Науковий керівник: к. філол. н., Романюха М. В.

Шевчук Н. О.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Швидкий розвиток усіх галузей медицини на межі ХХ–ХХІ століть зумовив необхідність максимально точного й правильного використання спеціалізованої термінології, без якої неможлива ефективна фіксація та передача наукової інформації. Термінознавство як між предметна галузь лінгвістики перебуває на перетині мовознавства, логіки, інформатики та певних сфер застосування термінолексики (в нашому випадку це медична термінологія). Це визначає її специфічний характер, відображений й у самій термінологічній лексиці, яка у зв’язку з науково-технічним прогресом інтенсивно розвивається та легко піддається стандартизації. Поняття «терміна» «терміносистеми» досліджувалось багатьма перекладознавцями: С. В. Гріньовим, О. В. Суперанською, Р. Ф. Проніною, М. Н. Володіною, Г. П. Мельниковою, Б. Н. Головіним, Л. С. Бурхударовим, С. Л. Мішлановою та Л. М. Алексєєвою. Отже, термін – це спеціальна номінативна лексична одиниця (слово чи словосполучення) спеціальної мови, яку приймають для точного найменування спеціальних понять. Під терміносистемою ми розуміємо впорядковану велику кількість термінів з зафіксованими відношеннями між ними, які відображають відношення між термінами, що називають ці поняття.

Аналіз і переклад англійських термінів галузі медицини доводить, що в багатьох випадках пріоритетним стає визначення денотату терміна у галузі. За відсутності словникових відповідників, тлумачень у словнику медичних термінів або енциклопедії чи іншої допоміжної інформації у джерелах термін підлягає аналізу в інших контекстах.

Серед лексичних трансформацій для перекладу досліджуваних одиниць найчастіше використовуються прийоми додавання і заміни (конкретизації, диференціації, смислового розвитку, цілісного перетворення, описовий переклад). Так, наприклад, прийом додавання – тип перекладацької трансформації, заснований на відновленні при перекладі опущених у вихідній мові «доречних слів»: premarket regulatory pathway – система нормативних вимог для випуску товару на ринок. Дане сполучення ще не зафіксоване у словниках у силу того, що позначає реалію системи охорони здоров’я США, зокрема тут задіяна провідна організація (FDA), яка надає ліцензії, дозвіл і загалом контролює ринок медичного обладнання і препаратів з метою захисту прав виробників і споживачів. Компонент ‘premarket’ у складі інших багатокомпонентних термінів перекладається здебільшого контекстуально. Головний компонент ‘pathway’ має досить широке значення і буде перекладатися в залежності від інших складових сполучення, від сполучуваності слів і синтаксису мови перекладу. Для збереження стилю та економії мовних засобів доцільніше використати калькування для означуваного компоненту ‘premarket’, словниковий відповідник для ‘regulatory’ і контекстуальний відповідник для ‘pathway’.

Щодо вилучення ( лексична трансформація протилежна додаванню, яка полягає в усуненні слів, які створюють в тексті перекладу семантичну надлишковість):dose cohort – група пацієнтів, що приймають участь у клінічних випробуваннях. No dose escalation or reduction will be allowed within a dose cohort доцільніше вдатися до вилучення компоненту ‘dose’, щоб уникнути тавтології, а головний компонент відтворити методом транскрибування Забороняється підвищувати чи зменшувати дозу у межах когорти.

Заміна, або конкретизація (називається заміна слова або словосполучення вихідної мови з ширшим предметно-логічним значеним словом і словосполученням мови перекладу з вужчим значенням)–найбільш розповсюджений і різноманітний вид перекладацької трансформації. Rapid public notificationsystem – система швидкісного оповіщення споживачів. Компонент ‘notification system’ має усталений словниковий відповідник і є головним компонентом сполучення, який являє собою складений атрибутивний термін, і перебуває у постпозиції відносно своїх двох залежних компонентів. Семантика усьогосполучення зберігається в обох варіантах: «швидкісна система оповіщення населення» і «система швидкісного оповіщення населення». Можна застосувати також конкретизацію для перекладу означального компоненту ‘public’ – «споживачів», адже мова йде про оповіщення досить певного кола населення про небезпеку потрапляння на ринок неякісних або зіпсованих харчових добавок.

Генералізація (називається заміна одиниці вихідної мови, що має вужче значення, одиницею мови перекладу з ширшим значенням, тобто перетворення, зворотне конкретизації) – ще один прийом, який використовують при відтворенні медичних термінів: a complex genomic landscape – хвороба має комплекснегеномне підґрунтя/комплексну геномну картину.

Смисловий розвиток і цілісне перетворення (називається заміна слова або словосполучення вихідної мови одиницею мови перекладу, значення якої логічно виводиться зі значення початкової одиниці) терміну може також відбуватися при перекладі: false-positive urine cannabinoid test results – псевдопозитивні відповіді/результати аналізів сечі на каннабіноїди.

Переклад медичних термінів вимагає від перекладача достатнього рівня обізнаності у відповідній галузі знань та чіткого дотримання норм мови перекладу. Смислове значення терміна в медицині лише тоді стає загальним надбанням, коли воно зафіксоване за допомогою чіткого терміна, що не припускає різних тлумачень, є простим та однозначним.