«Финансовый механизм решения глобальных проблем: предупреждение экономических кризисов». Поступившие доклады.

1. Теоретико-методологическое обоснование предупреждения экономических кризисов.
Абсалямова С.Г. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Кундакчян Р.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Мухаметгалиева Ч.Ф. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА НОВЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Пшеничников В.В., Бичева Е.Е. ФИНАНСОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: СУЩНОСТЬ, ЭЛЕМЕНТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ
Пшеничников В.В., Бичева Е.Е. ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТОРОВ И ОПЕРЕЖАЮЩИХ СИГНАЛОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ
Солоха Д.В., Бєлякова О.В. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

2. Прогнозирование и оценка кризисных явлений в экономике.
Багинова В.М., Казакова Л.Г. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС 2008 ГОДА И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА
Галлямова Л.Р. ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ПУТИ ВЫХОДА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Истомина Н.А. БЮДЖЕТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Радзівіло І.В. ІННОВАЦІЙНА КРИЗА В УКРАЇНІ:ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
Рябых В.Н. ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Тимченко А.Б. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛЮ

3. Финансовый инструментарий предупреждения экономических кризисов и преодоление их последствий.
Грабчук О.М. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ РІЗНОВИДИ
Давыдова Д.С. ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРТСЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Коваленко Л.А. ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Корнєєв М.В. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Кришан О.Ф. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
Редзюк Є.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Цуприк Л.М. ФІНАНСОВА КРИЗА 1997 РОКУ В КРАЇНАХ АЗІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

4. Влияние глобальных экономических процессов на экономику Украины.
Водянка Л.Д., Биканова О.В. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ
Наливайко Д.О., Бочарова А.Ю. ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Павлов В.И., Фролов А.И., Сенченко А.Я. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ
Шемяков О.Д. ГІДНА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ

5. Механизм минимизации неопределенности развития экономических систем.
Вартанова Э.Р. ВЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
Ганущак Т.В. ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Горбачук В.М. ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ УКРАЇНИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ, ДОКТОРІВ НАУК
Дзюбіна К.О. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРЯМОГО ТА ЗВОРОТНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ ЯК ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ
Олєйнікова А.С., Матвієнко С.В. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»
Тимашова Т.В. МИНИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Тростянська К.М. ПОЗИТИВНА РЕПУТАЦІЯ БАНКІВ ЯК СКЛАДОВА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Хорошенька Л.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ШЛЯХОМ МІНІМІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ

6. Государственная антициклическая политика.
Більовський О.А. АНТИКРИЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
Лелюк Ю.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

7. Налоги как инструмент регулирования развития национальной экономики.
Баранік О.О., Баранік Н.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Казюк Я.М. НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Ковтун А.С., Алимова Е.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЯЮЩЕГОСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Новікова Ю.Г., Лінник С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Свердан М.М., Корзаченко О.В. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
Сидорович М.Я. МОДЕЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Труфен А.О. РЕФОРМУВАННЯ: СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ