"Наука в информационном пространстве - 2011". Сектор педагогики, психологии и коммуникативистики

СЕКТОР ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ

Артеменко Н.А., Исаева Т.Н. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Безшкура А.Ю. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАСОБИ ЙОГО УПЕРЕДЖЕННЯ І ВИРІШЕННЯ

Белоножко А.В., Лавренчук О.М. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Бойко Г.М., Волошко Л.Б. МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Вечирко М.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Запорожцева Ю.С. МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Зарва В.А. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Исаханова А.А. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ ЛИЧНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ

Ищенко А.М. ВОСПИТАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ: СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС

Каліна К.Є. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ВНЗ (історичний аспект)

Красельникова Т.Ю. ЕЗОТЕРИЧНІ ЗНАННЯ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

Кунгурова О.Г. СТРУКТУРА «ШКОЛА-ВУЗ» НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Лобас В.М., Оборнев Л.Е., Дорохова Е.Т., Оборнев А.Л., Попов С.В., Попова М.В. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ И НОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Новик Л.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Орлова О.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ УЧНІВ

Рева А.О. ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Ревенчук І.А. РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТЯНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Романова М.А. СПЕЦИФИКА ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Рудницьких О.В. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КИТАЙЦЯ В ІНШОКУЛЬТУРНОМУ СРЕДОВИЩІ (на матеріалі навчання англійській мові в українських ВНЗ)

Скляр Е.Ю., Артеменко Н.А РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ КОЛЛЕДЖА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

Соколова Е.А. ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Стех Є.А. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сулейманова В.Р. КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ К АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВТУЗ

Трякіна О.О. КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Черныш И.В. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РФ

Шевченко В.Я., Прокубовская А.О., Чернякова Т.В. О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ И НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

Шешукова О.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНТВА