"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 6. Экономика труда и приоритеты социальной политики в новой экономике XXI века.

Андреева Н.В. СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Бурлуцький С.В. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФЕРТІВ

Ганиева А.К. ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЭКОНОМИКЕ

Гладких Ю.М. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ

Голованенко М.В. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Гончарова Н.В., Калініна Л.Є. ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Джур О.Е., Кузьменко А.Л. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ХХІ ВЕКА

Зозулевич А.Р. ПЕРСПЕКТИВИ МОЛОДІЖНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ

Калініна Л.Є. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ (ПГБ)

Климовец О.В., Комова О.А. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР СТРАНЫ И ЕЁ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИМИДЖ

Коваль О.П. ПРІОРИТЕТИ ПЕНСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ХХІ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кривега Л.Д., Сухарева К.В. ФРІЛАНС ЯК ВИД ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ В XXI СТОЛІТТІ

Кулькова И.А. ПЕРЕХОД ОТ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ К РЫНКУ КВАЛИФИКАЦИЙ КАК НОВЫЙ ОРИЕНТИР СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Малышевская И.А., Федотова Т.А. ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ

Мартынов А.И. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Матев Н.А. МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

Невірковець А.П. МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЖРАЙОННИХ УПРАВЛІНЬ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ГНУЧКОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ

Ніколайчук М.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Родіонов О.В., Поліщук Д.В. ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В США

Филиппова Н.В. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ПЕРСОНАЛ» И «КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ

Фомина К.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Черкасов А.В. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Швороб Г.М., Гавриш К.О. СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 

К списку секций