"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 5. Инвестиционно-инновационные приоритеты новой постиндустриальной экономики.

Zakharova K. THE IMPACT OF MACRO FACTORS ON THE CURRENT STATE OF UKRAINE'S INVESTMENT CLIMATE

Алтухова Н.В. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ

Андрусів У.Я. ПОНЯТТЯ "КЛАСТЕР” ТА ЙОГО РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАКТУВАННЯ У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ

Артьомова А.Д., Малярова С.В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Білошенко І.А. УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНАХ

Боронило Д.Ю., Малярова С.В. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Горячка О.О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ КРЕАТИВНИМИ КОЛЕКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Грабчук О.М. ЕНТРОПІЯ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБОРОТНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ

Доронина И.В. ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Епифанова Т.В. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Ерина А.Е. ЛОГИСТИКА И НИОКР КАК ПРИОРИТЕТЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Єлагіна А.В., Куценко Н.А. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Жеребйов Я.І. СТРАТЕГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖИНІРИНГОВОГО ЦЕНТРУ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНА

Заварська О.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Захарченко Я.О., Малярова С.В. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Казадаева Я.С. РОЛЬ РОССИЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Карагаев Н.С. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОРПОРАЦИЙ

Касьяненко В.О. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кіщак І.Т. Інноваційно-інвестиційні пріоритети економіко-безпечної діяльності підприємств Миколаївської області

Конешна В.С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ ТЕХНОЛОГІЙ

Кошевой Н.Н. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ В УКРАИНЕ

Макарюк О.В. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мелентьева Н.А. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Міщук О.В. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Обухова О.М., Малярова С.В. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Опейкина Т.В. О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Петров А.А. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И БИЗНЕСА

Поліщук О.А., Ткачук В.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Поречин Д.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА

Портна К.Л., Малярова С.В. ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ребий Е.Ю. ОЦЕНКА И ОБОБЩЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОТОТИПОВ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Рісухін А.С., Сазонець О.М. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ

Ротар Д.А. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Столярчук В.М. СУЧАСНА СПЕЦИФІКА АУТСОРСИНГУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Товстенюк О.В. ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шарко М.В., Адвокатова Н.О. Впровадження кластерних схем як механізм інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості

Явкін В.Г., Депутат М.М., Фостій В.В. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНФРАСТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОПОЗИІЇ АГРОТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ КАРПАТ

Явкін В.Г., Фостій В.В. ПРОГНОЗ АТРАКТИВНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ АРЕАЛІВ МЕТОДОМ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ