Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты - 2012. Поступившие работы

1. Мировая доктрина устойчивого развития: макро- и микроаспекты.

Аль Мутлак Елаян ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Альховіцька-Магда О.Є. ВЗАЄМОДІЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС ПО ПОДОЛАННЮ ЕКОНОМІЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Багомедов М.А. ДАГЕСТАН: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Базылев Н.И., Кивуля Д.С. ТИПЫ И ФОРМЫ ПЛАНЕТАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Барський Ю.М.ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Бєлікова Н.В. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА В РАМКАХ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Білик О.С. ОЦІНКА БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Бойко Є.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Волинчук Ю.В. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Иванова Н.А., Абрамова Е.А. ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Іванов Ю.Б., Олійник А.Д. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Крищук Ю.В. КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ СИСТЕМНОГО СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Кухно Л.В., Прокопів П.Г. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИЙ РОЗВИТОК ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Мірошниченко Г.О. СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Новосад І.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

Петровская А.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ РФ

Ріктор Т.Л. НОВА УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ

Фролова Т.О. Міжнародні інвестиційні стратегії українських корпорацій

Химинець В.В. СТАЛИЙ РОЗВИТОК КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Шульга А.В., Притикіна О.Л. МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ: ПРИКЛАД СНД

2. Экологическая безопасность экономического роста.
Захарова И.Г. ВОДА – ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лізогуб Р.П. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ

Малик К.А. ҐЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Чернява Г.Л. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ

3. Современные энергосберегающие технологии.
Врода Ю.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Люльчак З.С. СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ – ЗА ТА ПРОТИ

Микуляк О.В. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ДОГОВІРНИХ ОЩАДНИХ ІНСТИТУТІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Мних О.Б., Іванова Д.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КОНКУРЕНТНІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Маркетинг инноваций в постиндустриальном обществе.
Божко Л.М. ОБЩИЕ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Гейко Л.М., Бойко О.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Котлик С.В., Калугина В.А. НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Могилевская О.Ю. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Фролов А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА

Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ УПАКОВКИ ЯК ОСНОВНОГО ПРОДУКТУ ФЛЕКСОГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

5. Предпринимательство и эффективность малого бизнеса.
Абрамова Е.А., Ильченко А.Н. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Базиченко В.В. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Деньга С.М. СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ В ПІДПРИЄМСТВО

Кухарська Н.О. МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Матвійчук К.А. ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ В УКРАЇНІ

Мідляр А.К. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Оглобля Н.А. РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Пуйда Г.В. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Скиба Т.В. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Солдатов А.Н., Голубева К.А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Стеців С.Р. РОЛЬ ЛАГІВ У ФОРМУВАННІ МЕТОДУ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗМІН В ПРОЦЕСІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Якимчук С.В., Пашова А.М. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

6. Проблемы оздоровления АПК.
Басюркіна Н.Й. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Безнесюк Я.М. СИРОВИННИЙ РЕСУРС ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Дуранова Т.А. ПРОБЛЕМИ СИРОВИННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Обозная А.А., Полторак А.С. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Проданчук М.А. ПОПРОЦЕСНИЙ МЕТОД КАЛЬКУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скачек Н.Ю. ПРОБЛЕМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ ЩОДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ СТАТИСТИЦІ

Табенська О.І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

7. Развитие финансовых рынков: отечественный и зарубежный опыт.
Бортіка Л.І. ЗАХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІНІМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ

Бохняк Н.І., Морозюк Д.І., Полагнин Д.Д. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Казинян В.Д., Мазаева М.В. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА

Кукоба О.К. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Литвинова Н.Л., Сафроненко К.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Марич М.Г. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУУКРАЇНИ

Фіногеєва О.В. ІПОТЕЧНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Харазішвілі Ю.М., Коваль О.П. ВПЛИВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

8. Корпоративное управление.
Бордюг О.Г., Дзюбенко О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРУ ЗАПАСІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Іоргачова М.І. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Колесник Х.С. ЯКІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ЗВ`ЯЗКУ

Кузьменко В.В., Голубев И.Ю. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Кузьменко Я.І., Калініна О.М. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Нікіфорова Л.О., Мельник О.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Шавкун І.Г., Дибчинська Я.С. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ярыгина Н.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ

9. Современные требования к качеству финансовых услуг.
Васильева Ю.В., Мазаева М.В. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ПРАКТИКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ

Зарубина М.А., Мазаева М.В. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КЛИЕНТА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ БАНКОМ

Комар Р.О. ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРУХОМОСТІ ЯК ОБ`ЄКТА ОЦІНКИ

Мотенко А.М., Мазаева М.В. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

10. Мировой финансовый кризис: глобальные и локальные аспекты.
Висоцький І.А. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Грошев И.Л., Грошева Л.И., Грошева И.А. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гусєва Ю.Ю., Ченцова Г.О. ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Каюмова В.В. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА МЕЗОРІВНІ

Крыжановский Р.А. ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ДУХОВНОМ РАКУРСАХ

Снопенко М.Г., Снопенко Г.Г. ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Стоянова Е.Е. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Ткаліч Т.І. ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ США

Фурсова В.А., Кібіткіна Н.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Цаберябий С.А. ПРОБЛЕМИ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇН ЄВРОЗОНИ

11. Коммуникативные методики преподавания в ВУЗах.
Ахмад І.М., Ахмад Ф.М. КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

Маринчина І.М., Гайдуков В.А. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ВИКЛАДАННЯ У МЕДИЧНОМУ ВУЗі

Пискорская С.Ю. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ

Станкевич І.Є., Струтинська Л.В. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ВНЗ