"Наука в информационном пространстве - 2011". Экономический сектор

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Sedelnikov A.V., Khnyryova E.S., Kutuzova Y. M., Klimacheva I.A. DYNAMICS OF PRODUCTION INDICES OF SUBSECTION DA IN SAMARA REGION IN TIMES OF CRISIS

Vinnikova L.V., Kozakova A.I. FOREIGN INVESTMENTS AS A MOVER OF UKRAINIAN INTEGRATION INTO THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Vinnikova L.V., Tsipan I.M. TAX HARBORS

Алмашій Я.І. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Безверха І.А. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПОРТУ

Богданова М.В., Фещенко В.В., Щеликова Н.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бодина Ю.Н. ГЕНДЕР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИИ

Бурлуцький С.В. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У МЕЖАХ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Бушуева Н.Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ ГОРОДОВ

Буян О.А. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Вирченко Е.Г. ПРИМЕНЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОНЦЕПЦИИ BPM (BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMEN) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Висоцький І.А. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ДИСКУСІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ

Віннікова Л.В., Давиденко В.М. MODERN TENDENCIES IN DEVELOPING THE INTERNATIONAL TRADE

Глухова М.Н. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ

Гнилякевич І.З., Волошин С.В. МЕХАНІЗМ СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

Гончар В.П. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гончар О.В. ҐРУНТОВНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Гуменна К.Р. АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Дерій Ж.В., Зосименко Т.І. МІСЦЕ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

Джур О.Є. СИНЕРГЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

Добровольська Н.С. ПОБУДОВА КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ

Драчева В.И. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Животенко В.О. ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Захарова И.А., Ломтев А.В. АУТСОРСИНГ И АУТСТАФФИНГ

Зламанюк Т.В. ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ионов Д.Е., Мурзин А.Д. РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

Іванечко Н.Р. ВИКОРИСТАННЯ СРМ-СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Іванова О.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ

Кіняк Г.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Князєва О.А. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Коваленко Г.В. РОЗВИНЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Кондратюк Ю.А., Чарыкова М.К. ОРГАНИЗОВАННОЕ СНАБЖЕНИЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ

Кононова І.В. УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кузьменко О.В., Доценко Т.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Кулиш Н.В. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Курець В.С. МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ЗАКЛАДІВ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лазаренко Ж.В. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНОЮ ПЕРЕД СОТ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Лізогуб Р.П. ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Лізогуб Ю.С. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Макаров С.Л. ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СТАРТАП ПРЕДПРИЯТИЙ

Макєєва О.І. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Маркович І.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Матвійчук К.А. ОСОБЛИВОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Матлага Л.О. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Михальченко Г.Г. ВПЛИВ ДОБРОБУТУ НА ВІДТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ніколаєв Ю.О., Жук Л.А. ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОЗВИТКОМ

Новосад І.Г. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

Новошинська Л.В. СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ В АСПЕКТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ БІЗНЕСУ

Павлик І.Л. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Підцерковна Х.В. КОНЦЕПЦІЯ “МІСТА-САДУ” У ФОРМУВАННІ УРБАНІЗОВАНОГО ПРОСТОРУ

Поліщук О.Ю. ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Проха Л.М., Сподіна О.П. АНАЛІЗ ВІРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ КЕРУВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Режабек Е.Я. ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В СТРАТЕГИЮ ФОРМИРОВАНИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ»

Салимьянова Ж.Г. ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ – КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Самійленко Г.М. ІННОВАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сиволап Т.Г. ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ В ФОРМУВАННІ КЛАСТЕРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Сидненко М.В. РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УКРАИНЫ

Сидоренко М.В. РИЗИКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛІХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Скірко Ю.І. « РЕГІОН – ОСНОВА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

Слободяник Т.М. СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Спірідонова К.О., Климова Д.А. МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

Столярчук Н.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Текеева Х.Э. МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Удод К.С. ЗАЙНЯТІСТЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА

Федулова І.В. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Фролова Т.О. ЧИННИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Чекамова О.І. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НОВАЦІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Чередниченко Н.В. ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРІ

Чернява Г.Л. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Чернявський К.А. ПРОБЛЕМА ДОПУСКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В НАЦІОНАЛЬНУ БАНКІВСКУ СИСТЕМУ

Черчата А.О., Артьомова С.О. ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МІЖФІРМОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Шелкоплясова Г.С. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Шишкова В.С., Юдина Л.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Язвінська Н.В., Боклан Н.С. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

К списку секций