Проблемы формирования новой экономики ХХI века. 23.12-24.12.2010

Секция 1. Вызовы глобализации и изменение парадигмы экономического развития.

Bukanova O.
THE EVOLUTION OF THE MARKET OUTLOOK: ESSENCE, CONTENT AND DIRECTION

Oganesyan G.
TRADITIONAL DEVELOPMENT VS. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Вишневський Є.І.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Волкова Н.Н., Волошко Л.Б.
АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ИНСПЕКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 17020

Галюта О.Н.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Гечбаия Б.Н., Девадзе А.Х
МЕЖДУНАРOДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГРУЗИИ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Гребінь С.М.
НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНСТВА

Євсєєва О.О.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК ПРІОРИТЕТ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ

Жигалкевич Ж.М.
ЛОГІКО-СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Зубов В.О.
КРОСКУЛЬТУРНИЙ ПАСТИШ В ЕКОНОМІЦІ ХХI СТОЛІТТЯ

Климовец О.В.
ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ КОРПОРАЦИЙ СТРАН БРИК НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Коляда В.І.
СВІТОГЛЯДНІ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Кривега Л.Д., Сухарева К.В.
РИНКОВИЙ СВІТОГЛЯД: ЗМІСТ І ЦІННОСТІ

Макуха С.М.
ДЕЯКІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Марценовський В.О.
СУЧАСНІ БІЗНЕС-ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ

Мегрелішвілі М.О.,
ДЕСТРУКТИВНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Недорезова О.Ю.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Орлова В.А., Бедзай О.В.
ЛОГІКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Панова И.А.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Савчук К.Д.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Савчук Н.В.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Тюплина И.А.
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Фролова Т.О.
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ФОРМУВАННЯ

Чернятевич Я.В.
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Секция 2. Новые ориентиры национальных стратегий экономического развития.

Krasnova A.I., Kuznetsova A.A.
TRANSFORMATION OF SOCIAL-ECONOMIC SYSTEMS THROUGH INTRODUCTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Бойко Є.О.
СВІТОВИЙ РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Бородулина С.А., доц. Логинова Н.А.
НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Бородулина С.А., Логинова Н.А.
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТЕ

Гультяев В.Е., Пефтиев В.И.
ИМПЕРАТИВЫ И ДИЛЕММЫ В РОССИИ И В МИРЕ

Дерев’янко М.М., Ефанова Т.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ивакина А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИЙ БАНКОВСКОЙ И СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Клименко Н.С.
ОПЫТ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Крупін В.Є.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Попова О.А.
АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Сидоренко Е.Е.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АУТСОРСЕРОВ КАК УСКОРИТЕЛЬ ПРОЦЕССА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Стромило В.О.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК НОВОГО ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Секция 3. Экономика предприятия и изменения приоритетов предпринимательства в XXI веке.

Ivakhnenkov S.V.
IS THE TERMINOLOGY RELATED TO BUSINESS CONTROL CORRECT?

Krasnova A.I., Gud D.V.
ENTERPRISE ECONOMICS AND CHANGES IN PRIORITIES OF ENTREPRENEURSHIP IN THE XXI CENTURY

Божко М.О.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ПО СТАДІЯМ ЦИКЛУ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

Глазирін Є.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ СХИЛЬНОСТІ ПРОЦЕСАМ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКІВ ТОВАРІВ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Горшкова Л.А., Макаров С.Л.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Данилків Х.П.
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.
СТРАТЕГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Дуброва О.С.
ІНТЕРІМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ БІЗНЕСУ

Жук А.А.
МЕСТО КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА

Зламанюк Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кашпур О.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Котельникова Ю.М.
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кочетова І.Ю.
ПОЗИЦІЯ РЕАГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Краєвська А.С.
МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

Кучеренко С.К., Колосова К.А.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Малярчук О.Г.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Пацан М.М.
ОФШОРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – БУМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Петренко Т.В., Зеленюк В.В.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Рудченко С.М.
ПОБУДОВА КОНКУРЕТНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ

Синцова Е.А.
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Слинько М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЇХ РОЗВИТКУ

Степанкова А.А.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Струлєв О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Судук А.В., Гулько Л.Г.
ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Тімар І.В., Куян О.О.
ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ : ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, МІЦНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ПОЛОЖЕННЯ ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ НА РИНКУ

Ткаченко О.В., Вишневецька М.О., Гончаренко А.В.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ АНИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ткаченко О.В., Дьома М.В., Калініченко Я.В.
РОЗВИТОК ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ткаченко О.В., Нетесана А.О., Цимбал Н.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ткаченко О.В., Романова Н.А., Слабодич В.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА

Ткачова А.В.
ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Яковлева Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

Секция 4. Региональные аспекты развития и проблемы формирования сбалансированного экономического пространства.

Balog A.G.
DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE REGION OF STRATEGIC PLANNING

Veretennikova D.A.
PASSENGER MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES OF ODESSA REGION: STRUCTURE’S PROBLEMS

Абраамян М.Г.
РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Алакоз І.С., Савенко А.Ю.
НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Алешин А.В.
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Барський Ю.М.
ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Герасимчук З.В., Поліщук В.Л.
РОЗВИТОК ІВЕНТИВНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Деренуца А.С.
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АР КРЫМ

Іванова Н.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Іртищева І.О., Потапенко О.М.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Кислухина И.А.
МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Курець В.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ ШКОЛАМИ УКРАЇНИ

Лазоренко Т.В., Пермінова О.О.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Макаренко С.М., Олійник Н.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Мініна О.В.
НАРОЩУВАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ноздрачева В.А., Карманова Ю.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Полуянов В.П., Кравченко Р.С.
РЕФОРМА ЖКХ И ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Рихлицька Х.М.
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Теслюк Р.Т.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СТАТУСАХ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Філіпчук І.М.
КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Черкесова Э.Ю., Митина Ю.И.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шадура-Никипорець Н.Т.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

Юрченко Є.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

 

Секция 5. Инвестиционно-инновационные приоритеты новой постиндустриальной экономики.

Krasnova A.I., Kevkhaian L.
DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINIAN INTEGRATION IN THE WORLD ECONOMY

Бабаліч Ю.С.
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НОВОГО ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА

Бабур И.П., Бурименко Ю.И.
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИЙ НА NPV ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ

Бєлкін М.Л.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Бова Т.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Бондарчук Н.В.
ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Гавриш В.П., Браніцька О.Ю., Волошин С.Д., Гуменна Н.Д.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Горник В.Г.
ЕФЕКТИВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Гузій І.І.
МАРКЕТИНГ ІНОВАЦІЙ

Гусєв Я.О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Жусупова Г.Б.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Замикула В.В.
РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Здір В.А.
ПРИОРІТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Іваній І.Ю.
ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ДОНБАСІ

Кобушко І.М.,
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Козловська О.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Корецький О.М.
КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

Лієв О.С.
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Луценко С.П.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Матійко С.А.
ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Михайліченко Г.І.
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Мусієнко І.І.
ПОЛІТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Олейникова Е.А.
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР «СОЧИ-2014»

Очеретяна В.В.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Поживілова О.В.
ЗАПРОВАДЖЕНО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 14.01.38 - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

Приходько І.П.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РІВНІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Рибачук В.Л.
МОТИВАЦІЯ УПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖКГ

Рудкевич І.В.
СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Савкова О.М.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Сергєєва Н.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Смирнов Д.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Стельмах Х.П., Симак А.В
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНІ ФОНДИ-ПІДГРУНТЯ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Шабанова О.В.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НПФ

Шевченко Н.О.
ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Секция 6. Экономика труда и приоритеты социальной политики в новой экономике XXI века.

Krasnova A.I., Tsarenko I.O.
FORMATION AND PROSPECTS OF PENSION SYSTEM IN UKRAINE

Галахова О.В.
КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАПРОПОНОВАНУ СИСТЕМУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гончаренко П.В.
АРТИСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИНКУ МУЗИЧНИХ ПОСЛУГ

Демина В.В.
ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО И СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Залуцька О.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ: СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Захарова И.А.
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Климовський О.Б.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Краєвська Г.О.
ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ

Могилевская О.Ю.
ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пермінова С.О., Пермінова В.О.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК УМОВА ТА РЕСУРС РОЗВИТКУ

Рягузова М.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Фирсова Н.А.
ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Фойгт Н.А.
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

 

Секция 7. Финансовые риски новой экономики и пути их минимизации. Перспективы кредитной и налоговой политики.

Grinevich O.
UKRAINE’S FINANCIAL RISKS AND ITS MINIMIZATION

Кирилов О.Д., Братишева В.О.
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Крисюк Р.В.
АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ФIНАНСОВОГО, КРЕДИТНОГО ТА ФIСКАЛЬНОГО СЕКТОРІВ

Манюк А.М., Малицький В.В.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Мартыненко П.Г., Рындина И.В
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ТЕОРИИ

Мартыненко П.Г., Рындина И.В
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАХОВОГО ФОНДА

Михайлик А.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В ФОРМУВАННІ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ

Олещук М.Г
РОЛЬ НБУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Пенцак Т.Г., Коробка С.В.
ФІНАНСОВИЙ РИЗИК ПРИ КРЕДИТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ

Федоренко О.В.
ЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ

Черкесова Э.Ю., Смолякова Е.А.
МИНИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шаврук В.В.
КРЕДИТНЫЙ ДЕФОЛТНЫЙ СВОП КАК ИНСТРУМЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА

Шепель Є.В.
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЦІНОВУ РІВНОВАГУ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ

 

Секция 8. Проблемы учета, анализа и статической обработки экономической информации.

Агабекян С.Г.
СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СВЕТЕ МСФО

Аксенова Е.А.
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Алимова Д.Ж.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Алимова Н.Ж.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАНЕ

Бедзай О.В.
ДІАГНОСТИКА ПРОГНОЗНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Горбачук В.М., Гаркуша Н.І.
ЩО ВИРОБЛЯТИ: ВСІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ РОЗДІЛІВ 1, 2, 3 ЗА ПЕРЕЛІКОМ СТАНДАРТУ CPC VER. 1.1 UNIDO

Кальнаус З.Е.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Кожанова С.А., Нестерова С.И.
ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИВАТИЗАЦИИ В СССР-РФ

Легур Н.Л., Журба Т.С.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мамий И.П.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТОБРАЖЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ

Меньша І.Ю., Журба Т.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ТОЧКИ ЗОРУ НЕДОСКОНАЛОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Мороз Л.І.
МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Мукимбекова Н.А.
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА В КАЗАХСТАНЕ

Тімар І.В., Мальцева М.Є.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВЯЗОК ІЗ РЕНТАБЕЛЬНІСЮ

Фирсова С.А.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Фокова Т.Г.
ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Хахонова И.И.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Хахонова Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Цепилова Е.С.
ПРИБЫЛЬ КАК ОБЪЕКТ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Секция 9. Моделирование социально-экономических процессов. Проблемы применения информационных технологий в теории и экономической практике.

Секция 10. Экологические последствия экономических процессов. Качество экономического роста та устойчивое экологосберегающее развитие.

Krasnova A.I., Shmundyr K.I.
GREENING THE ECONOMY AND BUSINESS

Вьюн В.Г., Гурина Е.В.
ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В’юн В.Г., Матвієнко П.В.
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ПОЛІТИКА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

В’юн В.Г., Матвієнко С.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕГІОНІ

Кривень О.В.
ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ ЯК БАЗОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Прокопенков С.В.
РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сейткалиева А.К.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ

Скляр Л.Б.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стройко Т.В.
ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ З ПОГЛЯДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Секция 11. Перспективы образовательных новаций и научных исследований в формировании новой экономики знаний.

Абдуллина Р.И.
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Агатаева Б.Б.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Борзов С.О., Борзова А.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЙ ТЬЮТОРА ПРИ ПРЯМІЙ ТОПОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дмитриев В.Ю.
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Захарчин Р.М.
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Козак О.М.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОПОЗИЦІЙ ВНЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ксенофонтова Т.Ю.
ВНЕДРЕНИЕ НОВАЦИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Любимова К.О.
РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Мирясова Ф.К., Мирясова Д.Р.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Рослик Є.О., Потапов Б.Б
УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАЦЬКОГО ЕКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЮ

Федоров Д.Ф.
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – «ДВИГАТЕЛЬ» СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА