Спецпроект-2011. Поступившие работы. Секция "Экономические науки"

Dobromirova O.V., Ivanov R.V., Goncharova Y.S.
Features of anti-crisis policy of leading world powers

Климик Г.В., Моцар О.В.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ АПК

Климик Г.В., Цимбровська А.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «АГРОФІРМА «БАЙС-АГРО» УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Климик Г.В., Ілларіонов В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ В ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ГАЛУЗІ

Климик Г.В., Неминущий О.В.
СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗЕД

Климик Г.В., Полєвщиков А.А.
СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Климик Г.В., Жмелюк Т.О.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЛОДОКОНСЕРВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Экономическая теория и история экономической мысли
Вьюшкова Т.С.
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Макуха С.М
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Маслак В.І., Литвиненко Я.О.
ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ КРЕМЕНЧУКА ДЛЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КІН. ХVІІІ – І ПОЛ. ХІХ СТ.

Мизернюк Я.В., Винтул О.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ

Михайлов М. В.
ИНФРАСТРУКТУРА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ

Титарь О.А.
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ХХI ВЕКЕ

2. Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Mykhalchenko I.G.
THE MEANING OF GLOBAL GOVERNANCE

Антипенко Д.В., Михалёва Е.В.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Білик М.І., Остафіль О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ЯК БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Волкова Н.Н., Муллин А.В.
СТАНДАРТ ISO/IEC 17020 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

Гладич М.О.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ

Горбачук В.М., Помазан В.Є.
ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ОЗБРОЄНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ УКРАЇНИ ТА СУСІДНІХ ДЕРЖАВ У 1992– 2008 РР.

Господінова О.І.
ВИБІР ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК ПРІОРИТЕТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Гуня Л.М., Лихочвор Л.Я.
КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Ипполитова А.А.
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - БАЗИС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИНГАПУРА

Притикіна О.Л., Дутчак Ю.В.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТНК

3. Экономика и управление национальным хозяйством
Бодина Ю.Н.
АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В УПРАВЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ

Демьяненко С.К., Криворак А.Д.
ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА ЭНГЕЛЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дронь Ю.П.
СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

Дубровская И.В.
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЫМ ФОНДОМ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Захарчук Я.В., Рябко Г.А. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ
МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ, ЯК СКЛАДОВОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Корольова Н.В., Бесарабов В.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Матюша В.О.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Неверова Т.А., Бочарова А. В.
СПЕЦИАЛИСТЫ-ДОКУМЕНТОВЕДЫ НА РЫНКЕ ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Петрусь Н.Р., Лесняк О.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Ховрак І.В., Литвиненко Я.О.
РОЗВИТОК ТРИРІВНЕВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

4. Экономика и управление предприятиями
Берест М.М., Андросова К.Д.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Босенко А.В.
Удосконалення управління і оподаткування підприємств агропромислового комплексу

Браславська О.В.
АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бричко А.М
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Голобородько Ю.Л., Іванова К.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гринчук І.А.,Гулько Л.Г.
МОНІТОРИНГ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Загоруйко С.В., Габора Л.Ю.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ»

Ионов Д.Е., Мурзин А.Д.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Курець В.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Либина М.А.
ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ

Малиш І.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ ІМОВІРНІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Мельничук К.В., Балахтар В.В.,
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМНТ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Мохонько Г.А.
ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Приварникова И.Ю., Васюченко К.О.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОНОВЛЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

Савенко І.В., Іванова К.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Семенюк Н.О.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ»

Сівашенко Т.В., Сівашенко А.С.
БАЗИСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Сіднєва Ж.К.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Спірідонова К.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НИХ

Ткачук Л.М., Нартовська Є.Ю.
ЯКІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ткачук Ю.М., Трифонова О.В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ТОЧКИ ЗОРУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Хараман П.С.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Челпанова М.М.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Черевик Н.В., Таран А.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕБУДОВИ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

Черчата А.О., Матвєєва Є.С.
ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5. Развитие производительных сил и региональная экономика
Ворошан А.Д.
РЕГІОНАЛЬНА НЕГЕНТРОПІЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Галяс В.І.
ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Долганина В.С., Зубова Т.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Дьоміна М.В., Іванова Т.Л.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Окорський В.П., Цецик Я.П., Копейка І.М.
КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНОГО НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Погарцев О.В., Макарова Т.В., Плотнікова Т.В.
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

Приварнікова І.Ю., Руженцев О.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Романець І.В., Коцюбинська С.С., Гончаренко Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Салівончик О.М.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

6. Экономика природопользования и охраны окружающей среды
Борейко В.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

7. Демография, экономика труда, социальная экономика и политика
Слынько Н.А.
СУЩНОСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Ткаченко І.В.
ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

8. Деньги, финансы и кредит
Витвицька О.Є., Остафіль О.В.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Губачов В.П., Жук Ю.О.
МЕТОДИ, ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ ТА ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ м. ПОЛТАВА)

Довгань Ж.М.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ РОЗГАЛУЖЕНОСТІ ФІЛІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ БАНКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Кучерівська С.С., Сенишина Ю.О.
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ

Лемеш А.С., Черевик Н.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Приступа О.Ю.,Петик М.І.
ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ

Следзевич А.Я., Грін О.В.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

Щевелева Л.С., Янов В.В.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Окунцева Я.О.,Черевик Н.В.
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Семенюта В.В., Шабельна А.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Сиротюк Г.В.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

Черевик А.М., Касич А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

10.   Статистика
Барабан О.А.,Ільїнський В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОБСЯГІВ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

11.   Математические методы, модели и информационные технологии в экономике
Kuznetsova M.A., Romaniukha Y.A., Goncharova Y.S.
INPUT-OUTPUT MODEL AS EFFECTIVE TOOL AGAINST CRISIS

Исламутдинов В.Ф.
ЭНТРОПИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ

Сторожев С.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ КОЛИВАНЬ РІВНІВ КОРУПЦІЇ

Сулейманова Л.Р.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Тихоненко К.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ СЮРВЕЄРСЬКИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІІ