Фролова А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Тема даної роботи – особливість та труднощі перекладу юридичних термінів. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що робіт, присвячених перекладу юридичних термінів з російською українською мовою чи навпаки практично немає ні у вітчизняному, ні у російському перекладознавстві. Між тим, це, на наш погляд, дуже важлива проблема. Переклад у праві не лише відіграє роль посередника між різними правовими культурами, а стає невід’ємною складовою такого складного суспільного механізму, як національне та міжнародне право, адже на практиці перекладачі не просто передають тексти, але й створюють нові еквіваленти та надають професійні коментарі, які впливають на подальший розвиток правничої думки, сприяють унормуванню правничої термінології тощо. Головна специфіка юридичного перекладу зумовлюється передусім особливостями правничої мови і комунікації. Крім того, у період оновлення в Україні правотворчої бази, підвищення значення ефективного мовного опрацювання текстів актуальним є питання щодо залежності правильного тлумачення від мовного оформлення документів.

Переклад правничих текстів вимагає не лише особливо обережного ставлення до передачі змісту документа, а й ретельного добору українських відповідників юридичних термінів. Помилки у перекладі, внаслідок яких змінюється значення, звужується чи розширюється сфера застосування визначень та положень документа, роблять цей документ юридично невідповідним оригіналу. Відтак і можливість застосування документа в правничій практиці стає сумнівною, може призвести до важко передбачуваних наслідків.

При читанні законодавчих актів привертає увагу неоднозначність вживаної термінології. Невпорядкована термінологія негативно позначається на якості закону, породжує безплідні спори у теорії і на практиці. Тим більш вона неприпустима при викладенні поняття злочину, яке в кримінальному законодавстві є основоположним.

На жаль, у деяких нормативних актах, прийнятих за останні роки відповідними органами законодавчої влади трапляються непоодинокі випадки неправильного вживання українських правових термінів, що ускладнює як їх тлумачення, так і застосування. Наприклад, у теорії кримінального права і в правозастосовній практиці термін діяння вживається у двох випадках.

По-перше, для позначення злочину в цілому, тобто злочинного діяння, яке являє собою єдність фізичного та психічного.

По-друге, для позначення одного з елементів об’єктивної сторони складу злочину – дії чи бездіяльності як активної або пасивної форми поведінки.

Такі та інші розбіжності у термінології можуть мати негативні наслідки при підготовці кримінальних кодексів. Труднощі при перекладі відповідників в українській мові до російського терміна зумовлюються такими причинами:

1. До однозначного російського терміна додається два і більше аналогів, що перебувають між собою в синонімічних відносинах:

Согласно приказу –згідно з наказом, відповідно до наказу.Изнасилование– насилування, примушування, гвалтування. Истязание– катування, мордування, муки. Итог– результат, підсумок. Сыщик– нишпорка, детектив. Пошлость– вульгарність, непристойність, банальність. Вымагательство – здирництво,вимагання. Попытка– спроба, намагання. Привлечение–притягнення, залучення. Привлечениев качестве обвиняемого – притягненняя к обвинуваченого.Привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении – залучення неповнолітніх до участі у злочині. Содержание –утримання, тримання, зміст.Содержаниев заключении– тримання в ув’язненні. Пожизненное содержание – довічне утримання. Содержание приговора – зміст вироку. Содержание подстражей – утримання під вартою. Связь– зв’язок, відношення, стосунки. Супружеская связь – подружній зв’язок. Связь между людьми – відношення між людьми. Личная связь – особисті стосунки.

2. Неточність російського терміна відтворюється українським відповідником: 

Без промедления– не гаючи часу. Представился удобный случай – трапилась нагода. Разыскиваемый преступник – злочинець, що перебуває у розшуку. Сложившаяся ситуация – ситуація, що склалась. По имеющимся сведениям – за даними, що мають місце. Убийство из корыстных побуждений – вбивство з корисливих мотивів. Добровольный отказ от окончания преступления –добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Таким чином, з огляду на специфіку функціонування юридичної термінології, яка використовується фактично в усіх сферах життя, слова та словосполучення в перекладі з російської українською мовою мають бути правильно відтворені особливо в законодавстві, оскільки вони регулюють правові відносини. Потреба у такому перекладі особливо актуальна, адже неправильно перекладений термін втрачає своє значення у юридичному тексті.