Диалог культур – диалог о мире и во имя мира '2012. Поступившие работы

Шепель Ю.А. ПОДСИСТЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ С КОГНИТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ

1. Проблемы культуры и межкультурной коммуникации.

Mikhaylov D.V., Mohanad Sabri Abdulredha THE MIDDLE EAST

Аврамов Г.Г. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ардатова Е.В., Хао Юнь ЭТИКЕТ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ В КИТАЕ

Бабай Л.В. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Бойченко Т.В. СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗЕНТЕМ В МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БЛОГАХ

Будзар М.М. ПЕРЕКЛАД ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ У ЦАРИНІ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД В. С. ГОРСЬКОГО

Гутарева Н.Ю. КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Куимова М.В. СПОСОБНОСТЬ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОДНА ЗАДАЧ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Онуфрієва Л.А. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Садовникова М.Н. ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОБРАЗ ЭВФЕМИЗМА: МЕЖДУ ВЕЖЛИВОСТЬЮ И БЕСТАКТНОСТЬЮ

Сеттарова М.Д. РЕГИОНАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Скиданова Н.В. ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Стремоухова І.В. ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВИВЧЕННІ МОВ ІНОЗЕМЦЯМИ

Терехова Д.І. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СТИМУЛУ КУЛЬТУРА ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Федорова О.А. ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «КРАЇНОЗНАВСТВО» НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

2. Литература в диалоге культур.

Бабшанова Г.Н. СУДЬБА ОХОТНИКА-СИБИРЯКА В ТВОРЧЕСТВЕ Б.В. СУЛЕЙМАНОВА

Володина Д.Н. КОНЦЕПТ «ДАЛЬ» В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ Р. М. РИЛЬКЕ (на материале русских стихов)

Грабовська Г.В. ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКЕ ОПОВІДАННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

Жихарева Т.Ю. ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМВОЛА И ЯЗЫКА В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ (на примере индийской поэзии средних веков и поэзии Теннисона)

Жлюдина А.В., Володина Д.Н. ИТАЛЬЯНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ М. ОСОРГИНА «КНИГА О КОНЦАХ»

Малышева О.В. ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. А. БУЛГАКОВА В ИСПАНИИ И СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Мухтарова Д.Р. ЦЫГАНСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ Н.С. ЛЕСКОВА «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»

Пантелей І.А. АНТИКРІПОСНИЦЬКІ ТА АНТИРАБОВЛАСНИЦЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Шагбанова Х.С., Снопик Н.Я. КОНЦЕПТ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Шагбанова Х.С., Снопик Н.Я. ПОЭЗИЯ Н.М. ШАМСУТДИНОВА В КОНТЕКСТЕ ПРОСТРАНСТВА ВРЕМЕНИ

Шагбанова Х.С., Третьякова С.Ю. ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖУРНАЛИСТА-ПИСАТЕЛЯ

3. Лингвистический анализ текста.

Анан’єва О.С. КОНЦЕПТ КІЛЬКОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ З ТОЧКИ ЗОРУ ЛІНГВІСТИКИ

Козак Н.І., Белікова В.Р. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ НІМЕЦЬКИХ ПРІЗВИЩ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Лабутина В.В. ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ «СВОБОДА» - «НЕСВОБОДА» С ПОМОЩЬЮ ДИСКУРСИВНЫХ АНТОСИНОНИМОВ

Лемеш В.Г. ШЛЯХИ АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІАТЕКСТУ

Лисейко Л.В. ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Махницкая Е.Ю. ТИПЫ МЕТАФОР В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Медведева Е.А., Спицына Н.А. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ США А. ГОРА

Пілат М.Є. СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Сухомлинова М.А. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРМИНА «CULTURE» / «КУЛЬТУРА» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

4. Образование в эпоху глобализации.

Mikhaylov D.V., Ghassan Adnan Al-Bdairi ISLAM AND SCIENCE

Mikhaylov D.V., Karam Jasim Mohammed HISTORY OF EDUCATION IN IRAQ

Агатаева Б.Б. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Биркун Л.В., Кузло Н.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Вечірко М.С. ПОРТФОЛІО ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Гафарова К.Э., к.географ.н. Осадчий Е.И. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Дегтярева Н.М., Егорова Г.В. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Іовенко О.С., Ничка І.Р. СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ФАКУЛЬТЕТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кобзева Н.А. TO THE ENGINEERING STUDENTS’ SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS

Коновалова Е.В. УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Кулик А.І. ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Леонтьева Е.Ю., Леонтьев А.Н. ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Лукашевич Н.В. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Луценко В.І. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОСТІ ОСВІТИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сергеева Л.В. ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Синякова М.Г. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

Співаковська Є.О. ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Филиппова В.А., Лысенкова А.В., Чернышева Л.В. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

5. Проблемы перевода художественного и специального текстов.

Галема О.Р., Солтис М.О. ТРУДНОЩІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Науменко О.В. ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ

Новак М.П. PRAGMATIC PECULIARITIES OF TRANSLATING PHRASEOLOGICAL UNITS IN POLITICAL DISCOURSE

Петрусенко Н.Ю. ПЕРЕВОД КАК АСПЕКТ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ

Шиликов С.И. НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕВОДУ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК