"Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины - 2011": Секция 1. Cоциально-экономическая трансформация в контексте интеграционного выбора Украины.

Дзюбіна А.В. ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Дзюбіна К.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДЕФІНІЦІЇ* «ЗВОРОТНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК»

Ерохин В.Л., Иволга А.Г. ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Копилюк Н.Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Коробчук Т.І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФАКТОРИНГУ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Кочетова І.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Малютін О.К. ЗМІСТ ТА ЄМНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

Мостовенко Н.А., Ковальчук В.В. ВПЛИВ ПРОБЛЕМНОЇ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКУ

Музичка О.М. ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ніценко В.С., Єгорова В.Г. ВПЛИВ СОТ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Перикова В.С. ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ - МИНУЛЕ ТА СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ

Сидоренко А.В., Тульчинська С.А. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР

Судак Г.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

Суржко С.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Холонюк О.Л. ЦІНОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Черемісова Т.А. ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ СВІТОВОГО БАНКУ: КАПІТАЛ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

Черешня В.М. ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ – НЕОБХІДНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Шпак Н.Г. ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА ЛІБЕРАЛІЗМУ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

К списку секций