Спецпроект-2012. Поступившие работы. Секция "Экономические науки"

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

1.      Экономическая теория и история экономической мысли

Крикун О.А. ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Ухалова Т.С. ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ

2.      Мировое хозяйство и международные экономические отношения

Господінова О.І. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Єрмілова К.В. АНАЛІЗ ТРАНСГРАНИЧНИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Стахов Б.В. РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБМІНІ

Ушакова У.М. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Хлебников К.С., Кравцов И.Д. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ В МИРЕ

Цаберябий С.А. ЕКОНОМІЧНІ ДИСБАЛАНСИ ЯК ОЗНАКА НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЄВРОЗОНИ

Шахсуваров Є.А. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

3.      Экономика и управление национальным хозяйством

Головченко А.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Колосова В.Н. НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Кухарская Н.А. К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ К СТРАТЕГИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Міщук О.В., Луценко С.П. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНА ПОТРЕБА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ріктор Т.Л. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Шумейко А.Б. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

4.      Экономика и управление предприятиями

Kuznetsova M.A., Oglih V.V., Rieznik M.A. PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

Ахметгареева А.А. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РТ

Білик І.І., Копцюх О.Р. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНОЮ БІЗНЕС-ОДИНИЦЕЮ

Захаров А.С. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА - ОСНОВА ПРИНЯТИЯ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Каличева Н.Є. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАН ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ

Калініченко Л.Л. КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кір’ян О.І. ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Кір’ян О.І., Кір’ян І.С. ВУЗЬКІ МІСЦЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Косар Н.С., Дікун О.А. ПРОЦЕСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ

Ланова М.І. ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСУВАННЯ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Литвин Ю.О. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ГЕШТАЛЬТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Лізогуб Р.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ І ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Матющенко Н.С. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Обельницька Х.В. ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Пісоцький А.А. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Смирнов В.П. ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сорокин Д.В. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Табенська О.І. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Тарасова К.І. СУБ'ЄКТИВНА ТОЧКА ЗОРУ ПІДПРИЄМЦІВ НА ПРОБЛЕМУ РИЗИКІВ

Ткаченко Н.Э., Чулкова С.В. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Удовіченко М.О. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Хлебенкова Ю.В., Обидина А.И., Колмагоров В.О. РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Хлебников К.С., Кравцов И.Д. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Чупир О.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО КОНЦЕРНУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

5.      Развитие производительных сил и региональная экономика

Борейко В.І. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ РЕГІОНІВ: ДЕКЛАРАЦІЇ І РЕАЛІЇ

Кальницький А.Є., Огородник В.О. ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Ковалева И.Н. К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Новосад І.Г. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ПРОБЛЕМНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Панькова Л.Н., Узденов И.Ш. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Таранова Г.П. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

6.      Экономика природопользования и охраны окружающей среды

Кіняк Г.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА АТОМНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

7.      Демография, экономика труда, социальная экономика и политика

Aдилова Новруза Гейис кызы РЫНОК ТРУДА И ВОСПРОИЗВОДСТВО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Волкова Н.Н., Волошко Л.Б., Сахно Т.В. СОБЛЮДЕНИЮ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ ИНСПЕКТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 17020:2012

Лозова І.Г. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Михальченко Г.Г. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

8.      Деньги, финансы и кредит

Алукаев Р.Р. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКИ ПО НДФЛ В РОССИИ

Висоцький І.А. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНЕ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Жоламанова М.Т. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Мухаметшин А.Р. АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ

Огліх В.В., Бесчастна Г.О. СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

Хлебников К.С., Кравцов И.Д. СХЕМА РАБОТЫ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Чайковська В.П., Вдовиченко М.С. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Чайковська В.П., Ліщук С.А. ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Чернова Н.Е. К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Шкут О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

9.      Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Кривоконь О.С., Ходацька І.С. СТАН РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

Обухова О.М., Журба Т.С. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ

Портна К.Л., Журба Т.С. СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Проданчук М.А. МЕТОД “ДИРЕКТ-КОСТ” ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Шафигуллина Л.В. К ПРОБЛЕМАМ ПЕРЕХОДА НА МСФО В РФ

10.  Статистика

Грацианова А.Е. СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО

Скачек Н.Ю. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

11.  Математические методы, модели и информационные технологии в экономике

Боярова Н.Н., Яговкин Н.Г. ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полищук А.Ю., Лапицкая Н.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТОВ