"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 3. Экономика предприятия и изменения приоритетов предпринимательства в XXI веке.

Бандура М.В., Козлова В.В., Шарипова Е.Р. ФРАНЧАЙЗИНГ В УКРАИНЕ: РЕАЛИИ НАСТОЯЩЕГО И ПЕР-СПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

Богомолова Л.Л., Такмашева И.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

Гавриш В.П., Драганова Т.П. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Герман Л.А. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глібов Р.В., Андросович Л., Левківська Н. СИНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Грінченко Р.В. НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Джур О.Е. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Дудукало Г.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ефремова Е.А. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Єрмолаєва Л.А. ПІРАМІДА КАПІТАЛУ БРЕНДА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Живолуп Д.И., Сидорова Е.Е. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Зинчук Д.А., Бандура М.В. ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ

Зінцова Є.О., Федотова Т.А. ПРІОРИТЕТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У XXI СТОЛІТТІ

Зламанюк Т.В. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Карасёва Е.П., Бандура М.В. МОТИВАЦИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Карпенко Т.В., Дем’яненко І.В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ

Кифяк В.І. СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кірєєва Е.А., Лавріненко Ю.Т. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Костюченко Е.В. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кравцов С.С., Багрова В. О. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Левченко М.О. МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ляпунова Г.П., Кузнецов А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-НОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Макаров С.Л. ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРТАП ПРЕДПРИЯТИЯ

Македон В.В., Баканов Д.О. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Матвійчук К.А. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ В УКРАЇНІ

Могилевская О.Ю. СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Окунєва О.В. ПРОПОЗИЦІЯ РОБОТИ ЯК УНІКАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ПІДПРИЄМСТВА

Петлюченко В.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

Рахимберлина Г.К. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Ращупкіна В.М. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ОНОВЛЕННЯ МЕТАЛОФОНДУ У ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ДЕРЖАВИ

Сітак І.Л. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стадник В.П. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПІДПРИЄМСТВА

Станкевич А.А. КООПЕРАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Судакова О.І., Судакова Д.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЗИЦІЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УМОВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ушкаренко Ю.В. ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Федулова І.В. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фрич А.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Хомич Г.М. ФРАНЧАЙЗИНГ У СИСТЕМІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Челпанова М.М. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПО-СОБНОСТИ ВИНОГРАДАРСКИХ ХОЗЯЙСТВ КРЫМА

 

К списку секций