякій мірі, ставить крапку у цій історії з державою.

Як видно, зворот boucler la boucle вживається для опису ситуації закінченості (того, що по реальному стану речей може, має бути закінченим).

Так одним із популярних виразів на сторінках газет є вираз l'arroseur arrosé, що описує «перевернуту» ситуацію, коли суб’єкт дії стає його об’єктом (у деякому сенсі жертвою, оскільки потерпає від наслідків дії, які раніше створював сам на себе).

La position de cet organisme, crée par le président de la République, n'est-elle pas une illustration de l'arroseur arrosé? – Позиція цієї організації, створена президентом, чи це не яскравий приклад того, як можна стати жертвою власних махінацій?

В усному мовленнєвому узусі спостерігається немало фразеологічних поєднань, що стали кліше, що виникають у мові там, де повторюється стандартна ситуація. Gangsters à gangsters et deme – на зловмисника знайдеться ще більш злий зловмисник.

Метафора є одним з найважливіших засобів вираження експресії при перекладі. С. І. Ожегов називає метафорою: 1) вид, тропу, 2) приховане образне уподібнення.

Популярними у французьких засобах масової інформації є образні метафори:

Zinédine Zidane, la légende ternie – легенда заплямована.

Il a taché son dernier Mondial, définitivement – Безумовно, останній чемпіонат світу заплямував його репутацію.

Il a cassé sa légende – Він зламав себе, як легенду.

Ségolène Royal a appris à respirer le parfum des roses en évitant de se piquer à leurs épines – Сеголен Руаяль навчилася вдихати запах рози, уникаючи їх колючих шипів.

Також часто вживається когнітивна метафора. Так безславне видалення Зідана асоціюється із сумною дорогою без виходу:

triste voie sans issue – сумний глухий кут;

un gisement de générosité et de convivialité – резервуар щедрості і дружби;

a l'orée du ХХе siècle – наприкінці XX століття;

au centre du plan de lutte – y розпал боротьби;

d'emplois a développer – це невичерпне джерело нових робочих;

dans ce paradis de verdure – y зеленому раю;

la palme revient aux Etats-Unis avec 870 kg par habitant et par an – пальма першості по відходам належить США, де на душу населення щорічно їх приходиться 870 кг;

pléthore de directives – ціла низка директив;

Метонімія (від грецьк. metōnymia – перейменування) – троп або механізм мови, що складається з регулярного або оказіонального переносу імені з одного класу об’єктів або одиничного об’єкта на інший клас або окремий предмет, який асоціюється з даним за залученістю в одну ситуацію.

formule qui п'a pas de droit de garde pour l'actionnaire – формула, яка не має права на те, щоб акціонери спостерігали за нею;

la légende de photo qui l'accompagnait – легенда фотографії, що супроводжувала її.

Різновидом метонімії є синекдоха, тобто вживання назви частини предмета у значенні його цілого:

Частина – ціле:

Le groupe a vu partir en fumée plus de 30 milliards de dollars – Група побачила, як вивітрились більш, ніж 30 мільярдів доларів.

cet argent peut venir de l'Etat – ці гроші можуть повернутись від держави;

le sang chaud – гаряча кров;

les épaules voutées – опущені плечі;

Матеріал – місце:

Zizou a confondu la pelouse du stade Olympique avec le bitume des combats de rue, triste voie sans issue – Зізу сплутав газон Олімпійського стадіону із вуличними боями – глухий кут.

Гіпербола – вид тропа, стилістична фігура явного і навмисного перебільшення для посилення виразності і підкреслення сказаної думки. Гіпербола дуже розповсюджене явище у французьких ЗМІ.

depuis des millénaires... – протягом тисячоліть;

d'une centaine de points info-énergie en France – біля сотні інформаційних пунктів, що розповідають про енергетику;

c'est la première fois qu'une réponse globale de la biologie de l'océan – вперше глобальна відповідь на питання про біологію океану.

Гіпербола у вигляді прикметника з підсилювальним прислівником plus (най):

des plus gros – найбільший; les plus téméraires – найсміливіший; la plus célèbre du monde – найвідоміша y світі.

Також нерідко вживається літота. Літота – це протилежний до гіперболи троп. Наприклад,

personne п'est capable de donner une véritable définition – ніхто не може дати чіткого пояснення.

Антитеза – це стилістичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних думок або образів для підсилення враження.

des plus gros, avec les véhicules en fin de vie et les produits électriques et électroniques, aux plus petits... – від найкрупніших, таких, як старі автомобілі і побутова техніка, що відпрацювала, до найменших...

un objectif ambitieux qui implique a la fois d'amplifier la production de cette dernière et de réduire la consommation totale d'énergie – це спричиняє як збільшення кількості зробленої таким чином електроенергії, так і зменшення її споживання в цілому.

Гострота характеру конфлікту між двома футболістами виражається й засобами опозиції, зокрема, антитезою у надпису під фото: Tête haute/Tête basse – гарячі голови. Емотивну прагматику у даному випадку підсилено ще й тим, що тут поєднано вербальну й візуальну інформацію.

Лексемі, що містить у собі сему «нижча істота» une bleussaille та метафорі tête brûlée протиставляються епітети, що позначають досвідченість Зідана expérimenté,та, водночас, невластивий йому стан timide: [...] c'est une faute digne d'une bleussaille ou d'une tête brûlée que l'expérimenté et timide Zizou quitte la scène. Емотивність та прагматика цього контексту набуває особливої експресивності завдяки вживанню арготизму une bleussaille та сленгової власної назви Зідана Zizou.

У наступному контексті протиставляються епітети obscur/jaunes, які несуть у собі подвійне семантичне й емотивне навантаження. З одного боку, вони є кольороназвами, і ми маємо тут опозицію між ахроматичним холодним obscur та хроматичним теплим кольором спектру jaune. А, з іншого, як видно, у цьому випадку вони втрачають свою колірну сутність і набувають метафоричного значення: obscur у перенесеннях символізує собою щось лихе і навіть нечисту силу, ajaune у даному випадку є складником футбольного терміну carton jaune: Zidane a été rattrapé par le côté obscur de la force qui sommeillait en lui et s'était déjà manifestéen phrase de qualifications (deux cartons jaunes).

Інший контекст базується на протиставленні прізвища Zidane та прізвиська, утвореного внаслідок звукової асоціації Zizou: Zidane est arrivé en Allemagne et tousceux-la espéraient Zizou. Вживанням сленгових власних імен автор підкреслює свою одностайність із читачем, оскільки прізвиська футболістів зумовлюють лише позитивне сприйняття того чи іншого гравця. Цією опозицією автор показує не лише своє, але й розчарування уболівальників від невиправданих сподівань.