Д. п. н. Секрет І. В., Сікарьова Н. Г.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОМУ МЕДІА ДИСКУРСІ

З розвитком англомовного економіко-політичного медіа дискурсу комуніканти усе більше звертаються до застосування таких засобів виразності, які б здійснювали якомога потужний комунікативний ефект. Особливе місце у лексикологічному репертуарі підвищеної експресивності посідають фразеологічні одиниці (ФО). Однак, як у повсякденному спілкуванні, так і комунікації медіа дискурсу, застосування ФО часто здійснюється в особливий авторський спосіб – через трансформування вже відомих ФО у нову форму з наданням декілька зміненого змісту. Як нові авторські утворення, трансформовані ФО привертають особливу увагу як з точки зору семантики та семіотики, так і з позиції перекладознавства, оскільки потребують певного творчого підходу від перекладача.

З огляду на актуальність проблематики метою даного дослідження є вивчення структурно-семантичних трансформацій фразеологічних одиниць в англомовному економіко-політичному медіа дискурсі.

За останні десятиліття з'явилася низка праць, присвячених фразеології сучасної англійської мови, в яких висвітлювалися структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць (А. Григораш, М. Ковальчук, М. Коціпак, О. Халабузар, М. Сорокина, Н. Бабенко, О. Педа). Нині залишається актуальною проблема класифікації видів трансформацій фразеологічних одиниць та їхньої комбінаторності. Крім того, виникають питання стосовно ролі концептуальних i комунікативно-прагматичних чинників фразеологічних трансформацій. Всебічний інтерес до детального багатоаспектного вивчення структурно-семантичної трансформації фразеологізмів свідчить про невичерпність даного мовного явища й підтверджує доцільність інтегрованого підходу до його аналізу.

Базовим чинником для розвитку фразеологічної семантики можна назвати концепцію автономності фразеології. Згідно з цією концепцією фразеологія розглядається як «традиційна єдність системних відношень між компонентами фразеологічних одиниць та фразеологічних одиниць між собою на основі їх структурно-семантичних особливостей» [4, с. 27–28]. Ця концепція була покладена в основу подальших досліджень із фразеології.

Наразі розглянемо такі типи трансформації ФО як: вклинення, розширення складу та відсікання частини ФО [5].

Вклинювання. Це прийом конкретизації значення ФО, який полягає в появі нової лексеми з уточнюючим значенням при іменниковому або ад'єктивному компоненті ФО. Наприклад, вираз «feel like million dollars» зустрічається у реченні «When we are wearing it we feel like the proverbial million dollars, giving usconfidence, no matter what the event» – «Коли ми одягаємо це вбрання, то виглядаємо на мільйон доларів, і це дає нам впевненість, незалежно від приводу» [6].Розширення складу ФО детерміноване появою препозитивного прикметника proverbial, який конкретизує значення компонента milliondollars, що виявляє всередині ФО ознаки слова з власним значенням.

«An Englishman’s home is his rented castle» – Дім англійця – його орендована фортеця [6].Розширення даного фразеологізму an Englishman’s home is hiscastle обумовлене появою препозитивного прикметника rented, який реалізує вклинювання.

Розгортання. Даний термін запроваджується В. Мокієнком, та розуміється як поява додаткових смислів у семантиці висловлювання, де актуалізується ФО з даним видом трансформації [2, с. 29]. На відміну від прикладів із вклинюванням, у випадках із розгортанням спостерігаємо розширення структури базової ФО в цілому, а не завдяки модифікації одного або двох компонентів: елемент, що включається, часто має структуру фрази, а не лексеми, крім того, він семантично співвідноситься зi значенням ФО в цілому, а не зi значенням одного з компонентів. В. Бондаренко розуміє термін розгортання як збагачення смислу, розгорнутеексплікування ФО [1, с. 9]. Наприклад: «Thanks most perhaps to the cherished national belief that an Englishman-and an Irishman's- home is his castle and that thestate has no business interfering in their bedrooms» – «За це найбільше треба дякувати вірі людей у те, що дім англійця – як і ірландця – його фортеця, тому влада не має ніякого права контролювати те,що відбувається у людини у спальні» [6]. У даному випадку розширення складу фразеологізму було досягнуто введенням присвійної конструкції an Irishman's.

Robert Bartlett says this has led to a big increase in the private rented sector and a greater acceptance that an Englishman's home may no longer be his castle –Роберт Бартлет каже, що це призвело до підвищення орендної плати у секторі приватного житла та бо більш повного розуміння, що дім англійця, можливо, більше не його фортеця [7]. Розширення складу фразеологізму у цьому випадку досягається введенням заперечної конструкції з модальним дієсловом, що підкреслює імовірність описаної ситуації.

Приклади подібного розгортання є проявом суперечності між роздільно-оформленістю ФО та її семантичною цілісністю, у результаті чого спостерігаємо послаблення об’єднаності компонентів і збільшення їхньої семантичної автономії, що, у свою чергу, призводить до семантичних змін.

Відсікання частини ФО. В іншу групу А. Туболєва виділяє ФО, у яких трансформації детерміновані скороченням складу. Дослідниця виділяє два підвиди скорочення компонентного складу ФО, які відрізняються структурно, а також характером спостережуваних семантичних змін. Перший підвид становить відсікання частини ФО, тобто відбувається зменшення лексичного складу ФО. Другий підвид скорочення – це стягнення базової ФО у структуру, що функціонує в реченні як складне слово, але його склад в порівняно з базовою ФО залишається незмінним [5].

Аналіз даного виду фразеологічних трансформацій показує, що він є особливо характерним для прислів'їв, причому відсікатися може значна лінійна частина прислів'я, так що залишаються лише компоненти, які найбільш концентровано реалізують концепт, виражений базовою ФО. Тобто поза межами відсікання залишається частина ФО, яка саме й втілює фразеологічний образ. Наприклад: «All work and no play education regime «is a recipe for discouraging children» –«Освіта без задоволення та втіхи – вірний засіб довести дітей до розпачу» [6]. У даному фрагменті спостерігаємо відсікання кінцевої предикативноїчастиниприслів'я all work and no play makes Jack a dull boy. Таке використання можна пояснити,зробивши семантичний аналіз скорочуваного прислів'я та виділивши «архісеми» за методикою C. Mошіашвілі [3, с. 67]. Дані архісеми відбивають предметно-логічний зміст ФО. В аналізованій базовій ФО чітко виділяються дві «архісеми»: all work and no play– довга або виснажлива робота без розваги; makes Jack a dull boy – не приводить до ycпixy. У даному випадку автор обрав номінативну архісему, з очевидною фразеологічною образністю, що забезпечило експресивність контексту. Друга архісема зазнає відсікання завдяки тому, що дане прислів'я широко відоме в цілому, а також через те, що вона не має особливого інформаційного значення для подальшого контексту.

Отже, підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що основними типами структурно-семантичних трансформацій фразеологічних одиниць в англомовному економіко-політичному дискурсі є вклинювання завдяки появі нової лексеми з уточнюючим значенням при іменниковому або ад'єктивному компоненті ФО, розгортання через розширення структури базової ФО в цілому, а також відсікання: а) через зменшення лексичного складу ФО; б) стягнення базової ФО у структуру, що функціонує в реченні як складне слово.

Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення прийомів та стратегій перекладу трансформованих ФО англомовного економіко-політичного дискурсу українською мовою.

Список використаних джерел:

1. Бондаренко В. Т. О лексическом варьировании пословично- поговорочных выражений в свете фразеологической переходности / В. Т. Бондаренко // Переходные явления в области лексики и фразеологии русского и других славянских языков: мат. Междунар. симпозиума 21–23 мая 2001 г. Великий Новгород. – Великий Новгород, 2001. – 354 c.

2. Мокиенко В. М. Противоречия фразеологии и ее динамика: автореф. дис. на соиск. степени док. филол. наук / В. М. Мокиенко. – Л., 1976. – 24 c.

3. Мошиашвили С. А. К вопросу об актуализации фразеологических единиц. Проблемы семантики фразеологических единиц: сб. науч. трудов / С. А. Мошиашвили. – Иркутск, 1996. – 324 c.

4. Савицкий В. М. Английская фразеология: проблемы моделирования / В. М. Савицкий. – Самарск. Гос. ун-т. – Самара: Изд-во Самарск. Ун-та, 1993. – 171 с.

5. Туболєва А. О. Структурно-семантичні трансформації у фразеологізмах сучасної англійської мови, детерміновані розширенням і скороченням компонентного складу [Електронний ресурс] / А. О. Туболєва // Актуальні проблеми філології. – 2011. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/index.php/filologiya/31/1898-strukturno-semantichni- transformaci%D1%97-u-frazeologizmax-suchasno%D1%97-anglijsko%D1%97-movi-determinovani-rozshirennyam-i-skorochennyam-komponentnogo-skladu.html

6. The Times – Офіційний сайт видання «TheTimes» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/

7. The BBC News – Офіційний сайт видання «TheBBCNews» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/news/